i Stadsherstel Alkmaar verwerft patriciërshuis Alarm '81 Amsterdam bestrijdt speculatie GEVRAAGD: zijn voor hen, die nog niet behoren tot de duizenden, die monumentenzorg al ten zeerste aan het hart gaat. Vol verwachting klopt óns hart Omdat we zo van ganser harte hopen, dat ieder lid tenminste één nieuw lid zal aanmel den. Dat betekent het verwelkomen van 10.000 nieuwe leden door de inzet van 10.000 vrienden. Heemschut in bewe ging- Moge 1979 voor u èn voor de Bond Heem schut een goed jaar worden. v.d.W Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft een regeling ontworpen om speculatie in met subsidie gerestaureerde monumenten tegen te gaan. De regeling is niet ontworpen omdat er in de hoofdstad op grote schaal met beschermde gerestaureerde monumenten zou zijn gespeculeerd. Een onderzoek over de periode 1971 tot en met 1974 heeft uit gewezen, dat van de in totaal 256 gerestau reerde panden er slechts 24 zijn verkocht. In vier of vijf gevallen kan daarbij sprake zijn geweest van speculatie. Het is de bedoeling de regeling op 1 januari 1979 te doen ingaan. De gemeenteraad moet er nog zijn goedkeuring aan hechten. De regeling zal betrekking hebben op zgn. totale restauraties, waarbij de subsidiabele kosten tenminste 100.000 bedragen. Ver koop van een met subsidie gerestaureerd pand zal alleen toegestaan zijn na toestem ming van B. en W. Bij verkoop binnen tien jaar zal de eigenaar een percentage van de subsidie moeten terugstorten; in het eerste jaar 90% en vervolgens voor elk volgend jaar 10%. Deze voorwaarden zullen over gaan op alle volgende kopers. Bij niet-na- koming van de voorwaarden zal een boete moeten worden betaald ter hoogte van alle in het kader van de restauratie van gemeen tewege ontvangen subsidiegelden. De bij de toestemming van B. en W. vastgestelde verkoopprijs zal jaarlijks worden aangepast. De Stichting Stadsherstel Alkmaar meldt ons met voldoening een van de meest mo numentale huizen in Alkmaar door koop te hebben verworven. Het gaat om het 18e eeuwse pand Oudegracht 198, dat een spre kend voorbeeld wordt genoemd van de overgang van Louis XV naar Louis XVI. Twee benedenkamers, elk negen m. diep, bezitten nog geheel gave plafonds. Hal en gang zijn eveneens ongeschonden, bezitten prachtig stucwerk', dat waarschijnlijk is ge maakt door Italianen, die in Amsterdam werkten. W': ïm Oude gracht 198 in Alkmaar, aangekocht door de Stichting Stadsherstel. Foto: Stichting Stadsherstel Alkmaar Coördinator voor het „landelijk milieu-overleg" (m/v) Nadere inlichtingen over taken en voor waarden verkrijgbaar bij Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Noordeinde 60, 1243 JJ 's-Graveland, tel. 035 - 6 20 04 (soll. vóór 1 jan. 1979) 195 De gevelbreedte bedraagt ll m., de diepte van het pand is 18 m. Achter het huis be vindt zich een grote tuin, die thans helaas ontluisterd wordt door magazijnruimten. In dit patriciërshuis hebben verschillende adellijke families gewoond, als laatste de familie Van Reenen, voordat zij in de vorige eeuw de heerlijkheid Bergen kocht. In het pand zijn sindsdien o.m. een bank en een advocatenkantoor gevestigd geweest. Thans is er een grossierderij in gevestigd, maar die gaat binnenkort verhuizen naar het industrieterrein. Stadsherstel Alkmaar wil het pand weer voor bewoning geschikt maken. Daarbij zal ook gestreefd worden naar een reconstructie van de tuin. Voor Stadsherstel Alkmaar is dit het vijfde herstelobject. Op het ogenblik heeft de stichting voor restauratie onder handen het pand Ritsevoort 22/24, dat een rococo winkelruimte terugkrijgt. Verder zal het hoekpand Bierkade-Keizerstraat geheel worden gerestaureerd. Vóór de aanvang van de algemene en finan ciële beschouwingen over de rijksbegro- ting-1979 in de Tweede Kamer is namens een groot aantal milieu- en natuurbescher mingsorganisaties - waaronder de Bond Heemschut - aan de minister-president een manifest onder de titel Alarm '81 aangebo den. Aangedrongen wordt o.m. de uitvoering van de milieuwetgeving niet te vertragen. De regering wordt voorts gevraagd niet te bezuinigen op natuur- en landschapsbe scherming. Integendeel aangedrongen wordt de bedragen voor aankoop en beheer van natuurgebieden en waardevolle cultuur landschappen „drastisch" te verhogen. Ander punt in het manifest: Herstel van ste den en dorpen en bescherming van monu menten en andere historische gebouwen - waaronder boerderijen - dienen hogere pri oriteit te krijgen. Dit is mede van belang voor het scheppen van werkgelegenheid en voor de volkshuisvesting.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 14