Onderzoek Heemschut Jaargang 57 no. 6 juni 1980 Maandblad van de Bond Heemschut Opgericht in 1911 Eindredacteur: J.E. van der Wielen HEEMSCHUT verschijnt 10 keer per jaar Alle correspondentie betreffende de redactie van het tijdschrift: Secretariaat van de Bond Heemschut Korenmetershuis Nieuwezijds Kolk 28 1012 PV Amsterdam Postbus 10525 1001 EM Amsterdam Postgiro 124326 Tel. (020) 22 52 92 Ledenadministratie Tel. (020) 23 09 94 Alle correspondentie betreffende advertenties: B.V. 't Koggeschip Postbus 1198 1000 BD Amsterdam Tel. (020) 22 97 21 BOND HEEMSCHUT Lidmaatschap per jaar: individuele leden 40, mogelijkheid van reductie voor 65+ en 25- 20, donateurs niet-indiv. leden 55, losse nummers (incl. porto) 3,70 Uit de inhoud: 107 De Klokkestoel van Solwerd 110 Groenlandse pakhuizen bieden nu woonruimte 112 Lochem heeft monumentenverordening nodig 114 Verantwoord bouwen in historisch milieu 116 Utrechts Monumentenfonds restaureert 'Gameren' 118 Zeeland (N.Br.) op de bres voor behoud dorpskarakter 120 Heemschut in actie Foto-omslag: De gerestaureerde Groenlandse pakhuizen Foto: Maarten Brinkgreve, Amsterdam Een enkele keer horen we de opmerking dat in deze tijd van ombuiging van het beleid, van nog steeds heersende wo ningnood, van lucht-, bodem- en water vervuiling en van voortdurende aantas ting van het natuurlijke landschap, mo numentenzorg maar een beetje de pas dient in te houden. Er is, aldus wordt deze opmerking gemotiveerd, zo veel geld voor dringender problemen nodig. Het behoeft geen verbazing te wekken dat we het met zo'n opmerking niet eens zijn. Met het ene te doen behoeft men het andere niet te laten. Toegegeven, het is in deze tijd van een afbrokkelende econo mie niet eenvoudig beschikbaar (overheids-) geld op de juiste wijze te besteden. In de komende weken zal het kabinet-Van Agt heel wat moeten wik ken en wegenEr zal - naar we hopen niet met de botte bijl - wel gehakt moeten worden en: waar gehakt wordt vallen spaanders. Te vrezen valt dat financiële hulp voor op zich voortreffelijke doel stellingen verminderd zal worden of op z'n minst op het bestaande peil zal wor den gehandhaafd. We dienen af te wach ten in hoeverre er voor monumenten zorg in 1981 meer of minder beschikbaar zal worden gesteld, of misschien eenzelf de bedrag als voor het lopende jaar. We moeten er maar het beste van hopen. Intussen zijn er pessimisten, die het met de monumentenzorg maar somber ge steld vinden. Het is voor ons de vraag of daarvoor wel zo veel reden is. Natuur lijk, ook wij zouden gaarne zien, dat er minder problemen waren, problemen overigens die niet alleen op het financiële vlak liggen. Er zijn tal van al dan niet beschermde monumenten, die op zichzelf een probleem vormen. Het wordt bijv. steeds moeilijker voor leeg komende kerken een goede bestemming te vinden. In Leeuwarden is de Wester- kerk daarvan een sprekend voorbeeld. Deze kerk zou best geschikt te maken zijn voor culturele doeleinden, maar in de Friese hoofdstad bestaat er geen behoefte aan nog meer culturele centra. Men is daarvan - ook in monumenten - vol doende voorzien. Met de Leeuwarders hopen we niettemin dat er toch een op lossing zal worden gevonden. In Den Haag is ook zo'n probleem-monument: de Boterwaag. Daarover is schier einde loos gediscussieerd. Tenslotte is men het eens geworden over een restauratieplan, dat voorziet in de inrichting van ca. 70 kleine wooneenheden. Toen alles in kan nen en kruiken leek, kwam zowaar Bouw- en woningtoezicht nog bezwaren aandragen. Er zou, volgens het plan, niet in alle opzichten aan de voorschriften zijn voldaan. Als we het goed hebben begre pen kwam het bezwaar op een paar onbe langrijke details neer, die de restauratie alleen maar hebben vertraagd. De verloe dering van het gebouw is door de jaren durende discussie echter wel flink toege nomen en dat betekent dat de restauratie weer heel wat duurder zal worden dan wanneer men eerder de knoop had door gehakt. En zo gaat het met tal van restau ratieplannen. Er wordt eerst zo lang over gepraat, dat de oorspronkelijke raming vaak met miljoenen wordt overschreden. Jammer van al dat geld, want daarmee hadden andere monumenten ook geres taureerd kunnen worden. Naar het gevoelen van velen gaat het alle maal te langzaam, maar het is niet zo dat er helemaal niets gebeurt, zoals men hier en daar wel eens kan horen. Nemen we Amsterdam, daar zijn in het eerste halfjaar van 1979 welgeteld 57 monu menten gerestaureerd. Niet zo'n slecht resultaat zouden we zeggen. Er gebeurt meer, met name op beleidsge bied. Monumentenzorg heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een vrij op zichzelf staande, sterk cultuurhistorisch gerichte activiteit tot een proces met een veel bredere maatschappelijke betekenis, aldus valt te lezen in een weekbulletin van CRM. De voorbeelden, die we hiervoor noemden zijn daarvan een bewijs. Gezien die ontwikkeling is bij CRM de vraag naar voren gekomen of de huidige doel stellingen en instrumenten waarmee het monumentenbeleid wordt gevoerd, niet moeten worden heroverwogen. Punten die in dit verband de aandacht vragen zijn: procesmatige aanpak van het restau- ratiebeleid in gebieden met beschermd stads- of dorpsgezicht; onderhoudspro- blematiek; werkgelegenheidsaspecten, relatie tussen de rijksoverheid en de lage re overheden (decentralisatie) en de rela tie en coördinatie van monumentenbe leid met stadsvernieuwing en natuur- en landschapsbehoud. Staatssecretaris Wal lis de Vries heeft nu besloten naar de me ningen over deze problematiek, zowel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 7