r - Heemschut Het Hoegenfonds Monumentenwacht wil in Amsterdam restauratieboot Nu zijn er ook Heemschut tassen Correctie van overheden als van particulieren en organisaties een onderzoek te laten instel len. Dat zal gebeuren door een particulier bureau. We vinden dit een goede zaak. Het onderzoek kan er toe leiden, dat de in de loop der jaren gewijzigde inzichten met betrekking tot de monumentenzorg in moderne zin worden gestroomlijnd. Dat kan het behoud van ons architecto nisch erfgoed alleen maar ten goede ko- v.d.W. Het Hoegenfonds- in 1979 opgericht - heeft ten doel daaruit financiële bijdra gen te verstrekken aan groepen, die zich voor het behoud van een monu ment in de ruimste zinwillen inzet ten. Bij het toekennen van bedragen - in beginsel maximaal f 1.000,-, gaat de beheerscommissie van de volgende criteria uit: 1de aard van de aanbrenger (een pro vinciale commissie van de Bond Heem schut, een individueel lid van de bond, een groep; 2. het te behouden monument en de kans van slagen tot behoud daarvan 3de samenstelling van de groep en het maatschappelijk draagvlak daarvan; 4. het wervend karakter voor de Bond Heemschut. Naar mate het kapitaal van het fonds, dat op het ogenblik nog maar beschei den van omvang is, groter wordt, kan het fonds meer doen voor het behoud van monumenten. Bijdragen aan het fonds zijn dan ook bijzonder welkom; te storten op de"speciale postgiroreke ning 39 98 050 t.n.v. de Bond Heem schut of bij Bank Mees en Hope N. V, Amsterdam, rekeningnr. 21 32 72 776 t.n".,v. di^Bon^jfejijmsttü/t, rek. Hoe-- genfonds. 'i. 'Een speciale restauratieboot, zodat je vanuit de grachten ladders en materiaal zou kunnen aanvoeren. Dat zou de beste oplossing zijn voor de parkeer- en ver keersproblemen die de Monumenten wachters in Amsterdam ondervinden.' Die verzuchting slaakt secretaris P. Ver hoeven van de Stichting Monumenten- wacht Noord-Holland niet zomaar. Er wordt inderdaad serieus over gedacht de inspecties aan Amsterdamse monumen ten te doen verrichten vanuit een speciaal ingerichte restauratieboot. Amsterdam wil n.1. bij het verlenen van restauratie-subsidies een onderhouds plicht stellen en dat wil de provincie ook. Daarbij zou men graag de Monumenten- wacht Noord-Holland ingeschakeld wil len zien. Deze net één jaar oude loot aan de reeks van provinciale Monumenten-wachten heeft nu echter al zoveel werk in Noord- Holland dat ze binnenkort moet worden uitgebreid met een tweede team Monu mentenwachters en uitrusting. 'We heb ben 270 monumenten onder onze hoe de', aldus Verhoeven.' Daaronder zijn grote kerken als de Bavo in Haarlem, De Oude-, de Ronde Lutherse en de Oude Lutherse in Amsterdam, de Grote Kerk in Alkmaar en een aantal grachtenpan den. Voor het eind van dit jaar zitten we zeker op de 300 en binnen een paar jaar verwachten we duizend monumenten te inspecteren en klein onderhoud te ver richten.' Dat is dan nog geen tien procent van de monumenten in Noord-Holland terwijl de Monumentenwacht Nederland ver wacht landelijk 25% (ruim 10.000 monu menten) in inspectie en onderhoud te krijgen. Dat gaat veel geld kosten, maar ook werkgelegenheid bieden. En op de duur wordt dat geld dik terugverdiend door de besparingen op restaratiekosten. De Stichting Monumentenwacht Noord-Holland wil zich volgend jaar speciaal gaan richten op de stolpboerde rijen. 'Daar hebben we er inderdaad nog veel te weinig van onder onze hoede', aldus Verhoeven. GLe Belle Geef U ook op als lid van NIEUWEZIJDSKOLK 28 AMSTERDAM Tel: 020 - 225292 Deze tassen zijn: Te bestellen a 6,60 per stuk (inclusief verzendkosten) door storting op postgi rorekening 124326 t.n.v. de Bond Heem schut, Amsterdam. Direct te verkrijgen a 5,- per stuk bij: het Korenmetershuis, Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam. Tot onze spijt zijn in het artikel van ir. Tillema (meinummer) enkele storende fouten geslopen. In de eerste plaats het begin van de tweede kolom bldz. 88. De eerste regels dienen als volgt te worden gelezen: een statussymbool ging worden zich in het Stokstraatkwartier te vestigen. Maar wat las ik Verder moet de slot-alinea (bldz. 89) als volgt worden gelezen: Ik vlei er mij niet mee met het bovenstaande andersgezin- den te hebben kunnen overtuigen, maar niemand zal mij, eenmaal uit mijn tent gelokt, ervan kunnen weerhouden om, zonder ook maar enigszins het gevoel te hebben mij elitair te gedragen, op te ko men voor het historisch gezicht van ons land dat mij zo na aan het hart ligt. Van daar deze cri de coeur.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 8