Een bank restaureerde In Groningen kwam op de aanvullende lijst Visserstraat 55-57, een pand wellicht uit de 16e eeuw. Het heeft een hoog zadeldak. In Enspjjk (gem. Deil) kwam het pand Mo lenkampstraat 1daterend uit omstreeks 1860 op de aanvullende lijst. Het heeft een achterhuis evenwijdig aan het voorhuis en pannen zadeldaken tussen puntgevels. Op de aanvullende lijst kwam verder de pastorie van de Herv. Kerk aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela. De pastorie dateert uit het midden van de vorige eeuw. Een van de typische kenmerken: een afge knot schilddak. Uit een oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde is de boerderij aan het Padje 3 in Schildwolde (gem. Slochteren) op de aanvullende lijst gekomen. Het is een boerderij op omgracht terrein met statig, witgepleisterd woonhuis met verdieping en omlopend schilddak met hoekschoorstenen (eerste helft 19e eeuw). Bij de boerderij behoort een driebeukige stal onder wolfda- ken met uileborden. In Garsthuizen (gemStedum) zijn een grafzerk uit 1638/1639, een grafzerk uit 1661 en een grafzerk uit 1680 in de Herv. kerk, op de aanvullende lijst geplaatst. De kerk zelf is niet beschermd. Vóór de kerk is een grafzerk uit 1795 nu beschermd, even als dertien zerken op het kerkhof, waarvan de vroegste uit 1750 eri de „jongste" uit 1819. Verder is nog een klein boerderijtje uit de 18e eeuw, aan de Joute van der Meerweg 11 in Suameer (gem. Tietjerksteradeel) nu be schermd. Het woongedeelte heeft een pan nen zadeldak, het stalgedeelte.een met riet gedekt wolfdak. Op het erf staan een houten wagenschuur en een hooischuur. En tenslotte heeft de Monumentenraad af wijzend beschikt op ons verzoek Oudenoord 7 in Utrecht onder bescherming te brengen. De Monumentenraad is van mening dat de bouwkunstige kwaliteit en de historische waarde van het pand niet van dien aard zijn dat bescherming gerechtvaardigd is. Even min vindt de monumentenraad het object van toereikend algemeen belang, beoor deeld naar schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkenkundige waarde. v.d. W. In het tijdschrift Baksteen kwamen we een kort artikeltje tegen over de restauratie van drie totaal „versleten" panden aan het Ha venpark in Zierikzee (beschermd stadsge bied) ten behoeve van de vestiging van de AMRO-bank. De restauratie geschiedde door het architectenbureau Schuch en Kraamer BNA te Breda. De drie voormalige winkelpanden vertoonden tal van verzak kingen en scheuren, mede veroorzaakt door voorafgaande verbouwingen. Hoe weinig bruikbaars er nog over was werd voor iedere voorbijganger duidelijk toen tijdens de uit voering van het werk op een gegeven ogen blik alleen nog de oude eiken dakspanten en zoldervloeren in de lucht hingen, gedragen door dunne buisconstructies. Bij de restau ratie is getracht de eigen karakteristiek van het exterieur van elk der drie panden te handhaven. 1. Voor de restauratie 2. Aangepaste nieuwbouw. 169

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 31