dat het aantal beschermde objecten dient te worden uitgebreid en dat er geen enkel beschermd object dat beschermd is mag worden gesloopt. Ernstig bezwaar be staat er bijv. op het ogenblik tegen de sloop van het bestaande gemeentehuis. Dat is een oud herenhuis, ook bekend als 'het huis van de dames Coenen'. Ettelijke generaties Zeelanders zijn er mee ver trouwd, hun leven is er geregistreerd, hun geschiedenis ligt er vast. Kortom het gemeentehuis heeft voor de inwoners een duidelijke gevoelswaarde. De Heem- schutgroep erkent, dat het geen (histori sche) architectonische waarde heeft. Men vindt in heel Nederland dergelijke hui zen. Waar het om gaat is het als een ver trouwd gezicht in de dorpskern te behou- BOERDERIJ NABBEGAT 1 I (BESCHERMD). DE MOLEN AAN DE MOLENSTRAAT (BESCHERMD). den. Links bevinden zich het oude postkantoor, een oude boerderij en een oude winkel met smederij; rechts ligt het dorpsplein met bomen. Dit geheel zou beschermd dorpsgezicht moeten wor den. De stichting 'Zeeland bewaart Zee land' zou in het oude gemeentehuis, na een opknapbeurt, er een plaatselijke mu seum in willen vestigen. In elk geval geen sloop hoewel het provinciaal bestuur al toestemming voor de sloop heeft gege ven. Er wordt nu bestudeerd of er hoger beroep moet worden aangetekend. Toe geven aan het sloopplan zou funest zijn.*) Sloop van Kerkstraat 110 zou eveneens een groot verlies voor het dorp betekenen. Tenslotte schenkt de Heem- schutgroep grote aandacht aan het vak kundig restaureren van oude boerderij en." Tot zover, kort samengevat, het geen de heer Bongers ons schreef. Het is duidelijk dat men in het Brabantse Zee land zeer actiefis ten aanzien van de zorg voor en het behoud van architectonisch (historisch) erfgoed. Zowaar, het Zeeuwse provinciale wapen met de spreuk 'Ik worstel en kom boven', lijkt ook voor het Brabantse Zeeland van toe passing. Worstelen doen ze er in elk ge val. v.d.W. Alle omstandigheden in aanmerking genomen lijkt het aantekenen van beroep tegen de sloop een hopeloze zaak. v.d. W.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 21