HEEMSCHUTDAG 1980 Zaterdag, 13 september, in Noord-Oost-Groningen Een aantal putten werd ontgraven voor het aanbrengen van betonpalen voor het herstel van de funderingen, waarna over alle putten een betonconstructie is aange bracht, waarop de drie pakhuizen nu ge fundeerd zijn. De hoofdconstructie van de pakhuizen bestond oorspronkelijk uit een houtske let, waarvan het gedeelte van begane grond en tussenverdieping in langs- richting en het gedeelte van de eerste en tweede verdieping in dwarsrichting was gezet. Door deze constructie en omdat de balklaag van de tussenverdieping was ge sloopt, ontbrak in het ondergedeelte elke vorm van 'dwarsverband'. Ondanks de restauratie in 1922 door architect H. A.J. Baanders waren de drie panden bij wijze van spreken, aldus arch. Prins, door hun knieën gegaan met een knik van 30 cm. Door overbelasting was bovendien in de vloeren een verzakking tot 40 cm opge treden Hierdoor was gevaar voor instor ting ontstaan. Om dit te voorkomen wa ren tegen de langsmuren steunberen aan gebracht. Desondanks was de toestand van de panden zo slecht, dat een in 1960 begonnen restauratie niet doorging. De laatste vijftien jaar hebben de pakhuizen leeggestaan. Van de drie oorspronkelijke langskappen was, vermoedelijk bij de restauratie van 1922. voor een groot gedeelte één geheel nieuwe kap over alle drie panden aange bracht, terwijl het resterende gedeelte achter de voorgevels van de drie langs kappen ook niet meer de originele 17e- eeuwse kappen waren. Bij de recente res tauratie is met het oog op betere ge bruiksmogelijkheden de grote kap ge handhaafd en zijn de gedeelten van de drie langskappen in hun oorspronkelijke vorm hersteld. De voorgevel is geheel gerestaureerd in de vorm, zoals bij de aanvang van het werk aangetroffen. Dit betekent, dat de voorgevel in hoofdzaak gelijk is aan de afbeelding in het grachtenboek van Cas- par Philips. En zo staan de drie 'Groenlandse Pakhui zen' er weer pront bij. v.d.W. Op blz. 43 van het aprilnummer heeft u kunnen lezen dat Heemschut dit jaar Noord-Oost-Groningen gaat bezoeken, en wel in het bijzonder het aldaar gelegen 'terpen- en kerkenland'. Het voorlopige programma dat wordt georganiseerd door de Provinciale Heemschut Com missie Groningen ziet er als volgt uit. Tussen 10.00 uur en 10.30 uur ontvangst in de Martinikerk, waar koffie wordt ge serveerd. Na een welkomstwoord door de voorzit ter van de Bond Heemschut, zal de heer P. L. de Vrieze (restauratie-architect) een korte inleiding houden over de kerkres tauratie. Ca. 11 uur vertrekken de tourbussen voor de hieronder vermelde excursies. De lunch wordt onderweg geserveerd. Ca. 17.00 uur terug in Groningen (sta tion). Aankomst treinen in Groningen 10.00 uur; vertrek treinen vanaf ca. 17.15 Excursie I Busrit via Slochteren (bezichting geres taureerde Faeytemaborg) en - het be schermde stadsgezicht - Appingedam (bezichtiging gerestaureerde Nicolaikerk en wandeling over de O.L. Vrouwebrug met gezicht op de boven het Damster- diep hangende keukentjes), alwaar een rondwandeling wordt gemaakt onder deskundige leiding. Excursie II Busrit via het terpdorp Ten Boer (be zichtiging boerderij-raadhuis en kerk) en Appingedam (zie onder I) naar Nieuwe- schans (zie onder I) Excursie III Busrit via Tjamsveer (bezichtigingskerk) en Appingedam (zie onder I) naar Nieuweschans (zie onder I). De kosten van deze dag bedragen 25,- per persoon; uitsluitend voor jeugdleden en geïnteresseerde jongeren onder 25 jaar 17,50 p.p. U wordt dringend verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven en wel voor l au gustus a.s.; uw giro-overschrijving (met vermelding Heemschutdag 1980), uit sluitend op postgiro 124326, kan als aan melding dienen. Om organisatorische en praktische redenen dient het aantal deel- nemers(sters) te worden beperkt tot 300. Eind augustus zal u een deelnemerskaart en eventueel nadere informatie worden toegezonden. 1

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 13