Kroonberoep noodzakelijk rekte hoofdgebouw ongewijzigd. Ten zui den van de fraaie, centraal gelegen grote werk- en vergaderruimte van de pastoor, in de vorm van een kwadraat, ligt onder een hoog pannendak de oude bedrijfsruimte, met o.m. een grote zolder, stallingen voor het vee en berging voor paard en wagen, zo lezen we de situatie van laatstgenoemd jaar af. De beschrijving gaat- dan verder: ten noorden van de centrale ruimte strekt zich het oudste gedeelte van de pastorie uit, een vierkant even groot als de zuidelijke vleu gel. De ingrijpende verbouwing van 1927 heeft betrekking op de oude voorbouw van de pastorie. Deze wordt bijna geheel afge broken. Slechts een gedeelte van de bui tenmuren wordt gespaard. Verbouwing en vergroting van de pastorie leveren een ge bouw op, waarvan de bouwdelen, midden bouw en zijvleugels, gedekt met donker blauwe pannendaken, in de vorm van za deldaken, geheel symmetrisch op elkaar aansluiten; een gebouw, opgetrokken uit bakstenen, zonder toepassing van hardsteen voor de omlijstingen van ramen en deuren, sober opgesmukt met versierde muizentand- lijsten en friezen met ruiten en ovalen, dat door zijn eenvoud, zijn evenwicht en hel derheid bekoort. Intussen was de pastorie al op de voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van ge schiedenis en kunst geplaatst; in 1968 kwam het gebouw definitief op de lijst. Enkele jaren later kreeg architect I. Soree opdracht een restauratieplan op te stellen, maar om gezondheidsredenen werd architect Th. J. Janssen te Baarlo verzocht de restauratie over te nemen. Hierbij is niet getracht het gebouw geheel in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Gestreefd werd naar con solidering, herstel en aanpassing aan he dendaagse wooneisen. Het karakteristieke oude balkenwerk van de zolder in de linker vleugel kon bewaard blijven. In het oudste gedeelte (linker aanbouw) werden blokko- zijnen met ramen aangebracht, de schuur werd voorzien van blindkozijnen met ramen in verband met de afmetingen van gevonden gevelopeningen. Bij de reparaties van ver- diepings- en zoldervloeren werden be staande stucwerkplafonds met lijstwerk zo veel mogelijk gaaf gehouden. De plafonds in de woonkamer, evenals in de spreek- werkkamer zijn in hun oude glorie hersteld. Het fraaie ijzeren hekwerk aan de straatzijde is eveneens gerestaureerd. Het maximaal subsidiare bedrag was vastgesteld op bijna 711.000. Aannemer was Chrs. Knops en Zn. te Venlo. Het boek (100 ill.) is te bestellen bij dhr. I. Poelmans, St. Urbanusweg 16,. Venlo 37,50). De pastorie van Blerick na de restauratie. Foto: Frans Tomlow, Venlo Het „rendement" van het kroonberoep te gen bestemmingsplannen is voor de appel lanten hoog; één op de twee bezwaarschrif ten, d.w.z. 50% van alle kroonberoepen wordt geheel of ten dele gehonoreerd. Niet-zakelijk belanghebbenden (actiegroe pen bijv.) krijgen vrijwel altijd geheel of gedeeltelijk gelijk van de Kroon. Naar het oordeel van de Kroon laat de beoordeling van bestemmingsplannen door Ged. Staten te wensen over; slechts bij 16% van de be stemmingsplannen wordt het besluit van Ged. Staten door de Kroon geheel ongewij zigd gehandhaafd. Het vorenstaande blijkt uit een onderzoek van twee aan de Leidse juridische faculteit verbonden juristen, mr. A. V. van den Berg en mevr. mr. M. B. Ph. Bouw- man-Geeraedts. De algemeen verbreide veronderstelling dat het beroepsrecht van de Kroon vaak tot on juiste praktijken zou leiden, zoals het door actiegroepen of querulanten opzettelijk en zinloos vertragen van de uitvoering van be stemmingsplannen, blijkt onjuist, gezien het aantal gunstige uitspraken van de KroonBovendien komt bij slechts 17% van de plannen het kroonberoep uitsluitend voor rekening van actiegroepen. In het onder zoek zijn geen aanwijzingen te vinden, die de opvatting van oud-minister-president Den Uyl ondersteunen, dat het kroonberoep vooral de belangen der rijken, machtigen en verbaal begaafden dient. Veeleer blijkt de mogelijkheid om bij de Kroon in beroep te gaan de enige reële mogelijkheid voor bur gers de bestuurlijke compromissen van ge meente en provincie te doorbreken. Nog één opmerking uit het onderzoek van de Leidse juristen: gelet op de opzet van de behandelingsprocedure van plannen in het kader van de ruimtelijke ordening valt bij de Kroon de meeste nadruk op de rechtsbe scherming. Daarna komt de kwaliteitscon trole. 157

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 19