historisch milieu In deze optiek is het oordeel van de be schouwer misschien eerder te wijten aan een gebrek aan het interpretatievermo gen van de beschouwer zelf, dan aan een gebrek aan architektonische kwaliteiten van de architektuur. Nu andere kant. Veel architekten wijzen 'aangepast' bou wen principieel af onder verwijzing naar de stelling: de moderne tijd vereist mo dern (hedendaags) bouwen. Dit wordt dan vaak zo gesteld, dat het lijkt alsof men wars is van iedere vorm van aanpas sing aan het bestaande milieu en waarbij bijvoorbeeld het gebruik van een kavel breedte van 6 meter, de toepassing van een kap en dergelijke uit den boze is. de de 'architektonische vocabulaire' be heersen waarover zij beweren te beschik ken. Het aantal gebouwen in binnenste den, dat men toepassing van volstrekt "eigentijdse' middelen op verantwoorde wijze de identiteit van het historische mi lieu onderstreept, of in ieder geval niet ontkent, is vooralsnog gering. Dit is echter niet altijd de schuld van ar chitekten. Veel in principe zeer ver antwoorde ontwerpen zijn na de door het Welstandstoezicht geëiste opsmuk met een 6 meter stramien en een kapje als toch vervelende elementen in de binnenstad gebouwd. Voor mij blijft in zulke gevallen de vraag liggen of het toch niet de architekt was, die uiteindelijk niet in staat bleek die kristal-heldere, op de omgeving geïnspi reerde, architektonische vormgeving van zijn gebouw op papier te zetten, die iedere kritiek gewoon door de kwaliteit van het ontwerp kon weerstaan. ir. R. A. F. Smook architekt-stedebouwkundige te Dordrecht EERLIJK MODERN (EN PASSEND IN DE GEVELWAND) HUIS AAN HET SINGEL 42K IN AMSTERDAM VAN ARCHITECT IR. A. CAHEN FOTO: MANFRED KAUS.EN, AMSTERDAM HETOUDE (DEELS I6E-EEUWSE) STADHUIS AAN DE GROENMARKT IN DEN HA AG: ARCHITECTUUR VAN HET CONFLICT. FOTO: SHELL Dit lijkt mij ook een zeer beperkte ziens wijze. Immers na lOOOjaar bouwen en vooral na de enorme vergroting van de technische mogelijkheden van het bouwen in de laatste vijftig jaar is de 'architektonische vocabulaire' zo enorm uitgebreid dat in de architektuur vrijwel alles mogelijk is. Ik ben het eens met architekten, die zeg gen te willen bouwen met alle heden ten dienste staande middelen. Zij willen zich dus niet laten beperken tot de keuze uit metselwerk in vechtformaat of waalfor maat en de toepassing van een kap (met keramische pannen) van 30 of55 graden. Toch meen ik te moeten stellen dat, ge zien hetgeen vele van deze architekten neerzetten in binnensteden, er aan ge twijfeld moet worden of zij wel voldoen- 2

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 17