Monument en commercie 14 Bert Franssen 'Onze huurders krijgen het monumentale aspect er gratis bijgeleverd I Monumenten zijn in. Hoewel het nog regelmatig voorkomt, dat karakte ristieke oude gebouwen het loodje leggen, vinden veel mensen monu mentenzorg een zaak van gewicht. Dat geldt in toenemende mate ook voor de commercie. En niet alleen voor de toeristische industrie. Zo raakt het bedrijfsleven meer en meer geïnteresseerd in hergebruik van monumenten voor commerciële doeleinden. Monumenteneigenaren zijn vaak ge woon particulieren, die een histo risch pand bezitten, er soms ook in wonen. Gegevens over het eigen dom van monumenten worden niet bijgehouden, maar 'met het mes op de keel' wil de afdeling Registratie niet zelden gering. Dergelijke gebou wen gaan soms voor één gulden van de hand. Desondanks is het knap lastig om ze aan een andere eige naar kwijt te raken. Want wat doe je bijvoorbeeld met een leegstaand kerkgebouw? Interieur van de Posthoornkerk in Amsterdam, door de architecten Van Stigt verbouwd voor buurtmanifestaties, culturele en commerciële doeleinden, (foto TU Delft) van de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg wel schatten, dat 'mis schien' zo'n vijftig procent van de monumenten in handen van natuur lijke personen is. De rest is in bezit van kerkbesturen, stichtingen, over heden, n.v.'s, enzovoort. Waarde Men kan zich afvragen wat de waar de van het monumentenbezit is. De aankoopwaarde van monumenten is Maarten de Boer is directeur van het Amsterdams Monumenten Fonds (AMF). Een stichting, die zich het verwerven en beheren van grote Amsterdamse monumenten, zoals kerkgebouwen, scholen en bedrijfs panden, ten doel stelt. De ervaringen van de stichting met hergebruik van grote monumenten zijn prima. De Boer: 'Gebruikers van een monu ment zitten in een heel bijzonder ge bouw. Niet in de gebruikelijke strak ke nieuwbouw zonder kraak of smaak. Onze huurders krijgen het monumentale aspect er gratis bijge leverd! En dat blijkt aantrekkelijk te zijn, terwijl onze huurprijzen concur rerend zijn. Het geeft status aan de zaak. Deze is niet gevestigd in de - straat nummer zoveel, maar bijvoor beeld in de Posthoornkerk. Onze huurders blijven heel lang zitten, het verloop is heel gering. Vanwege mi lieuaspecten wordt sloop overigens steeds duurder. Onze ervaring is dat de nieuwbouwprijs per vierkante me ter hoger is dan inrichten voor herge bruik.' Hij laat een foto zien van het interi eur van een architectenbureau, dat gevestigd is in de verbouwde Post hoornkerk, een van de projecten van de stichting. Het ziet er schitterend uit, met neo-gotische gewelven. Een betere p.r. kan men zich niet wensen. De Posthoornkerk - waarvoor ooit een sloopvergunning was aangevraagd - bevat nu 1500 vier kante meter kantoorruimte. De centra le ruimte wordt gebruikt voor recep ties, tentoonstellingen, congressen. Het casco-herstel kostte 3 miljoen; 80% (2,4 miljoen) daarvan was sub sidiabel, het geld kwam onmiddellijk beschikbaar dank zij voorfinanciering door de gemeente. Het inbouwen van de kantoren kostte 1,3 miljoen. Sponsors droegen 3 ton bij, de be langrijkste waren de Kamer van Koophandel, het NOG en het Prins Bernhardfonds. Een makkie is zo'n klus niet. 'Je praat over bedragen van 3 tot 5 mil joen,' zegt Maarten de Boer. 'Men sen kunnen het vaak niet overzien, gebouwen zijn vaak zo ingewikkeld, met standaardregels kun je niet uit de voeten. En toprendementen zijn niet te verwachten. De onroerend- goed jongens zien er meestal geen markt in, gemeenten en banken ge loven er niet in, je moet toch 1,5 tot 2 miljoen zien te lenen. Kortom, pro fessionele bijstand is bij zo'n project noodzakelijk.' Nu zijn de deskundigen waar het gaat om grote gebouwen dun gezaaid. Om die reden is het AMF opgericht. Teneinde nuttige ervaring die een groep architecten en kunsthistorici had opgedaan te bundelen, zodat ze weer benut kan worden bij andere gebou wen. Want het traject is in grote lijnen steeds hetzelfde, er is een bepaalde formule, óók voor het hergebruik van grote monumenten. Dat geldt in zeke re zin ook voor het beheervan de ge bouwen. Door dagelijks gebouwen te beheren doet het AMF ervaring op die het kan gebruiken bij volgende projec- (vervolg op pag. 16)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1992 | | pagina 14