i Stadsherstel Amsterdam 7 Het uitgebrande Heuvellust Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg 8 Bronhuize, waar geneeskrachtig water uit de grond komt Foto's A. Pantus, voor zover niet anders vermeld. Literatuur Boldrik, M.T.Jh. van, A.A.E.M. Gijsbersen H.J. Hen driks, Ubbergen in oude ansichten, Zaltbommel 3 1976. Hoet, C. ten, Het Geldersch Lustoord of Beschrijving van de Stad Nijmegen en dezelver Omstreken, Gorin- chem 2 1826 Schevichaven, H.D.J. van, Penschetsen uit Nijmegens verleden, 3 dln. Nijmegen 1898-1904 Schulte, A.G., Een vroeg 1 8de-eeuws tuinontwerp voor het huis Ubbergen. Jn: Numaga. Jg.XX,Nr.3 Sept. 1973 Monumentenlijst van de gemeente Ubbergen. Het jaarverslag over 1977 van de Amster damse Maatschappij tot stadsherstel geeft blijk van een niet onaanzienlijke activiteits- groei. Het huizenbezit nam in het afgelopen jaar belangrijk toe en is in de eerste helft van 1978 nog verder toegenomen, zodat het - bij het uitbrengen van het verslag - 243 objec ten bedroeg. Evenals in het vorige verslag wordt ge klaagd over het in toenemende mate ongun stiger worden van het klimaat waaronder restauraties moeten worden uitgevoerd. Met name wordt geklaagd over de vertra gingen bij de afwikkeling van de procedu res, die noodzakelijk zijn om een restauratie te kunnen starten. Deze situatie heeft zich in 1977 zodanig verergerd, dat ongekend grote bedragen moesten worden voorgefinan cierd. Aan het eind van het verslagjaar had de NV een vordering wegens overheidssub sidies van ruim 967.000. Een verdere toeneming van de voorfinancieringsmoge lijkheden wordt in het verslag niet verant woord geacht, zodat helaas een verminde ring van het restauratievolume in de naaste toekomst noodzakelijk zal blijken. Het wordt moeilijk te aanvaarden genoemd, dat een instelling als Stadsherstel, die beschikt over panden, eigen geldmiddelen en een adequaat apparaat om op omvangrijke wijze restauraties in Amsterdam tot stand te bren gen, door het uitblijven van subsidies haar activiteiten moet beperken. In restauraties werd in 1977 ruim zes mil joen gld. verwerkt. Zeven restauraties kwamen gereed en vier panden werden aan gekocht. Opvallend is het grote aantal aan kopen nu reeds in 1978 verricht. Nieuwe aankopen in 1977 betroffen: Vinkenstraat 55, Oude Waal 6 en Reguliersgracht 11-13 (de pakhuizen De Zon en De Maan). Gereed kwamen de restauraties van Bloem gracht 37 (arch. W. J. Klein), Oude Schans 52 (arch. J. Schipper jr.), Prinsengracht 600/Weteringstraat 1 (bouwbureau Stads herstel) en Reestraat 15-17 (arch. E. H. Weber). Eind 1977 waren 17 objecten in restauratie. Reguliersgracht 11-13, aankoop 1977 Nj-'-A'-- 210

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 29