HUIS NIJENDAL IN DRIEBERGEN NIETMEER BESCHERMD. EEN VOORBEELD VAN VERDER VERVAL VAN DE STICHTSE LUSTWARANDE. In ons februari-nummer vermeldden we, dat Huis Nijendal in Driebergen op de beschermingslijst was geplaatst. De heer M. Nieuwenhuys heeft ons inmid dels meegedeeld, dat dit bericht op een misverstand berust. In tegenstelling tot hetgeen ons - van officiële zijde - was gemeld, is dit huis juist van de definitieve lijst afgevoerd. „Een nieuwe stap op de weg van verval van de Stichtse lustwa rande", aldus de heer Nieuwenhuys. Nu is de weg vrijgemaakt voor sloop en nieuwbouw, terwijl Nijendal, zoals bij gevoegde foto doet zien, inderdaad de moeite waard zou zijn geweest behouden te blijven. Tot en met 25 november a.s. wordt in het Rijswijkse Museum een tentoonstelling gehouden onder de titel: Een nederzet ting van Cananefaten. De expositie is ge baseerd op resultaten van onderzoek door de Rijksdienst voor het Oudheid kundig Bodemonderzoek, en vertelt van het leven van de eerste „Rijswijkers". Onder auspiciën van de Stichting voor Academische reizen zullen mevr. drs. J. B. P. M. Borchert-Ansinger en drs. Chr. Van Welsenes een herfstreis or ganiseren: Industriële archeologie en landschap. Het is een 9-daagse reis door de Midlands en Noord Wales; duur 13 t/m21 oktobera.s. Kosten: 2270,-p.p. Voor inlichtingen kan men zich rich ten tot het secretariaat van de stichting: Goudsesingel 235a, 3031 EL Rotterdam, tel.: 010 - 11 17 87. Op 2 november a.s. organiseert de sectie Geschiedbeoefening van de Cultu rele Raad Noordholland een historische dag. Het programma zal in het teken staan van het internationaal jaar der ar chieven. Voor deelneming kan men zich melden bij het secretariaat: Huize Beec- kestijn, Rijksweg 136, 1981 LD Velsen- Zuid. Er worden pogingen in het werk ge steld om een passende bestemming te vinden voor Huize Booltink, Keyenborgs oudst bekende woonvesti- ging, dat nu bijna driejaar leeg staat. Het historische pand (geen beschermd monu ment), waarvan het oudste deel dateert uit 1751, is vermoedelijk gebouwd op de resten van een voormalige ridderburcht. Om te voorkomen dat het complex ver valt tot een ruïne is een werkgroep aan de slag gegaan om op korte termijn moge lijkheden voor een nieuwe bestemming te inventariseren. Gedacht wordt o.a. aan inrichting tot plaatselijke oudheidkamer, Achterhoeks museum voor klederdrach ten, expositieruimte of hernieuwde horeca-functie. Het gebouw is eigendom van de gemeente Hengelo (Gld.). De werkgroep doet een beroep op iedereen, die in het bezit is van historisch waarde volle gegevens over Huize Booltink van vóór 1900 (ook prenten, ansichten, fo to's) om contact op te nemen; voorl. cor respondentie-adres: Staring-instituut, Burg. van Nispenstraat 2, 7001 BS Doe- tinchem.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1979 | | pagina 31