leemschut Facetten van het regeringsbeleid Uit de inhoud (178 Heemschut in beweging pi 79 Ton Koot-penning en ere lidmaatschapvoor dr. R. Hoegen '182 Rijksgeologische dienst 75 jaar ri83 Monumentenzorg in Drenthe 184 De manege in de Amsterdamse Vondelstraat 188 Heemschut in Amsterdam 192 Monumentenzorg in de Rijks begroting 193 Heemschut in actie Foto omslag: Gerestaureerde boerderij in Zuidwol- de Foto: Jan Versnel, Amsterdam. "Jaargang 55 no. 10, oktober 1978 .•vÉs)"n8noüo van 5i(»aiu*s e» ix(c*cn*^fFvix£ scKWfite Maandblad van de Bond Heemschut Opgericht in 1911 Beschermvrouwe: H.M. Koningin Juliana Eindredacteur: ,J.E. van der Wielen fïfiËMSCHUT verschijnt 10 keer perjaar Alle correspondentie betreffende de redactie van het tijdschrift: aan Secretariaat van de Bond Heem schut Korenmetershuis Nieuwezjjds Kolk 28 1012 PV Amsterdam Postbus 10525 1001 EM Amsterdam Postgiro 124326 Tel. (020)22 52 92 Alle correspondentie betreffende ad vertenties: aan B.V. 't Koggeschip Nieuwe Achtergracht 104 1018 WT Amsterdam Postbus 1198 1000 BD Amsterdam Tel. (020-)22 97 21 BOND HEEMSCHUT Lidmaatschap per jaar: individuele leden 40, mogelijkheid van reductie voor 65+ en 25- 20, donateurs niet-indiv. leden 55, losse nummers (incl. porto) 3,70 Indien we voor een commentaar op de rijks begroting van CRM voor het komende jaar met betrekking tot dé Monumentenzorg lou ter afgaan op de cijfers, kan ons oordeel helaas niet anders dan somber luiden. Die cijfers verschillen namelijk nauwelijks van die uit de begroting voor 1978. De post subsidies en overige uitgaven aan vereni gingen, werkzaam op het gebied van mo numentenzorg is zelfs ca. f. 60.000 lager dan die in de lopende begroting. Dat zal voor menige vereniging geen plezierig vooruitzicht zijn en die in hun werkzaamhe den wellicht beperken. Slechts wanneer het particulier initiatief bereid zal zijn om extra bij te springen, zullen de talloze monumen teninstanties hun werk op de oude voet kun nen voortzetten. Maar dat betekent eigenlijk al een achteruitgang, een vertraging, want er zou voor de particuliere instanties juist meer geld beschikbaar moeten komen. De rijksbegroting bewijst meer dan ooit hoe be langrijk het is dat Heemschut actie voert en voor die actie de steun van zoveel mogelijk burgers verkrijgt. De staatssecretaris verheelt de financiële moeilijkheden niet en baseert zich op de realiteit. En dat wil zeggen: roeien met de riemen die hem ter beschikking worden ge steld door de minister van financiën. Verbazen doen de begrotingscijfers voor wat monumentenzorg betreft, ons niet. Be stek '81 had het Nederlandse volk er al op voorbereid, dat de financiëel-economische toestand van ons land weinig rooskleurig is. De miljardennota is stellig nog somberder en met die realiteit zullen we ook in de sector van de monumentenzorg helaas reke ning moeten houdenToch hebben we uit de begroting wel enig optimisme kunnen put ten. Met betrekking tot het beleid wordt ons tenminste enig perspectief op toekomstige ontwikkelingen geboden. Met instemming hebben we bijv. gelezen, dat het „stuw meer" zal worden aangepakt. De woord keus mag misschien wat ongelukkig zijn, maar duidelijk is dat het de bedoeling is de voorraad (nog) niet gehonoreerde subsi- die-aanvragen te verminderen. Dat de rege ring in het algemeen bij de keus selectief te werk wil gaan, is te begrijpen. Gaan we even voorbij aan het tweede „facet", dan kunnen we van het derde „facet": „streven naar een planmatige, integrale aanpak van het herstel van nog herkenbaar aanwezige, historisch waardevolle structuren", alleen maar zeggen, dat we dit zinvol vinden. Het tweede „facet" achten we intussen het belangrijkste: er zal een aanzet worden ge geven tot een onderhoudssubsidie. Het gaat hierbij om het vervullen van een wens, waarop o.m. de Bond Heemschut bij herha ling heeft aangedrongen. Het heeft immers weinig zin monumenten „beschermd" te verklaren, maar aan het onderhoud geen of nauwelijks aandacht te schenken. Al het geld, dat aan restauratie is besteed, kan door verwaarlozing van het onderhoud (bijv. we gens gebrek aan financiën bij de eigenaar) als weggesmeten worden beschouwd. Het ontbreken van onderhoudssubsidie maakt het bovendien voor toekomstige eigenaren minder aantrekkelijk een beschermd mo nument in bezit te krijgen en zo nodig te restaureren. Verder ziet men helaas nog maar al te vaak het verschijnsel, dat een object, dat eigenlijk voor bescherming in aanmerking komt, in zo desolate toestand verkeert, dat de eigenaar het maar verder laat verkrotten totdat het met de beste wil van de wereld niet meer te behouden valt. De staatssecretaris licht niet toe hoe hij zich die aanzet tot onderhoudssubsidie voorstelt. Voorlopig zal het wel bij een papieren opzet blijven, omdat het de bewindsman toch aan geld ontbreekt. Natuurlijk kan de invoering van een onder houdssubsidie als een dringende aangele genheid worden beschouwd. Maar als de financiële middelen ontbreken, zullen we nog wat geduld moeten oefenen. Dat neemt niet weg, dat we het voornemen van de staatssecretaris van harte toejuichen. Ook al de wetenschap, dat er waarschijnlijk subsi die zal komen, kan een aansporing zijn meer aandacht aan het onderhoud te gaan beste den. Tenslotte verheugt het ons, dat er op wetge vend gebied (Monumentenwet en Wet op de Ruimtelijke Ordening) plannen bestaan voor betere coördinatie. Onze eindconclusie: er valt een actiever, realistischer beleid op CRM te bespeuren. Het is te hopen, dat men er ook de geldmid delen zal vinden nodig om de monumenten zorg een krachtige impuls te geven. v.d.W.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 11