woningen weer voor de huisvesting van bejaarden geschikt zijn. Niet voor niets is Het Utrechts Monu mentenfonds eigenaresse van de meeste nog resterende complexen vrijwoningen in de oude stad. Najaren van overleg met het gemeentebestuur heeft dit de com plexen van de fundaties Margarethenhof aan hetjansveld en van Maria van Pallais aan de Agnietenstraat aan het Fonds in erfpacht uitgegevenDe cameren van de ze laatste fundatie (gebouwd in 1651) verkeerden in zeer slechte staat. Inmid dels zijn de voor- en achtergevels (kozij nen, deuren, ramen en luiken) al her steld. Tijdens die herstelwerkzaamheden bleek dat de toestand van de kappen en de dakkapellen zo slecht was dat deze met behoud van de aanwezige vorm geheel DE CAMEREN VAN DE FUNDATIE VAN MAR IA VAN 1'ALLAES AAN DE AGNIETENSTRAAT FOTO: UTRECHTS MONUMENTENFONDS vervangen moesten worden. Zeer bin nenkort zal met deze werkzaamheden worden aangevangen. Deze cameren zijn zo klein dat het karak ter ervan door het aanbrengen van eigen tijdse voorzieningen in ernstige mate zou worden aangetast. Bovendien kunnen deze huisjes niet naar achteren worden uitgebouwd omdat dan de nog onge schonden waardevolle achtergevel zou moeten verdwijnen. De bewoners, waarvan een groot deel er al jaren woont nadat zij de leegstaande huisjes hadden gekraakt, hebben er echter geen bezwaar tegen gebruik te moeten maken van de gemeenschappelijke secreten in de tuin achter de huisjes. Deze drie grote werken vergen een uitga ve van ruim drie miljoen. Bovendien is het Monumentenfonds nog doende met twee kleinere werken. De eerste betreft de rehabilitatie van drie huizen op de hoek Springweg-Zilverstraat. Geen offi ciële monumenten, maar wel huizen die het stadsbeeld ter plaatse mede bepalen. Hoewel de eigenaar-verhuurder alle sub sidietoezeggingen had ontvangen be sloot hij ze toch aan het fonds te koop aan te bieden omdat het financieel rendement van een rehabilitatie voor hem - zoals voor zovelen met hem - te laag was. Dit door het fonds overgenomen werk loopt vooruit op een veel omvangrijker project dat de volledige zuidelijke wand van de Zilverstraat omvat en dat zal worden ondernomen in samenwerking met de gemeente (die deze huizen destijds voor de sloop aankocht) en de Stichting Stads herstel Utrecht. Op die wijze zullen er varingen worden opgedaan met verschil lende manieren van werken. Het fonds neemt in dit project deel met de restaura tie van twee 16de-eeuwse huizen. Tweede project is dan nog de zojuist be gonnen restauratie van de kappen en de achter- en zijgevels van het huis Brigit- tenstraat 20. Dit pand bestaat uit drie, evenwijdig aan de straat, achter elkaar gelegen vleugels, waarvan de oudste uit de laatste helft van de 16de eeuw dateert. In dit samenstel van gebouwen zijn na 1945 door huurders successievelijk op vernuftige wijze negen woonapparte menten ingericht. V an de straat af zal van dit werk, dat toch een uitgave van rond de zeven ton vergt, nauwelijks iets te zien zijn. In vrijwel al deze huizen keren de bewo ners na de restauratic terug. Een grote zorg is dat de huren niet zodanig kunnen worden verhoogd dat de exploitatie bin nen afzienbare tijd kostendekkend wordt. Het fonds zou dus aan de rand van haar faillissement staan als niet het gemeentebestuur tot nu toe bereid was geweest een forse subsidie in het exploi tatietekort te geven. Een geste, die ande re gemeentebesturen - en de rijksover heid - ten voorbeeld mag strekken. W. Thoomes

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 19