Monumentenzorg in Drenthe m - nu: Naast winnen en benutten, ook beschermen in de omgeving van Kootwijk. Foto: Stiboka evenwicht, was begonnen. Deze strijd, die leidde tot het vervangen van ons natuurlijke, tamelijk mensvijandige landschap door een volledig kunstmatig mozaïek van mense lijke bewoning, leidde tevens tot de ontwik keling van methodieken en apparaten die in staat waren om af te rekenen met vrijwel elk natuurlijk obstakel. De hoeveelheden zand, grond, klei, mergel en steen, die wij ten behoeve van ons wo nen, leven en werken aan de ondergrond onttrekken, zijn - ook wereldwijd gezien - vele malen groter dan de hoeveelheid van alle andere delfstoffen bij elkaar; in ons kleine en uiterst dicht bevolkte land krijgt dit nog een extra accent. Bij een ongehinderde winning zou dit reeds tot schaarsteproblemen gaan leiden. Echter onze groeiende zorg om het milieu, de be scherming van landschappelijk waardevolle gebieden, naast een voortgaande uitbrei ding van steden, wegen en industrieterrei nen, hebben een procentueel zo hoog ruim tebeslag tot gevolg, dat daardoor de ontslui tingsmogelijkheid van eerder genoemde grondstoffen in diezelfde mate beperkt wordt. Dit alleen al wijst in de richting om ons bij de ruimtelijke ordening wat meer gelegen te laten liggen aan de vraag van „wat, waar en hoeveel" Moeder Aarde ons aan natuurlijke rijkdom in dit opzicht te bie den heeft. Uitvoerig wordt op dit onderwerp ingegaan om tenslotte te pleiten voor een beter ge bruik van geologische informatie dan tot nu toe in dit opzicht (de ruimtelijke ordening) plaatsvond. De provincie Drenthe bezit slechts relatief weinig monumenten in stadskernen gele gen. Daarentegen kenmerkt zich deze pro vincie, die in toenemende mate toeristisch belangrijk wordt, door een groot aantal gaaf bewaarde oude boerderijen, die de Olde Landschap stofferen en daaruit cultuurhis torisch, landschappelijk en zeer zeker ook uit toeristisch oogpunt, niet zouden mogen verdwijnen. Men denke slechts aan de rij- wielvierdaagse met 18.000 deelnemers. Veel van de aantrekkelijkheid van deze vierdaagse zou verloren gaan met de ver dwijning van de oude drenthse boerderij. Dat reeds veel schoons aan landelijke bouwkunst in Drenthe behouden bleef werd gestimuleerd, ja kwam tot stand, dankzij een bureau dat de meeste andere provincies ontberen en waarop men dan ook afgunstig is. Bedoeld wordt het Bureau Monumen tenzorg bij het Provinciaal Museum van Drenthe te Assen. Onder arcliitectuur, dagelijkse leiding en toezicht van dit sedert 1955 opererende bu reau is een groot aantal restauraties verricht, veelal van boerderijen maar ook van stads huizen, kerken, enz. Het zal duidelijk zijn, dat in genoemd bureau dan ook een schat aan deskundigheid en ervaring is samenge bundeld van al datgene wat voor een ver antwoorde restauratie noodzakelijk is. Niet temin overweegt, uiteraard op financiële gronden, het provinciaal bestuur van Dren the het genoemde bureau drastisch in te krimpen, subsidiair zo te mutileren dat het veel van zijn onontbeerlijke functie zou ver liezen. Tevens wil men het depot van oude materialen, waarvan het belang uiteraard zeer groot is, opheffen. Een, eveneens voor de provincie Drenthe unieke, vereniging van Monumentbewo ners, in de wandeling genaamd „De Zon- dagsboeren", is tenzeerste verontrust over deze plannen. Men voorziet niet slechts schade aan het oude boerderijbestand maar tevens gevaren voor de reeds gerestaureerde boerderijen. Men is van mening dat uitvoe ring van dit plan funest zou kunnen worden voor de stoffering van het juist mede daar door zo karakteristieke drenthse landschap. Tevens zou het een daad zijn die wel in schrille tegenstelling staat tot de geest van de dit jaar gehouden Monumentenstudie dag, waaruit juist het groeiend inzicht blijkt in het belang, ja de onmisbaarheid voor het landschap, van „de" boerderij. „De Zon- dagsboeren" protesteren dan ook met klem tegen de gedachte van opheffing van het Bureau Monumentenzorg bij het Provinci aal Museum van Drenthe. De bewoners van Monumenten in Drenthe zullen de steun van dit Bureau moeilijk kunnen ontberen. Namens de monumentbewoners, Prof. Dr. A. Blaauw - Zuidvelde Dr. C.B. van den Berg - Grolloo Gerestaureerde boerderij in Zuidwolde foto: Jan Versnel, Amsterdam wil 183

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 17