Heemschut in actie Sneek Eindhoven Bathem Assen Apeldoorn Naar aanleiding van publicaties in de pers, dat een verzekeringsmaatschappij het voor nemen heeft nieuwbouw te realiseren in het hart van Woudsend, een beschermd dorps gezicht, heeft Heemschut in een brief aan het dagelijks bestuur van de gemeente Sneek zijn bezorgdheid over deze plannen uitgesproken en gevraagd onze bond bij het overleg daarover te betrekken. Gemeentelijk bezit van monumenten ver dient de voorkeur boven particulier bezit. Zo heeft de Provinciale commissie Noord- Brabant van Heemschut aan B. en W. van Eindhoven geschreven. Dit standpunt wordt kenbaar gemaakt in een brief, waarin de provinciale commissie de ontwerp-hoofd- stukken Ontwikkelingsschets gemeente Eindhoven 1980-1983 onder de loep neemt. Met name wordt bezwaar gemaakt tegen de zinsnede in de toelichting: ,,ln beginsel worden gemeentelijke bezittingen verkocht met restauratieplicht, tenzij het om een of andere reden gewenst is, dat de gemeente de monumenten in eigen beheer houdt". Te gen dit beginsel wordt bezwaar gemaakt, omdat een in de koopovereenkomst opge nomen verplichting van de koper tot herstel van zijn van de gemeente gekocht monu ment geen voldoende waarborg bevat voor restauratie. De Provinciale commissie geeft B. en W. in overweging te bevorderen, dat het gemeentebestuur voorop stelt het begin sel, dat de gemeente de haar in eigendom toebehorende monumenten niet verkoopt. Heemschuts' suggestie om de „schuur van Bessem." een bestemming te geven hetzij in relatie tot de kerk of in de vorm van een oudheidskamer (men zie mei nr. 1978) is uitvoerig besproken - zo hebben B. en W. ons geschreven - maar de eigenaar, die de schuur voor aanvoeren opslag van zijn bak kerij wil gebruiken, kan het pand niet mis sen. Intussen zegden B. en W. aan Heem schut toe, dat de schuur zoveel mogelijk zal worden gehandhaafd en in het geheel zal worden ingepast of in dezelfde stijl zal wor den herbouwd. Aan Ged. Staten van Drenthe is verzocht goedkeuring te onthouden aan het besluit van de gemeente Assen tot vaststelling van het bestemmingsplan Schieven. Eerder had Heemschut zijn principiële bezwaren al aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. Onze bond is namelijk van oordeel dat het betref fende, landschappelijk gezien, uiterst waar devolle gebied niet ten gevolge van bebou wing verloren mag gaan. Heemschut heeft zich meteen brief tot B. en W. van Apeldoorn gewend om aandacht te vragen voor het uit 1877 daterende gebouw van de Koninklijke Scholengemeenschap. In de brief worden B. en W. er aan herin nerd, dat gebouwen uit de 19e eeuw de laatste tientallen jaren een opmerkelijke herwaardering ondervinden. Ook het oor deel over het stedebouwkundig vormgeven van die tijd is zeer positief. Heemschut acht dit een reden om de voortbrengselen uit de vorige eeuw met respect te benaderen. Daarom pleit onze bond in zijn brief aan B. en W. voor behoud van het gebouw. Het vormt een belangrijk element in de bomen- rijke parkenbuurt, die rond de eeuwwisse ling gestalten kreeg. Het 19e eeuwse gebouw van de Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn. 213

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 32