Heemschut in beweging Uw aandacht voor Heemschut in beweging: een landelijk werkzame organisatie met een relatief klein aantal leden die strijdt voor het behoud van de schoonheid van ons land. Kort samengevat: de instandhouding van historische bebouwing in dorp, stad en land, elementaire dingen die een on derdeel uitmaken van ons dagelijks be staan. Vaak worden we pas wakker ge schud als het kwaad reeds is geschied: weer een open gat in een gevelwand, weer een vlakte waar eens bomengroe- pen, heggen en boerderijen stonden. Heemschut staar, voor zijn zaak, geeft adviezen aan particulieren, overheden en gemeenten, verleent steun aan groe peringen die zich beijveren voor het be houd van een bepaald project. De vesting Woudrichem herleefde dankzij Heemschut in haar oude glorie. Het Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis, ooit ontmoetingspunt voor allen die Am sterdam bezochten en gedoemd tot eeu wige opslag in een van Amsterdams pakhuizen, komt terug op zijn oude plaats: de Stichting Herbouw Noord- Zuid Hollandsch Koffiehuis kreeg van Heemschut steun in haar succesvolle streven. Waarom Heemschut in beweging? Zijn landelijke taak wordt steeds zwaar der én belangrijker. Meer, veel meer le den dan thans het geval is, kunnen Heemschuts stem luider laten klinken. Praat de komende maanden met fami lie, vrienden, kennissen over Heem schut en zijn werk. In november zult u in ons tijdschrift een oproep aantref fen waarin u wordt opgewekt ten min ste één nieuw lid te werven. Zo kun nen wij met thans ca 10.000 leden straks 10.000 nieuwe leden verwel komen. En niet alleen nieuwe leden, doch nieuwe vrienden, die gezamen lijk staan voor de moeilijke taken van Heemschut. Commissie ledenwerving/publiciteit De stichting voor Milieü-Edukatie heeft het plan op het landgoed Amelisweerd nabij Utrecht een landelijk milieucentrum in te richten. Amelisweerd kwam enige tijd gele den in het nieuws omdat er dwars doorheen een verkeersweg zou worden aangelegd. Het ministerie van Volksgezondheid en Mi lieuhygiëne heeft een subsidie toegezegd. De werkgroep „Behoud van de Ma nege" is een actie begonnen voor het bij eenbrengen van gelden ten behoeve van dringend noodzakelijke herstellingen aan het gebouw. Elders in dit nummer wordt over de Hollandse Manege te Amsterdam meer verteld. Hier vermelden we gaarne het postgirorekeningnummer van de Vereni ging De Hollandse Manege te Amsterdam: 39 62 066 (onder vermelding behoud ma nege"). Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Rijks Geologische Dienst (men zie elders in dit nummer) wordt in november en december a.s. in de Patrimonium M.T.S., Vlaardingenlaan 25, Amsterdam-West een tentoonstelling over het werk van deze dienst gehouden. Open van 9-12 en 14-17 uur. Toegang gratis. De recreatiestudiedag van de ANWB 178 wordt gehouden op dinsdag 28 november a.s. in het Jaarbeurscongres- en Vergader centrum te Utrecht. Onderwerp: Recreatief medegebruik van het landelijk gebied. Kos ten voor deelneming aan deze dag F. 32,-, waarvoor men na afloop ook een gedrukt verslag ontvangt. Studenten: F. 16,-(onder vermelding van het onderwijsinstituut). Gemeenschappelijke lunch F. 14,50 p.p. Aanmelden door middel van storting op postgironummer 4880 t.n.v. ANWB (ver melden: recreatiestudiedag, naam (namen) en adres van deelnemer(s). Gireren tot 1 november 1978. Van geachte zijde vestigt men er onze aandacht op, dat het door ons in het juli/au gustusnummer besproken boek over Wil lemstad (auteur C. A. I. L. van Nispen een uitgave is die werd mogelijk gemaakt door de heer F. van Welzenes te Rotterdam, die zoveel liefde voor de oude vestingstad op vatte, dat hij tot de uitgave van dit boek kwam. Het boek is niet in de handel. Tot vice-voorzitter van de Bond Heem schut is door het Algemeen Bestuur gekozen de heer YP. W. vanderWerff, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en tot voor kort lid van Ged. Staten van Noord-Brabant. De verkiezing moet nog door de algemene ledenvergadering van Heemschut worden bekrachtigd. In verband met een ongeval aan mr. J. Roelse overko men, neemt de heer Van der Werff nu reeds deel aan de bestuurswerkzaamheden. De heer Roelse had te kennen gegeven binnen kort als vice-voorzitter af te willen treden. De Raad van Europa organiseert van 29 november tot 1 december a.s. in Miinchen een symposium over historische steden en dorpen in hun regionale omgeving, in sa menwerking met o.a. Europa Nostra. De staatssecretaris van CRM, de heer G. C. Wallis de Vries heeft de vorige maand het startsein gegeven voor de opleiding van restauratoren; een dagcursus van drie jaar, waarna een prakdjkjaar volgt. Opgeleid wordt tot restaurator van voorwerpen ver vaardigd van hout, textiel, papier en leer. Het ligt in de bedoeling dat in de toekomst de opleiding zal worden verzorgd door een rijksdienst, te vestigen in Amsterdam. Voor het tijdvak van 15 september 1978 tot 1 januari 1982 is benoemd tot voorzitter van de Monumentenraad de heer H. G. I. baron van Tuyll van Serooskerken te War mond. Het bestuur van de St. Pieterskerk te Lei den (secr. Stadhuis) verzoekt ons mede te delen, dat de 19e eeuwse kerkbanken tegen betaling van de gebruikelijke prijs in enig ander gebouw dienstbaar kunnen worden gemaakt.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 12