Kijken naar monumenten anders dan een luchtzuivering, zoals het dit nu ook nog is tijdens het St. Thomas- luiden rondom Kerstmis (Midwinter) in Friesland (Katlijk, Oudehome, Bronger- ga bij Oranjewoud, alle behorende bij de gemeente Heerenveen). Het gaan met een dode over de openbare weg vereist een bijzondere bescherming tegen alle kwaadwillende machten en deze bescher ming biedt het klokgelui in hoge mate.2) Ondanks de vele synodale verboden (b.v. 1574 en 1583) het klokluiden tegen te gaan, bleef het gebruik tot in onze dagen gehandhaafd. 2) In mijn geboorte plaats Winschoten b.v. wordt tot op de huidige dag de zondag ingeluid op zater dagmiddag om 4 uur. Als kinderen wa ren wij altijd weer gefascineerd door de vertrouwde bronzen klank; maar niet al leen kinderen, alle mensen worden door klokgelui op welke wijze dan ook aange sproken. Wat de constructie betreft ligt hout als bouwmateriaal voor de hand, terwijl de boerderijbouw de nodige constructieve oplossingen aanreikt. In principe kunnen we drie hoofdvor men onderscheiden, nl.: a. met schilddak b. met zadeldak c. met pyramidaal dak ev. koepel of helmvorm. Op deze grondvormen zijn eindeloos veel variaties bedacht en uitgevoerd in allerlei gradaties van verfijning en profi lering. Waar veel zwaar hout voorhan den is, ligt het voor de hand dat dit mate riaal als bouwstof gebruikt werd. En dat geldt niet alleen voor Noord-Nederland, maar ook voor Noord-Duitsland, Dene marken en Noorwegen en vooral Zwe den en Finland. De beide laatste landen bezitten nog een keur van meestal gesloten houten klok- kestoelen. In Finland is er zelfs een fraai boekwerkje aan gewijd, waarin alle nog bestaande houten klokketorens, com pleet met fraaie foto's 3). De Solwerder stoel wordt verondersteld uit de bouwtijd van de kerk te stammen, n.1. 1783, hoewel het heel goed mogelijk is dat bij de kapel die er voor 1783 heeft gestaan, zich reeds een klokkestoel be vond. Inmiddels is de huidige open stoel reeds vele malen hersteld en gedeeltelijk ver nieuwd. De laatste restauratie bestond uit het ver nieuwen van één kruisbalk, vier dwars balken en het geheel vernieuwen van het veel te kleine pyramide dakje, welke thans weer gedekt is door gerabatte hou ten delen. In de dwarsbalk waar de houten luidas op draait, is een tekst gekapt n.1. Restauratie 1975. De oude klok was van 1815, gegoten door M. Fremy en A. van Bergen, groot ste diameter 63 cm., met als randtekst: CORNELIUS I. SPITHOST KERKVOOGD - Door M. Fremy en A. van Bergen - ANNO 1815. Aan de voorzijde het wapen van Lintelo en aan de achterzijde T. A. GERLACIUS/ Heer van Stedum/&& en Collator/ Van Solwert. 4). Helaas is dit historische exemplaar tijdens de Duitse bezetting gevorderd, afgevoerd en niet teruggevonden. De huidige klok is een nieuwe, gegoten door Van Bergen te Heiligerlee in het jaar 1948 met de volgende tekst: De VORIGE KLOK IN 1813 geschonken door den/Collator Gerardus van STEDUM, IS IN 1943/DOOR DEN BEZET TER ONTVREEMD./Deze KLOK IS IN 1948 DOOR COLLECTEN IN GIFTEN/UIT DE Herv. Gem. TE SOLWERD GESCHON KEN./AAN DE KERKVOOGDIJ. P. L. de Vrieze arch.B.N. A. Literatuur: 1. G. W. Tempelmans Plat, Luidklok- ken, klokluiden en klokkestoelen, Baam 1974. 2. H. L. Kok, Geschiedenis van de laatste eer in Nederland, Lochum 1970. 3. S. Salohangas, Kirkkojemme Vanhat Tapulit, Helsinki 1967. 4. A. Pathuis en M. A. de Visser, Berede neerde lijst van Torenklokken in de pro vincie Groningen, Groningen 1945. De eerste toch forse oplage van het boek 'Kijken naar Monumenten in Neder land' was spoedig uitverkocht. Een tweede druk was nodig; op een deel daarvan legde de Bond Heemschut be slag. Hiervan is intussen ook al weer een groot aantal verkocht. Maar men kan dit ca. 150 blz. tellende boek, dat driehonderd illustraties bevat en dat een uitstekend inzicht geeft in het Neder landse monumentenbezit, zoals stads en dorpsgezichten, woonhuizen, kas telen en buitenplaatsen, kerken, boer derijen, molens, stationsgebouwen, watertorens, gemalen en vuurtorens, dus nog bestellen bij het secretariaat van de Bond Heemschut te Amster dam. Voor leden van de bond geldt een kortingsprijs, t.w. 16,50 (incl. por- tikosten), welk bedrag kan worden overgemaakt op postgirorekening 124.326 t.n.v. Bond Heemschut, onder vermelding 'monumentenboek' Wie de bond Heemschut met twee nieuwe leden verblijdt, ontvangt het boek gratis!

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1980 | | pagina 10