Uw aandacht voor. Twee panden aan de Priemstraat in Nijmegen, waarvan men dacht dat die van de 19e eeuw dateerden, bleken bij renovatiewerkzaamheden van veel ouder datum. Uit de oude balkconstructies heeft men opgemaakt dat de panden uit de 16e of de 17e eeuw zijn. De panden zijn op de voorlopige lijst van bescherm de monumenten geplaatst. De St. Anthoniekerk te Eindhoven (beschermd monument) is door brand ernstig beschadigd. De brand bleek voornamelijk in een der zijkapellen te woeden. De Stichting Leidse Hofjes wijdt al geruime tijd in haar periodieke losbladi ge publicaties aandacht aan andere niet- Leidse zaken. In de maart-aflevering o.a. een interessante bijdrage over de Duitse schilder Max Liebermann, van wiens werken in de afgelopen maanden een boeiende tentoonstelling in het Haagse gemeentemuseum is gehouden. Lieber mann - tijdgenoot van o.a. J. Israëls - schilderde veel in Nederland, o.a. in Lei den en Noordwijk. Voorts o.m. een arti kel van dr. J. F. Heijbroek over Haarlem se hofjes en een bijdrage van dezelfde schrijver over het Sint Paulushofje in Etten-Leur. De vierde zomercursus van 'Jeugd en Monumenten' wordt gehouden in het Europacollege te Brugge, van 18 tot 27 juli 1980. De cursus is bedoeld voor per sonen boven de 18 jaar, die als niet- technici de verantwoordelijkheid hebben of krijgen voor restauratie en onderhoud van monumenten, of kunnen beslissen over de bestemming daarvan. Voertaal Frans, met simultaanvertaling in het En gels. Kosten Franse fr. 950.— Na afloop van de cursus mogelijkheid tot deelne ming aan een excursie naar Brussel, Louvain-la-Neuve, Leuven, Mons van 27 tot 29 juli; kosten ca. Franse fr. 400.- Inlichtingen: Fondation européenne de la culture, 9, Avenue Franklin Roosevelt, 75008 Parijs. Tot lid van de Monumentenraad voor het tijdvak van 1 april 1980 tot 1 januari 1982 zijn benoemd drs. Istvan L. Szenas- sy te Maastricht en H. Nijstad te Lochem. Opgericht is de Vereniging tot be houd van de Diemerzeedijk en omge ving. Men kan lid worden door aanmel ding bij het voorlopig secretariaat:Ade- laarsweg 11, 1021 BM Amsterdam; con tributie voorlopig 10,- (voor scholie ren en studenten 5-) De heer T.J. Koek, burgemeester van Nieuweschans en lid van het Algemeen Bestuur van de Bond Heemschut, is be noemd tot burgemeester van Winscho ten. De Italiaanse regering heeft 450 mil joen beschikbaar gesteld voor het be houd van monumenten, voor opgravin gen en voor de reorganisatie van musea. verklaard de kerk om niet of tegen een symbolisch gedrag af te staan. Het gemeentebestuur van Apeldoorn heeft 28 villa's aan het Oranjepark op de gemeentelijke monumentenlijst ge plaatst. Dat is ook het geval met een groot deel van de bebouwing aan de Loolaan, de weg die het paleis-museum met het stadscentrum verbindt. Op kasteel Rosendael te Rozendaal bij Arnhem wordt van 21 juni t/m 14 sep tember a.s. de tentoonstelling 'De orden- t'lycke tuyn' gehouden. De tentoonstel ling geeft een beeld van circa twintig his torische tuinen in Europa. Het grootste deel van het bedrag is be stemd voor monumentenzorg, d.w.z. restauratie van o.a. de triomfbogen voor Titus en Constatijn en de zuilen van Tra janus en Marcus Aurelius. De van 1836 daterende zgn. Water staatskerk, toegewijd aan de Heilige Ni- colaas Pieck en Gezellen, te Gorinchem, een beschermd monument, dreigde te worden gesloopt, omdat er geen kerke lijke bestemming meer voor is. Staats secretaris Wallis de Vries heeft gevolg gegeven aan het dringend verzoek van Stadsherstel Gorinchem en geen sloop vergunning gegeven. Stadsherstel poogt nu met vele geïnteresseerde burgers een nieuwe bestemming voor de kerk te vin den. Het kerkbestuur heeft zich bereid KASTEEL ROSENDAEL; FOTO 1928 (DE ORANGERIE WERD IN DE OORLOG DOOR EEN VI GETROFFEN) V.d. W.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 11