Lochem heeft monumentenverordening nodig Té 112 Lochem is onder de Nederlanders meer bekend als attractief vakantieoord dan als oud vestingstad je. Over enkele jaren zal het 750-jarig bestaan worden gevierd, ter gelegenheid waarvan een zilveren leeuwendaalder zal worden geslagen. Helaas is er in Lochem veel gesloopt dat uit historisch en karakteristiek oogpunt bewaard had moeten blijven. Het 'gezicht' van het stadje is daardoor nogal aangetast. Om verder verval te voorkomen werd in i976 de Stichting Verfraai ingsgezelschap Lochem opgericht, die zich ten doel stelt te bevorderen dat cultuurhistorisch en sfeerbepalend goed in de meest ruime zin behouden blijft en waar nodig wordt hersteld. De stichting concentreert zich voornamelijk op het behoud en de bescherming van karakteristieke objecten die niet worden beschermd op grond van de Monumentenwet en die door sloop worden bedreigd. In het hier volgende artikel doet de stichtingsvoorzitter, de heer H. GKerstholt, uit de doeken wat er in Lochem te doen valt om nog te bewaren wat behoudenswaard is. Vooraf een stukje geschiedenis. De plaats Lochem, van oorsprong een oude nederzetting aan de Berkel, wordt in 1059 voor het eerst in een oude oor konde genoemd. De groeiende belang rijkheid van Lochem kwam in 1233 tot uiting, toen Otto II, graaf van Gelre en Zutphen, de plaats verhief tot stad. De bewoners van Lochem mochten een ei gen bestuur uitoefenen en verkregen rechten die eerst de graaf toebehoorden. Tot 1330 was Lochem slechts omringd door wallen en grachten; de namen Ooster-, Zuider-, Wester- en Noorder- wal herinneren nog aan de aarden ver sterkingen. Daarna werd Lochem als grensvesting ommuurd in opdracht van graaf Reinald II vanwege de oorlogen met de bisschop van Utrecht en met de bisschop van Munster. Lochem was toen toegankelijk door drie poorten: de Mo lenpoort bij de watermolen aan de Ber kel, de Walderpoort en de Smeepoort. Deze poorten waren de sterkste verdedi gingspunten van de ommuring. Tussen de Zuider-, en de Westerwal was geen poort gebouwd, maar werd een verster king aangelegd: de Blauwe Toren. Noch van de poorten, noch van de muren is ook maar één stukje bewaard gebleven; in de achttiende eeuw zijn deze ves tingwerken gesloopt. De Blauwe Toren is in de tweede helft van de 19e eeuw afgebroken, een brug is over de gracht gelegd en nu herinnert alleen de naam van de Blauwe Torenstraat nog aan de vroegere sterkte. In de 15e, 16e en 17e eeuw is Lochem geteisterd door oorlogen en branden, waardoor veel monumenten uit deze tijd verloren zijn gegaan. Ook in de daarop volgende eeuwen zijn door brand, maar ook door sloop, veel historische zaken verdwenen. Zo bezit Lochem nu nog slechts enkele monumentale gebouwen van vóór 1800; bekend zijn vooral de Grote Kerk, date rend uit de 1 le eeuw, het mooie raadhuis en de bibliotheek, die dateert uit 1638. Uit de tijd na 1800 treffen we zowel bin nen als buiten de vesting gebouwen aan die de moeite van het behouden waard zijn. Buiten de vesting gaat het hierbij voornamelijk om een aantal stijlvolle met parkachtige tuinen omgeven huizen. Binnen de grachten bevindt zich nog een aantal uit deze tijd afkomstige, vaak ka-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 14