Belastingfaciliteiten gemerkt, afgebroken. Daar komt op de par terre een passage voor voetgangers; de daarboven liggende verdiepingen worden naar de oude toestand herbouwd. De galerij zal een eind in de Parkstraat doorlopen, waarna men links af opnieuw een doorgang gaat maken, die zal eindigen op het plein tegenover het Kon. Paleis in het Noord einde. Nu de vleugel aan de Parkstraatzijde al is afgebroken alsmede enige panden aan de Parkstraat kan men zich al een voorstel ling maken van de situatie zoals die er straks zal uitzien. Links en rechts van de hoofdingang van het oude ministerie is echt restauratie-gebied. Daarachter komt een aangepast gang-tracé en daarachter een stuk nieuwbouw, waarin o.a. vier kleinere zittingzalen. Hiervoor noemden we al de Gothische zaal, een van de architectonische erfgoederen van Koning Willem IIDaaraan is in de loop der jaren heel wat geknoeid. Het is dan ook prettig te horen, dat dit gebouw (deze zaal) intern gereconstrueerd zal worden naar de oude situatie. Dat betekent o.a dat de beton constructie boven de onderdorpel van de ramen wordt weggenomen. Verder worden de ondernamen dichtgemetseld (waren vroeger ook geen ramen). Ook zal de bin- nenbetimmering in de oude toestand wor den hersteld. De zaal wordt bestemd voor ontvangsten en tentoonstellingen. De ver bindingsgang tussen de Gothische zaal en het paleis wordt afgebroken en wordt dan met verdiepte fundering opnieuw opgetrok ken met een wijdere doorganspoort (aan de zijde van het Noordeinde). Het hek aan de achterzijde (eigenlijk voorzijde) van de Go thische zaal verdwijnt, zodat in feite één groot plein ontstaat met het voorplein van de Oude Hof (Kon. Paleis Noordeinde). De inrichting van dit grote plein zal zodanig worden, dat de zeer oude kastanje achter het ruiter standbeeld van Willem van Oranje, behouden kan blijven, en de openluchtpost- zegelbeurs er zal kunnen terugkeren. Afgezien van de restauratie van het kleine paleis aan de Kneuterdijk is men in Den Haag ook nog driftig bezig aan de restaura tie van twee andere paleizen, nl. dat aan het Noordeinde en het Huis ten Bosch. Daar over een volgende keer. Over enige tijd (jaren) zal men niet meer cynisch kunnen gewagen van Den Haag: stad van lege paleizen. En dat is een prettig vooruitzicht. v.d.W. 1. Aftrek wegens giften U kunt uw contributie en/of giften aan de Bond Heemschut in beginsel van uw (onzuiver) inkomen aftrekken. Echter de wet stelt hiervoor eisen: a. Het totale bedrag van uw giften aan kerkelijke, liefdadige, culturele, wetenschap pelijke of het algemeen nut beogende instellingen moet in ieder geval meer bedragen dan 1 van uw onzuiver inkomen en tevens een bedrag van 120,- te boven gaan. Indien zulks het geval is dan kunt u aftrekken dat gedeelte van het totale bedrag dat de genoemde 1% of tenminste 120,- te boven gaat. U kunt echter nooit meer dan 10% van uw onzuiver inkomen aftrekken. b. U moet de giften met schriftelijke bewijsstukken kunnen aantonen, b.v. met kwitanties, postwisselstrookjes, giro-afschrijvingen of banknota's. Eigen aantekeningen (omtrent b.v. collectes) worden niet geaccepteerd. 2. Aftrek wegens persoonlijke verplichtingen Indien u van plan bent meerdere jaren achtereen schenkingen aan de Bond Heem schut te doen, dan kunt u dit ook doen in de vorm van een periodieke uitkering. Dit is een uitkering gedurende een vastgesteld aantal jaren van een eveneens vastgesteld bedrag. Dit biedt het volgende voordeel: U kunt ieder jaar het volledige bedrag van uw jaarlijkse uitkering aftrekken als persoonlijke verplichting - dus niet als gift - zodat u nu niet gebonden bent aan de bovengenoemde grenzen gesteld aan de aftrek wegens giften. Met andere woorden het bedrag van uw giften staat hiervan geheel los. Ook hier stelt de fiscus echter eisen: a. Een dergelijke periodieke uitkering moet u doen vastleggen in een notariële akte. b. U moet zich ten minste voor drie opéénvolgende jaren (geen maximum) binden, met dien verstande dat de uitkering in ieder geval eindigt met uw overlijden. c. Indien de contante waarde van de periodieke uitkering meer bedraagt dan 5.000,-, dan zal schenkingsrecht verschuldigd zijn (zie ook hieronder). Voor het geval u van deze regels gebruik wenst te maken doet u er goed aan u van tevoren door uw notaris of belastingconsulent te laten voorlichten. 3. Schenkingsrechten Overeen schenking aan de Bond Heemschut tot een bedrag van 5.000,- zijn geen schenkingsrechten verschuldigd. U kunt over 2 jaar maximaal 5.000,- vrij van rechten aan de Bond Heemschut schenken. Zodra uw schenking of de contante waarde van de periodieke uitkering groter is dan 5.000,-, is een belasting van 10% over het totale bedrag verschuldigd. 4. Legaten Indien u in uw testament de Bond Heemschut wilt bevoordelen kunt u dit doen door een legaat op te nemen in de volgende bewoordingen: „Ik legateer (vrij van rechten en kosten) aan de Bond Heemschut, gevestigd te Amsterdam, een bedrag groot uit te keren binnen maanden na mijn overlijden". Volgens de wet is een legaat aan een instelling zoals de Bond Heemschut tot een bedrag van 10.000,- vrij van successierechten. Indien u een bedrag groter dan 10.000,- legateert, is er door de Bond over het gehele bedrag een belasting van 10% verschuldigd, tenzij u het legaat vrij van successierechten maakt. In dit geval komen de rechten ten laste van de nalatenschap. 200

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 19