zijn, maar die in werkelijkheid heel wat overlast van het moderne verkeer en vertier (disco-bars, patate-frites-geurtjes e.d.) ondervinden om maar niet te spreken van toenemende baldadigheid. Aan dit laat ste bezwaar wordt nu al vaak tegemoet ge komen door de (poort-)toegang des avonds af te sluiten of de deur die toegang geeft tot een hofje van moderne electrische deurope ners enz. te voorzien. Er is over hofjes in ons land veel geschre ven, ook over die in Leiden. Maar meestal in historische zin. Leiden is echter, voor zover we hebben kunnen nagaan, de enige stadwaar voor alle hofje s - 35 - een restau ratieprogramma is gemaakt. Sinds 1976 zijn er zes hofjes geheel gerestaureerd. En heb ben we wel geteld, dan zijn er zo'n dertien, waarvan de restauratie in uitvoering is dan wel vrijwel gereed. Voor de overige hofjes zijn restauratieplannen in voorbereiding, resp. in behandeling. Op onze rondwandeling op een kruidige herfstochtend - de stichting voornoemd be schikt over een plattegrond met duidelijk aangegeven waar men hofjes kan vinden en met een korte toelichting - hebben we Lei den opnieuw als een stad, rijk aan monu menten, beleefd. En passant ontdek je dan ook nog op de Oude Varkensmarkt een echte rijtuig- en wagenmakerij, waar de ei genaar J. J. de Groot nog met oude werktui gen en gereedschap werkt. Daar wordt nog ambachtelijk vakmanschap bedreven. Zelfs al zou je het willen, alle 35 Leidse hofjes op één dag bezichtigen, is niet moge lijk, wil je tenminste iets van de historische sfeer proeven, enige aandacht schenken aan merkwaardige bouwkundige details, kennis nemen van de soms godvruchtige teksten die boven de poort zijn aangebracht, de ge schilderde portretten bewonderen van de stichter(s) in de vaak maar niet altijd pom peuze regentenkamers. Al heel bescheiden is bijv. de regentenkamer van het St. Anna- hofje, welke kamer zich overigens in het kapelletje van dit hofje bevindt. Meestal is de regentenkamer boven of naast de toe gangspoort. Onze wandeling voerde - door de keus van onze beide begeleiders bepaald - langs een zestal Leidse hofjes, deels gerestaureerd, deels nog in de steigers. Even terzijde; toen we het lijstje van de 35 hofjes doornamen werden we getroffen door bepaalde namen. Wat bijv. te zeggen van het Mierennesthofje, gelegen aan de 1. Pieter Lordianshofjegerestaureerd door de stichting Studentenhuisvesting. Rechts, achter het muurtje waarop de pila ren rusten, de vroegere wasplaats, nu: rij wielbergplaats. Foto: H. Holvast, Leiden 2. St. Annahojje: in het midden de kapel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 21