m Vijfentwintig jaar monumentenzorg in Amsterdam I958 1962 1970 1978 Op 15 september jl. was het precies 25 jaar geleden dat bij de Amsterdamse Dienst der Publieke Werken een zelfstandig Bureau Monumentenzorg werd ingesteld. Dat bu reau begon toen met elf medewerkers, thans zijn het er 28, terwijl bovendien de laatste jaren regelmatig praktikanten bij het bureau werkzaam zijn, eigenlijk altijd één prakti- kant van de Technische Hogeschool te Delft, één op HTS- en één op MTS-niveau. In 1955 betrok het bureau twee prachtig gerestaureerde pandjes aan de Dirk van Hasseltssteeg (51 en 53). In 1976 werd het pand no. 49 daar nog aan toegevoegd. De directeur van de Dienst der Publieke Werken in 1949 - de heer Van Heemskerck - zag een duidelijke taakverdeling tussen de overheid, de eigenaar en de burger in het algemeen. Hij schreef daarover aan zijn wethouder: ,,Op de overheid rust de taak in de eerste plaats te waken over het stadsschoon. Zij heeft richtlijnen te geven en maatregelen te treffen tot het behoud ervan; maar zij heeft er tevens voor te zorgen dat het leven nor maal kan verlopen. Op de eigenaren rust de verplichting, met of zonder steun van der den hun bezit goed te onderhouden. Op de Amsterdammer rust de taak waakzaam te blijven en belangstelling te tonen voor de problemen van zijn stad en te handelen in het belang daarvan". Het bureau houdt zich bezig met het advise ren en begeleiden van voornamelijk particu liere restauratie-objecten. Zowel in de plan- voorbereidende fase als in de uitvoerende fase worden de plannen begeleid. Daarnaast wordt door onderzoek getracht de kennis van het Amsterdamse stadswoonhuis te vergroten. Het is duidelijk dat, zoals trou wens ook bij restauratieplannen, hierbij ook het binnenhuis of interieur de nodige aan dacht krijgt. Zowel de indeling als het ge bruik van het heel eenvoudige stadswoon huis, als dat van een woonhuis aan een van de grachten, gebouwd dooreen rijke koop man, worden hierbij nauwgezet vastgelegd en bestudeerd. In 1977 kwamen 206 restau raties gereed. Het bureau treedt op als contactorgaan tus sen particulieren, diverse instanties en de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Ook het coördineren van de werkzaamhe den van de verschillende verenigingen op het gebied van de monumentenzorg behoort 211 tot haar taak. Voorts geeft het bureau voor lichting inzake de subsidiemogelijkheden en is tenslotte behulpzaam bij het opsporen van nog bruikbare historische bouwmateri alen. Vanaf de oprichting van het bureau heeft de gemeente samen en in overleg met het rijk gelden voorde subsidiëring van de restaura tie van belangrijke bouwwerken gereser veerd. De aanvankelijk zeer geringe reser veringen zijn inmiddels bij rijk, provincie en gemeente uitgegroeid tot zeer aanzienlijke bedragen. Hierboven werd reeds gememoreerd dat het bureau daarbij een adviserende taak heeft. Het volgende overzicht laat zien in welke mate dat in de afgelopen 25 jaar het geval is geweest, met name voor wat het de gemeen telijke bijdrage betreft. 400.000 1.060.855 4.062.000 22.935.000, als volgt verdeeld: n -1 »C 3 mm Restauratie van pakhuizen, woonhuizen en hofjes 12.000.000 Restauraties in beschermde stadsgezichten, zoals Jordaan, Nieuwmarkt, Ransdorp en Durgerdam 3.100.000 Kleine restauraties 1.250.000 Restauratie grote monumenten 2.000.000 Restauratie 19e en 20e-eeuwse architectuur 1.500.000 Voorlopige voorzieningen aan monumenten (zogenaamde „Stutpotje") 100.000 Restauratie voormalige Burgerweeshuis 360.000 Restauratie woonhuizen, pakhuizen en hofjes van de gemeente met woonbestemming 2.625.000 Het totaal aantal restauraties dat vanaf 1953 kon worden uitgevoerd is ongeveer 3000. Van de 7000 monumenten die Amsterdam rijk is, is dit een zeer aanzienlijk deel. Dat wil niet zeggen dat te verwachten zou zijn dat het bureau geen werk zou hebben na het jaar 2000. Het is bekend dat gebouwen een onafgebroken zorg van de eigenaar behoe ven.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 30