Zeeland (N.Br.) op de bres voor behoud dorpskarakter III iflll 118 Onlangs kregen we een nota onder ogen, waarin de oprichting van een Heem schut-werkgroep voor Zeeland werd be pleit. Die nota kwam uit de Brabantse hoofdstad en dus vroegen we ons in een eerste opwelling af, wat heeft Noord- Brabant met Zeeland te maken? Lezing van de nota gaf ons antwoord. Voor wie niet zó bekend is in Noord- Brabant daarom eerst even een brokje aardrijkskunde. Zeeland is een kleine ge meente (5320 inwoners) gelegen in het oostelijk deel van Noord-Brabant. De dichtst bijzijnde grote gemeente is Uden. Zeeland heeft geen treinverbinding, heeft ook geen waterverbinding en ligt ingeklemd tussen twee provinciale we gen, de Middenpeelweg en de zgn. Dor- organisaties werkzaam: de Heemkunde kring Zeeland, de stichting 'Zeeland be waart Zeeland' en de inmiddels ingestel de Heemschutwerkgroep Zeeland. Dat is voor zo'n kleine gemeenschap heel wat en wie mocht denken dat men los van elkaar werkt, heeft het mis: er is een uit stekende samenwerking. De kern van het dorp wordt gevormd door de Kerkstraat met vijf kleine ker nen: 't Oventje, Trent, Kreitsberg, Nab- begat en Zevenhuis. Buiten de kern treft men dan nog enkele nieuwbouwwijken aan. Zeeland mag op een lange geschiedenis bogen. In 1376 werd er een eerste kapel gebouwd. Overigens is het geen dorp dat historische bekendheid geniet door bele- lijke begroeiing zijn bijna allemaal weg. De Heemschutgroep staat op het stand punt, dat er nu andere oplossingen dan sloop voor de bestaande problemen moe ten worden gevonden. Voorop stelt de Heemschutgroep, dat niemand in de ge meente persoonlijk aansprakelijk is voor wat verloren is gegaan. Wel is het zo, dat de groep er een volkomen andere mening op na houdt dan de autoriteiten, die over de nu hangende zaken beslissen. Beschermd zijn drie molens, drie boerde rijen (Kerkstraat 108 en 110 en Nabbegat 11) en de vroegere school aan de Kerk straat, bekend als 'het bondsgebouw'. Er zijn (nog) geen beschermde dorspgezich- ten. De Heemschutgroep nu is van oordeel, penweg, die van Eindhoven naar Ra- venstein voert en daar aansluiting geeft op de rijks verkeersweg. Om het nog een beetje te verduidelijken: Zeeland ligt ten noorden van het Vliegveld Welschap en zuidwestelijk van Grave. Aldus georiënteerd dient de lezer te we ten dat Zeeland een dorp is met een heel eigen karakter met een klein aantal be schermde monumenten en dorpsgezich ten, die beschermd zouden moeten wor den Voor de inwoners van Zeeland is dat geen punt. Het bruist er van activiteiten op het gebied van historisch behoud en bescherming van fauna en flora. Het ver enigingsleven blijkt er een bloeiend be staan te hebben, zowel op sociaal, cultu reel als religieus gebied. Ook op het ter rein van de historie en heemschut zijn er i HET GEMEENTEHUIS VAN ZEELAND (N.BR.; DAT VOOR SLOOP IS BESTEMD FOTO: A.E. KEMPEN. ZEELAND (N.BR.) KERKSTRAAT 108. EEN VAN DE WEINIGE OBJECTEN IN ZEELAND (N.BR.), DAT OP DE LIJST VAN BESCHERMDE MONUMENTEN STAAT. FOTO: A. E. KEMPEN geringen, veldslagen e.d., maar het heeft wel militair geweld gekend. Het is de oude dorpsbeslotenheid, die vraagt om behoud van historische panden en om het bewaren van oude voorwerpen, gereed schappen, archieven, foto's enz. Bescher ming van de natuur is in goede handen. Waar het de laatste jaren om gaat is het tegengaan van ondoordachte sloop. Er is helaas al veel verloren gegaan. Het was de heer A. M. Bongers, die ons op een en ander attent maakte en die ons verder o.m. het volgende schreef: "Kort samen gevat is de situatie zo, dat er in Zeeland bijna niets meer over is van het eigen, oude dorpskarakter. De oude bebou wing (Zeeland was door de eeuwen heen een boerendorp met zeer besloten karak ter), het eigen dorpsgezicht en de natuur-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 20