Corvershof niet bezichtigd kon worden. De laatste restauratie vergde zo'n zestig mil joen gld., maar daarmee is dan ook het karakter van het oude „besjeshuis" wel grondig ten goede veranderd. Jammer, dat de binnentuin, die door de bekende tuinar- chitecte Mien Ruysch in de oorspronkelijke staat zal worden teruggebracht, nog niet „af" was. De bezoekers, die de Amstelhof aandeden hielden er overigens een mooie prent aan over. Verrassend was het voor de bezoekers aan de Amstelhof om nu eens het Hoogduitse synagogencomplex van de ach terzijde te kunnen bekijken. Bij het bezoek aan de Zuiderkerk heeft men ook een blik kunnen werpen op de nieuwbouw in de on middellijke omgeving. Heemschut is daar mee niet zó gelukkig. Niet alleen heeft de sloop veel waardevols verloren doen gaan, de nieuwbouw heeft - tot nu toe - het aan zien van deze buurt óók beschadigd. Geluk kig geldt dit niet voor alle tot nu toe gereali seerde nieuwbouw. Het De Pintohuis is na restauratie een klein juweel geworden en over de huizen aan de Zwaanburgwal mo gen we ook niet klagen. Het Waterlooplein in zijn tegenwoordige toestand biedt een troosteloos beeld. Ge lukkig dat er in de onmiddellijke omgeving nog een aantal zeer waardevolle monumen ten staat: de Mozes en Aaronkerk (wel erg besmeurd met leuzen), het voormalige Ou- dezijds Huiszittenhuis (in de 19e eeuw arse naal, nu Academie van Bouwkunst), het Hoogduitse Synagogencomplex waarin het Joods Historisch Museum (thans in de Waag op de Nieuwmarkt) zal worden geves tigd en de beroemde Portugese Synagoge, die waardig werd gekeurd voor een bijzon dere postzegel. Wie over de Amstel heeft gevaren heeft ook daar nog een aantal panden kunnen aan schouwen, die door Stadsherstel zijn geres taureerd. Degenen die de werf 't Kromhout hebben bekeken, zagen een monument van bedrijf en techniek. Bij dit bezoek zal een enkeling misschien ook even gedacht hebben aan de misère, waarin de Amsterdamse scheeps bouw op het ogenblik verkeerd. Nog meer vergane glorie in de toekomst? Tenslotte zat ook het Rooms Catholiek Oud-Armenkan toor in het excursie-pakket. Daarover be hoeven we in dit kader niets meer te zeggen, Het Diaconie Oude Vrouwenhuis, in de volksmondbesjeshuis'thans De Amstel hof, een 18e eeuwse prent van Fouquet jr. Het was een vriendelijke geste van de direc tie van De Amstelhof al zijn bezoekers aan zijn verpleegtehuis een afdruk van deze prent te geven. VI De kerkzaal in de Amstelhof: oud en nieuw in harmonie foto: H. W. van der Hoeven, Amstelveen VII De Amstelhof foto: Gem. Bureau Monumentenzorg; C. P. Schaap 190

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 24