Dordrecht Mierlo HEEMSCHUT ring van de gemeentelijke commissie voor de Monumentenzorg besproken. Men'bleek weinig voor afbraak te voe len. De commissie heeft dan ook nog geen uitspraak gedaan over de toekomst van dé kerk, die volgens ons veiligge steld dient te worden. De moeilijkheid met de Westerkerk is, dat er geen be stemming voor te vinden is. Culturele activiteiten vinden nu reeds plaats in de Grote Kerk en de synagoge. De Wester kerk is oorspronkelijk de kapel, van het- Sint Annaklooster der Grauwe Bagijnen geweest, dat omstreeks 1510 is ge bouwd. Het oorspronkelijk eenbeukige schip, dat rond *1680 met een noorder- beuk werd vergroot, is in 1845 inwendig naar plannen van Th. Romein gewijzigd. DE WESTERKERK IN LEEUWARDEN. OVER DE SLOOP IS EEN DISCUSSIE GAANDE FOTO: RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG Achter de banken bevindt zich een waar devolle betimmering. In de gebogen ga lerij over de volle diepte van het schip treft men zeer goed snijwerk aan, geda teerd 1690. De bewerking van de preek stoel is daarbij aangepast. De president kerkvoogd, de heer L. H. Epema heeft tegenover het Friesch Dagblad ver klaard, dat de Stichting Alde Fryske Tsjerken niet bereid is om het monumen tale gebouw in de Leeuwarder binnen stad over ,te nemen. Intussen heeft de kerkvoogdij over eventuele sloop nog geen beslissing genomen. Nu de gemeenteraad het bestemmings plan 'Boogjes' ondanks de bezwaren daartegen door de bond Heemschut geuit, heeft aanvaard, heeft onze bond zich tot Ged. Staten van Zuid-Holland gewend met het verzoek, onder handha ving van de bezwaren, goedkeuring aan het bestemmingsplan te onthouden. De bezwaren, die Heemschut had aange voerd tegen het bestemmingsplan 'Broek' zijn door Ged. Staten van Noord-Brabant ongegrond verklaard. Volgens onze bond dienden de bestaande grootschalige bedrijven op den duur te verdwijnen en zouden geen nieuwe moe ten worden toegelaten. De flexibiliteit van het plan achtte Heemschut te groot, zodat het wettelijk voorgeschreven ei gensoortig karakter van een bestem mingsplan ingevolge aanwijzing tot be schermd dorpsgezicht niet geheel tot uiting zou komen. Ged. Staten menen echter dat bescherming niet een bevrie zing van het desbetreffende gebied in houdt, doch dat er '...gestreefd dient te worden dat aan het historische karakter van Broek zoveel mogelijk recht wordt gedaan.' Aan deze doelstelling menen Ged. Staten wordt in het plan voldaan. v.d.W. 121

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 23