;-r TT mm iif ""Uil llllli want er is uitvoerig in het september-num- mer over geschreven. We eindigen bij het Hekelveld en het Katte- gat, in de Ronde Lutherse Kerk, na restaura tie o.a. als concertzaal in gebruik. Heem schut gebruikte deze ruimte voor afsluiting van de Heemschutdag en het afscheidnemen van dr. R. Hoegen. Maar dat is een ander verhaal. We hopen intussen, dat men in deze buurt ook nog een blik heeft geworpen op een aantal panden aan Stromarkt, Gou- wenaarsteeg en Smaksteeg, ook al gerestau reerd door Stadsherstel. Deze plek vormde een goed besluit, want daar ligt een stukje oud Amsterdam, dat lange tijd bedreigd werd voor totale verkommering. Belangrijk in een stad, die zo'n 7000 (1) beschermde monumenten bezit? Ja, want aan een juweel mag nu eenmaal geen parel, diamant of bril jant ontbreken. Zo'n juweel heeft er recht op in goede staat te blijven, opgepoetst te worden. De deelnemers aan de Heemschut dag 1978 hebben kunnen zien, dat er nog veel te doen valt in de meest bezongen stad van Nederland. v.d.W. VIII In deze gerestaureerde omgeving Stro- markteindigde de Heemschutdag. foto: Amsterdamse Mij tot Stadsherstel: Maarten Brinkgreve IX We bezochten ook voorbeelden van de Am sterdamse School, zoals het Henriëtte Ron- nerplein (Zuid) foto: Heemschut IX 7 Dank Het organiseren van een Heemschutdag is geen eenvoudige aangelegenheid. Er valt heel wat te regelen, zeker als er zo'n grote belangstelling onder de leden voor bestaat als voor onze dag op 9 september jl. Er was een record-opkomst! Dat be tekende, dat er ook voor een abnormaal groot aantal begeleiders gezorgd diende te worden. Het was dan ook gewoon een fijne ervaring, dat zovelen zich bereid hebben verklaard deskundige voorlich ting te geven op de zes boten - ter be schikking gesteld door de gemeente Amsterdam - en in en bij de bezochte objecten. Op ons secretariaat - het Ko renmetershuis - is uiteraard eveneens een enorme hoeveelheid werk verzet moeten worden om alles op de Heem schutdag vlot te doen verlopen. Met aller inspanning is dat vrijwel rimpelloos ge lukt. In de Ronde Lutherse Kerk heeft mevr. P. Hengeveld-Brand al degenen bedankt voor hun inzet. Dit waren ze: mevr. J. Bierenbroodspot (Techn. adv. Heemschut), en de heren H. Rowaan (gem. Monumentenbureau), H. Weller, H. Mol (architect), drs. J. A. Hengeveld (dir. Stadsherstel), prof. mr. A. C. van Swigchem en mevr. C. Rogge (Levende Stenen); zij hadden de leiding op de bo ten. En verder hebben de volgende personen op en in de projecten voorlichting ver strekt: J. Hardeman (dir. Amstelhof), G. Brinkgreve (Huis De Pinto, secr.' Di- ogenes), drs. J. A. Hengeveld (Stads herstel), A. van Houten (Stadsherstel), H. J. Zantkuyl (hoofd gem. Monumen tenbureau), H. Hagenbeek (arch. Zui- derkerk), G. Prins (arch. R.K. Armen huis), P. Varekamp (Werf 't Kromhout) en J. van Amerongen ('t Kromhout). Overigens hebben zeer velen assistentie verleend, o.a. op de boten waar zij de deelnemers van een natje en droogje voorzagen. Ook hun komt hartelijke dank toe. En last but not least: mevr. Hengeveld-Brand, bij wie het organise ren van deze Heemschutdag weer in voortreffelijke handen was. 191

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 25