Hoensbroek Schaager Wapen te Alkmaar Van de redactie lijst en attiek, waarop vazen en familie wa pen; weinig voorkomend balkon boven de deur. Naar aanleiding van een gesprek, dat Heemschut met de wethouder over de Markt en de oude kerk, (bestemmingsplan Muis- berg) heeft gehad, ging een brief uit naar B. en W. om in de eerste plaats onze voldoe ning uit te spreken over de sfeer waarin het gesprek werd gevoerd en voor de bereidheid de gedane suggesties van onze technische adviseurs ir. J. den Boer en ir. L. A. L. Hamers bij de uitwerking van de herziening van het bestemmingsplan te betrekken. Wat het Marktplein betreft, de suggestie werd gedaan dit plein tussen de omliggende we gen te verlagen, het te voorzien van een boombeplanting, zodanig dat markthouden en parkeren mogelijk blijft, het plein door een laag muurtje te scheiden van de weg voor doorgaand verkeer en alleen vanuit de langs de oostzijde van het plein gelegen straat toegankelijk te maken. Indien aan be bouwing van het terrein achter de oude kerk niet mocht zijn te ontkomen, dan zou slechts aan een bescheiden, lage bebouwing ge dacht kunnen worden. Het plan-Mèrtens voor de bouw van een woon-winkelflat noemt Heemschut onaanvaardbaar. We voelen ons gedwongen onze lezers onze verontschuldiging aan te bieden voor het grote aantal zetfouten, dat de laatste tijd in ons tijdschrift voorkomt. De kopij wordt door de drukkerij gecorrigeerd, maar, naar de directie ons mededeelde, is de perso neelsbezetting sinds enige tijd onvol doende. Het spijt ons, dat ons tijdschrift daarvan het slachtoffer moet worden. We hopen, dat onze lezers zich met ons troosten met de toezegging van de directie op beter schap. v.d.W Onlangs heeft de loco burgemeester van Alkmaar, de heerG. G. van Manen het pand „SchaagerWapen" geopend, datnarestau- ratie in oude glorie is herrezen. In dit laat-16e eeuwse pand, waarin zich o.m. balken met bloemschildering bevon den, voorzien van middeleeuwse sleutel stukken, huisde eeuwenlang een lakenhan del. Het ligt met de voorzijde aan het Fnid- sen, de zijkant grenst aan het Kleine Glop en de achterzijde staat in het water van de Zij- dam. In de dertiger jaren begon het pand scheef te zakken naar de westzijde; in het Kleine Glop werden toen hutten aangebracht. Het pand was overigens ontluisterd door be pleistering aan de achterzijde, laat-19e eeuwse ramen en een winkelpui uit de twin tiger jaren. In 1969 werd het door brand verwoest. De Stichting Stadsherstel Alkmaar kocht het uitgebrande pand in 1973. In 1976 moest de resterende hoogte van 8 meter teruggebracht worden tot 5 meter, omdat het scheefzakken, ondanks stutten, door ging- Stadsherstel Alkmaar besloot tot museale reconstructie: het was noodzakelijk de res tanten van het gebouw te demonteren, de balken te lichten en een geheel nieuwe fun dering aan te brengen, die gebaseerd werd op 42 betonnen palen. Voorgespannen be tonnen vloerelementen werden gebruikt in het onderhuis en voorhuis. De ruimte van onderhuis en opkamer werd bij de ruimte van het voorhuis betrokken, zodat één grote ruimte ontstond. In het Kleine Glop werd een ingang ge maakt voor twee maisonettes, die zich bo ven de winkelruimte bevinden en die toe gankelijk zijn via een inpandige toren met een hoogte van 8 meter en een diameter van 2.40 meter, uitgevoerd in gele kelderklin kers. In deze toren is een eikenhouten wen teltrap aangebracht van 5 meter hoogte met 2 bordessen. Stadsherstel Alkmaar streefde op verzoek van de directie van de Rijks dienst voor de Monumentenzorg naar grote aandacht en zorg in detaillering bij deze reconstructie; speciaal de zijgevel toont een interessant stuk bouwgeschiedenis. Uiteraard was deze operatie, die 1 Vs jaar Het Schaager Wapen, gerestaureerd door Stadsherstel Alkmaar. duurde voor Stadsherstel Alkmaar een kost bare zaak die veel aandacht en tijd vergde. De architect was A. J. F. Hooning te Ber gen, de hoofdaannemer De Vries Kroon B.V. Zaandam. Veel medewerking werd ondervonden van het gemeentebestuur en de dienst openbare werken, die o.m. zorg den voor volledige herbestrating van het Kleine Glop en voor historische verlichting Stadsherstel Alkmaar is thans wachtende op toestemming tot restauratie van haar pand Ritsevoort 22/24. Vooruitlopend op deze restauratie heeft de stichting reeds nieuwe fundamenten en vloeren aangebracht, het pand gestut en de historische kelder in het achterhuis verdiept. Gezien het feit, dat er thans bewoning is in het Kleine Glop, heeft de gemeenteraad deze historische naam als officiële straat naam vastgesteld op verzoek van de Stich ting Stadsherstel. 175

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 37