Qroenlandse pakhuizen bieden nu woonruimte De historische Groenlandse pakhuizen aan de Keizersgracht 40-44 te Amster dam zijn door architect G. Prins h.b.o. gerestaureerd en tot 19 woningen 'omge bouwd'. Daarmee is weer een stap gezet op de weg: maak van de oude binnenstad een levend centrum. Deze restauratie heeft intussen nog een bijzonder aspect. Ze is namelijk uitge voerd door het aannemingsbedrijf D. Versloot BV te Bodegraven, die de oude panden in 1978 verwierf met het doel er woonruimte in te scheppen. Het aanne mersbedrijf is nogal trots op deze restau ratie, omdat het in zijn meer dan hon derdjarig bestaan vrijwel uitsluitend nieuwbouw tot stand heeft gebracht. Versloot is ook trots op dit werk omdat men toch 'zoveel vakmanschap in huis' bleek te hebben, dat men dit gespeciali seerde restauratiewerk heeft kunnen uit voeren. Geen wonder dus, dat er bij de opening een heel plezierige sfeer heerste. De drie 'Groenlandse pakhuizen' zijn in 1621 gebouwd door de Noorse Compag nie of Groenlandse (Walvisch) Compag nie, die opslagruimte voor traan nodig had. Onder de pakhuizen waren daartoe zestig gemetselde traanputten gemaakt, die elk 10.000 liter traan konden bevat ten. Op een vogelvluchtkaart van Bal- thasar Floris uit 1625 staan de drie Groen landse pakhuizen afgebeeld samen met twee tegelijk gebouwde pakhuizen op de nrs. 36 en 38. Achter Keizersgracht 38 t/m 44 lag nog een pakhuis, evenwijdig aan de Keizersgracht. De twee pakhuizen van 36 en 38, eertijds bekend als de 'Twee Gevels', en het achterhuis waren niet be stemd voor traanopslag. Ze waren in 1660 eigendom van Willem van der Does c.s. en in gebruik als woonhuis! In 1683 werden de 'Twee Gevels' omschreven als 'De Drie Bijenkorven'. De Noorse Com pagnie, die het alleenrecht had op de wal visvangst, is in 1642 opgeheven; de wal visvangst werd toen 'vrij'. Ofen hoe lang de pakhuizen daarna nog voor traan opslag zijn gebruikt, is niet bekend, maar na 1685 was traanopslag in elk geval al leen nog toegestaan op de Nieuwe Teer tuinen. In 1738 werden de Groenlandse Pakhui zen eigendom van burgemeester mr. Gt. f J/'"' DE GROENLANDSE PAKHUIZEN NA DE RESTAURATIE FOTO: MAARTEN BRINKGREVE AMSTERDAM Corver. In 1917 kwamen de pakhuizen in het bezit van de firma Biihrmann. In het grachtenboek van Caspar Philips (pint. 1770) valt duidelijk te zien, dat de 'Twee gevels' een aantal kleine verschil len vertoonden met de 'Drie Groenlandse Pakhuizen'. De twee eerstgenoemde pakhuizen werden omstreeks 1875 afge broken. Op de plaats daarvan kwam de 'Van den Ende-school', later overgeno men door de papierfabriek van Biihrmann. Bij de restauratie-werken werden alle traanputten (zes meter diep) nog aange troffen, behalve het oorspronkelijke ge metselde gewelf, dat de putten afsloot. Alle putten waren volgestort met puin van vorige verbouwingen; bovendien vertoonden verscheidene putten lekken.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 12