NZH-koffiehuis komt terug! Het Noord-Zuidhollands Koffiehuis aan het Open Havenfront van Amsterdam, dat in 1972 ten behoeve van de metro-werken werd afgebroken, komt terug! Dat was de positieve en vooral verheugende medede ling, die drs. C. H. de Cloe, wethouder voor Publieke werken en stadsontwikkeling, nog net vóór het nieuwe college van B. e W. ging optreden, tijdens een persconferentie heeft kunnen doen. Hiermee is het initiatief van de Stichting tot herbouw van het koffiehuis bekroond. Voor de bond Heemschut, die een werkzaam aandeel in de voorbereiding tot herbouw heeft gehad, een verheugende zaak, evenals voor die Amsterdamse particulieren, die het maar een verdrietige gedachte vonden, dat het koffiehuis definitief uit het stadsbeeld dreigde te verdwijnen. De wethouder heeft meegedeeld, dat B. en W. zich positief hebben opgesteld ten aan zien van de plannen van de stichting. Dit betekent, dat de stichting, die, zoals we uitvoerig in ons tijdschrift hebben gemeld, de gelegenheid had gekregen met uitge werkte plannen te komen, nu haar voorstel len tot herbouw en exploitatie nader kan gaan uitwerken. Aan de realisering zal de gemeente positief meewerken zonder ove rigens deel te nemen in investeringen of exploitatie. Drs. de Cloe verklaarde, dat het erg belang rijk zal zijn om de bouw van het Noord- Zuidhollands Koffiehuis gereed te hebben op het moment dat de metro tot het Centraal Station.zal gaan rijden en het voorplein van het C.S. zal zijn vernieuwd. In de maanden nadat de stichting haar rap port over de herbouw, de financiering en de exploitatie aan het gemeentebestuur had uitgebracht zijn met de gemeente de defini tieve plannen tot herbouw ontwikkeld. De voorzitter van de stichting, de heerG. K. J. M. Hamm (de nieuwe voorzitter van Heemschut) heeft meegedeeld, dat over herbouw en exploitatie al met een aantal geïnteresseerde bedrijven wordt gesproken, namelijk met Skol, Heineken, Fries-Gro ningse Hypotheekbank en Smits Restau rants. Veel steun ontving de stichting bij het opstellen van de plannen ook van de Bijen korf. De belangrijkste aspecten van de definitieve plannen zijn, dat het koffiehuis gedeeltelijk op het metrocaisson wordt gebouwd, dat het VVV-kantoor er in wordt ondergebracht, dat er steigers aan de oostzijde komen ter verfraaiing van de ronde lijnen van het Open Havenfront en dat er naast het koffiehuis ruimte is geschapen voor het Gemeentever voerbedrijf. Het koffiehuis zal, gegeven het eerstge noemde aspect, niet geheel op de oude plaats worden herbouwd. Ook architect G. Prins, die indertijd een schets voor de her bouw maakte, had het koffiehuis enigszins anders gesitueerd dan vroeger het geval was. Belangrijk is, dat van het essentiële, speci fieke materiaal van het Koffiehuis na de sloop nog ca. 70% aanwezig is. Dat is wel minder dan indertijd bij de sloop is vrijge komen. Het oorspronkelijke Koffiehuis bestond uit steen, ijzer en hout. Bij de herbouw zal echter uitsluitend van hout gebruik worden gemaakt. De kosten van de herbouw wor den op ca. 2,3 miljoen geraamd. Met de voorbereiding tot de herbouw zal nog onge veer anderhalfjaar gemoeid zijn. Mèt het gemeentebestuur streeft het stichtingsbe stuur er naar in elk geval vóórdat de metro naar het CS gaat rijden (oktober 1980), de deuren van het Koffiehuis te openen. Over de exploitatie van het Koffiehuis is het stichtingsbestuur optimistisch, rekening houdende met het feit, dat er dagelijks zo'n 100.000 mensen het stationsplein passeren. Zo stond het Noord-Zuidhollands Koffie huis er, vóór de sloop, op het plein voor het Centraal StationOp de achtergrond de Sint Nicolaas-kerk in de steigers. Het Koffiehuis zal op vrijwel dezelfde plaats worden herbouwd. Foto: Hist. Top. Atlas- Cem. Archiefdienst Amsterdam "\/l

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 15