Verantwoord bouwen Boekennieuws te voorkomen is in 1976 de Stichting Ver fraaiingsgezelschap opgericht. Deze stichting heeft zich de afgelopen jaren in gezet voor het behoud van een pand in de Gudulastraat, het z.g. 'Gudulahuisje', de huizenrij 'Onder de Linden', het witte huisje aan de Oosterwal en een huizenrij aan het Hogestraatje. Verder heeft de stichting geijverd om de middeleeuwse structuur van Lochem, die heden ten dage nog vrijwel ongewijzigd in de vesting is terug te vinden, te behouden. Het mid deleeuwse stratenpatroon is bijna onaan getast, getuige een oude plattegrond van Jacob van Deventer uit 1558. Helaas wordt dit stratenpatroon ernstig be dreigd door de aanleg van een nieuwe weg volgens het ontwerp-bestemmings- plan Westerwal. De weg, die dwars door het tuinengebied achter de Westerwalbe- bouwing loopt, is hier geprojecteerd om maximale bebouwing van dit gebied mo gelijk te maken. De stichting heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt in een bezwaarschrift, dat thans in behandeling is bij de Provincie Gelder land. Een andere bedreiging voor de structuur van de vesting is de geplande nieuwbouw van een stadskantoor aan de Grote Markt in de directe nabijheid van het bestaande raadhuis en de Grote Kerk. Het nieuwe gebouw, dat qua oppervlak te ongeveer 6 keer zo groot wordt als het bestaande raadhuis en de oppervlakte van de Grote Kerk evenaart, doet in ernstige mate afbreuk aan het fijnmazige patroon van de stadsstructuur. Evenals de Bond Heemschut en de Stichting Restauratie Grote Kerk heeft de stichting onlangs be zwaar aangetekend bij de Kroon. Op dit ogenblik staan er in de vesting van Lochem nog verschillende karakteristie ke gebouwen en huizen die groot gevaar lopen te verdwijnen om plaats te maken voor al dan niet contrasterende nieuw bouw. Direct gevaar loopt een aantal ge bouwen in de Molenstraat, de Walder- straat en de Achterstraat, die mede we gens onvoldoende onderhoud in een slechte bouwkundige staat verkeren. Voorts wordt ook het gebouw van het St. Gudula-bejaardentehuis aan de Tuin straat hoek Oosterwal, een nog goed ge conserveerd en markant bouwwerk uit het begin van de 20ste eeuw, met sloop bedreigd. Het steeds meer verloren gaan van het historische kader van Lochem zou kunnen worden voorkomen, indien als aanvulling op het rijksmonumenten- beleid een gemeentlijk monumentenbe leid gevoerd zou worden. Een decentrali satie van monumentenbeleid zou kunnen geschieden via het hanteren van een ge meentelijke monumentenverordening met een daarbij behorende monumen tencommissie, die door de gemeente zelf in het leven wordt geroepen. Hierdoor wortdt het mogelijk om allerlei histori sche en sfeerbepalende zaken, waarvan het behoud voor de gemeente van belang is, te beschermen. Als aanzet voor een gemeentelijk monu mentenbeleid is het Verfraaiingsgezel schap momenteel bezig met het inventa riseren en fotograferen van Lochemse monumenten binnen de vesting, die de moeite waard zijn om behouden te blij ven. Verdwenen Windmolens in Zuid- Holland. De titel maakt duidelijk dat we hier met een historisch boek te doen hebben, met een stuk verleden tijd. Het is de 'neerslag' van een studie van mevr. A. J. Marrenga-Stapff, bij wie zich 'zwervend over de Hollandse vaarten' met steeds groter aandrang de vraag had aangediend 'waar dan toch langs die wa teren de honderden polder- en industrie molens zo bekend van oude prenten en schilderijen van vroegere steden en dor pen wel mochten zijn gebleven', aldus P. J. Yperlaan, directeur Musea, Monu menten en Archieven van CRM, in zijn voorwoord. Het boek is, gegeven de op zet, één groot brok historie over afbraak; triest ongetwijfeld, m. ar daarom niet minder interessant. Niet alleen voor mo lenliefhebbers, maar voor allen die geïnteresseerd zijn in het fenomeen mo len, zowel cultuurhistorisch als monu mentaal. De waarde van het boek werd verhoogd door tal van afbeeldingen. Uitg.: Bura-Boeken, Eindhoven; 39,50. Het gemak, waarmee in Nederland het begrip 'aangepast' bouwen ingang heeft gevonden, moet tot nadenken stemmen. Is het zo, dat de beschouwer alleen een beoordeling uitspreekt naar mate het nieuwe lijkt op het oude en noemt hij daarom enigszins uit de toon vallende gebouwen al gauw 'onaangepaste mo derne' architektuur? Zeker kan ik het bestaan van 'aangepast' bouwen wel enigszins begrijpen. Bou wen in de binnenstad is wezenlijk anders dan bouwen in een nieuwe uitbreidings wijk. In een binnenstad wordt het milieu in hoge mate bepaald door reeds lang bestaande bouwkundige elementen, in een uitbreidingswijk zijn het slechts ver kavelingen en eventuele houtopstanden, die het kader van de nieuwbouw moeten bepalen. Uitgaande van de constatering dat ieder binnenstedelijk milieu een be paalde identiteit bezit, moet de nieuwbouw in de binnenstad beoordeeld worden op de wijze waarop en de mate waarin bepaalde basisprincipes van de be bouwde omgeving in de nieuwbouw- architektuur doorklinken. Op deze ma nier kan nieuwbouw, waarbij vrijwel klakkeloos alle voor de hand liggende vormprincipes als gevelbreedte ca. 6 me ter, toepassing van kap, juiste verhou ding raamopeningen enz., worden toe gepast, als 'aangepaste' bouw worden ge karakteriseerd, terwijl invullingen waar bij meer abstraherend met deze elemen ten is omgegaan licht als niet aangepaste bouw kunnen worden gekenschetst.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 16