X Heemschut in actie m MM»—— Groot-Ammers Den Bosch Vught Historische voetpaden Leeuwarden 120 Enige maanden geleden (Heemschut nr. 3, jrg. 1980) maakte Heemschut bezwaar tegen de bouwhoogte van een voorgeno men bouw van de betonmortelcentrale 'de Lek' aan het Schoonhovenseveer. De hoogte zou 28.70 m bedragen, te hoog voor de zgn. boomgrens. Thans hebben B. en W. ons laten weten dat 'voor zover mogelijk' tegemoet gekomen is aan de bezwaren. De hoogte is teruggebracht van 28,70 m naar 21,70 m (Heemschut had 15 m aanvaardbaar geacht); het ge heel zal worden opgeschoven in westelij ke richting zodat visueel gezien één ge heel ontstaat met de silo's van de betonfa- briek en: er zullen zodanige kleuren voor de bouwwerken worden gekozen dat een en ander niet alleen minder storend is voor de omgeving, maar bovendien de 'laagtewerking' suggestief versterkt, al dus B. en W., die bovendien nog mede delen dat de gemeenteraad zich inmiddels met de wijzigingen heeft verenigd. Heemschut heeft indertijd bezwaren gemaakt tegen het bestemmingsplan "t Zand'. De gemeenteraad heeft die be zwaren onlangs ongegrond verklaard. De bond heeft zich daarom tot Ged. Sta ten van Noord-Brabant gewend, waarin onze bezwaren worden gehandhaafd. Als het dan niet mogelijk is tot wettelijke bescherming over te gaan, dan zou aan ons bezwaar tegemoet gekomen kunnen worden door de onderhavige panden een bescherming te verlenen zoals de ge meenteraad in het bestemmingsplan 'Zuidwal' aan de in dit plangebied liggen de panden heeft verschaft door middel van stringente voorschriften o.a. ten aan zien van hoogte of breedte van panden, gevelopeningen, enz. De gemeenteraad heeft van de door Heemschut genoemde straten slechts de Stationsweg opgeno men onder het voorstel van de raad aan de minister van CRM tot uitbreiding van het beschermde stadsgezicht. Hoezeer Heemschut ook dankbaar is voor deze bescherming, handhaaft de bond zijn verzoek voor de andere genoemde be zwaren. De gemeenteraad heeft de mo gelijkheid van aantasting van de bestaan de gevelwand, in het ontwerpplan ge steld op 60%, teruggebracht tot 50%. Hoewel Heemschut dit een verbetering acht, vindt de bond ook dit percentage nog te groot om het huidige karakteris tieke van de betrokken gevels blijvend te waarborgen. De gemeente wil de villa aan de Vlier straat 20 (foto) slopen ten behoeve van de bouw van een openbare bibliotheek. Aangezien het hier een laat-19e-eeuwse Heemschut heeft het vorige jaar zijn zorg uitgesproken over de historische kerk-, molen- en jaagpaden. De bond meende op behoud te moeten aandringen. Naar aanleiding van een brief, die de bond hierover aan het provinciaal bestuur van Groningen schreef, hebben Ged. Staten ons geantwoord dat dit college sedert een aantal jaren actief meewerkt aan de in standhouding van genoemde paden. Ge wezen wordt op beleidspunten uit het streekplan, de terughoudendheid, die be tracht wordt bij het goedkeuren van be sluiten tot onttrekking aan het openbaar verkeer en het overleg inzake bestem- DE LAAT-19E-EEUWSE VILLA VLIERSTRAAT 20 IN VUGHT, DIE MET SLOOP WORDT BEDREIGD TEN BEHOEVE VAN DE BOUW VAN EEN OPENBARE BIBLIOTHEEK FOTO:JAN VAN DER EERDEN. DEN BOSCH villa betreft, die een uiterst waardevolle bijdrage levert aan het karakter van Vught, welke gemeente slechts weinig monumenten heeft, heeft de bond Heemschut de Monumentenraad ver zocht te willen bevorderen dat het pand op de voorlopige lijst van beschermde monumenten wordt geplaatst. mingsplannen en ruilverkavelingsplan nen. Voorts werd in 1963 een inventari satie uitgevoerd van bedoelde paden. Prov. Waterstaat heeft het vorige jaar een nieuwe inventarisatie gemaakt. De gege vens, die deze inventarisatie heeft opge leverd, zullen o.a. worden gebruikt bij het opstellen van het integrale fietspa denplan, aldus G.S. van Groningen. In de Friese hoofdstad wordt overwogen de Westerkerk te slopen, maar Heem schut meent dat dit beschermde monu ment behouden dient te blijven. De mo gelijke afbraak is onlangs in een vergade-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 22