Stadsherstel Den Haag e.o Van de penningmeester Uw aandacht voor... van Heemschut, waarbij het doel vooral ook gericht moet zijn op een groter ledental. Voorts zal gestreefd moeten worden naar een grotere zelfstandigheid van de provinci ale organen om op die manier de grote hoe veelheid problemen en „gevallen", die op ons afkomen, gedecentraliseerd af te doen. Dat betekent natuurlijk niet, dat er op het stuk van actie voeren voor het secretariaat in Amsterdam geen taak meer zou zijn. Maar met behoud van een door het D.B. en het Algemeen Bestuur vastgestelde beleidslijn zullen de regionale organen van Heemschut voldoende bewegingsvrijheid moeten krij gen. Derde belangrijke probleem voor de ko mende jaren: de uitbouw van het ledental van Heemschut. De nieuwe voorzitter zegt op dit punt te geloven, dat Heemschut de wind mee heeft omdat het doel, dat onze bond nastreeft hoe langer hoe meer mensen aanspreekt, ook de jongere generatie. Bij dit alles acht de heer Hamm het van grote betekenis, dat er tussen de (centrale) over heid en Heemschut een goede verstandhou ding bestaat. Het is vanzelfsprekend, dat zonder hulp van de overheden het streven van Heemschut nooit geheel kan slagen. Een goede samenwerking tussen overheid en Heemschut is dan ook van veel belang. In dit verband merkt de heer Hamm op, dat Heemschut tegenwoordig niet alleen actie voert, maar dat de bond ook bezig is met het adviseren bij de uitwerking van plannen om zodoende de o.i. meest gewenste oplossing te bereiken. In verband daarmee is een be tere (grotere) organisatie nodig. In feite is de kentering in de activiteiten van Heem schut al gekomen toen het Woudrichem- project werd aangepakt. Nóg een kwestie zal in de komende tijd de aandacht van de nieuwe voorzitter vragen, namelijk de samenwerking met organisa ties, die op specifieke terreinen binnen het grote geheel van de monumentenzorg en het behoud van de schoonheid van het land, actief zijn. Het zal daarbij niet alleen om een „vriende lijke" samenwerking moeten gaan, maar om een gezamenlijk optrekken, waarbij de identiteit van elke organisatie bewaard blijft, maar waardoor de stootkracht van de acties kan worden vergroot. v.d. W. 152 Doordat het onze ledenadministratie niet bekend was dat een aantal leden inmid dels 65 jaar was geworden, hebben deze tot onze spijt in augustus j.1. nogmaals een acceptgirokaart ontvangen met daarop vermeld een „nog te betalen"- bedrag. Teneinde dit soort misverstan den in de toekomst te voorkomen en tevens onze ledenadministratie extra werkzaamheden te besparen, zouden wij het zeer op prijs stellen tijdig, d.w.z. vóór 1 januari van het komende contri butiejaar kalenderjaar) te vernemen of U de leeftijd van 65 jaar inmiddels bereikte. Deze leden worden dan in het ledenbestand overgebracht naar de cate gorie van zgn. 65+ leden, waardoor U bij gebruikmaking van de mogelijkheid om de helft van de contributie te betalen, naovennaking van bedoeld gereduceerd bedrag,aanUw contributie verplichtingen zult hebben voldaan. Overigens hopen wij dat velen, die daartoe financieel in staat zijn, toch door zullen gaan met het betalen van de volle contributie. Als peildatum voor geldigheid van de moge lijkheid tot gereduceerde contributiebe taling voor leden ouder dan 65 jaar of jonger dan 25 jaar geldt 1 januari van het betreffende contributiejaar. Indien U na 1 januari van het lopende contributiejaar 65 jaar bent geworden, betaalt U nog voor dat gehele jaar de volle contributie. Degenen die in de loop van het contribu tiejaar 25 jaar zijn geworden, kunnen voor dat gehele jaar volstaan met de be taling van de halve contributie. Overi gens willen wij deze gelegenheid gaarne aangrijpen om al degenen die hun con tributie voor 1978 nog niet hebben be taald met klem te verzoeken dit alsnog spoedig te doen. Ook Uw contributiebe taling hebben wij dringend nodig om aan onze financiële verplichtingen in de ko mende maanden te voldoen! S. Doyer De jonge N.V. Stadsherstel Den Haag e.o. heeft haareerstejaarverslag uitgebracht. De noodzakelijke eerste kapitalisatie is vlot verlopen. Van het maatschappelijk kapitaal ad/. 3 min. is thans/. 2.517.900 geplaatst. De NV ontving bovendien een schenking van 250.000. Een en ander stelde Stads herstel in staat een complex van zes panden in de Oude Molstraat, het Marishuis aan het Noordeinde en het nabijgelegen Severie- hofje (negen woningen) aan te kopen. Voor de panden aan de Oude Molstraat hebben de architecten Krugeren Peetoom al een afge rond restauratieplan gemaakt. Architect Canneman werkt aan een restaura tieplan voor het hofje aan het Noordeinde. Er blijkt nu al een zo grote belangstelling voor het huren van de nog te restaureren panden te bestaan, dat directeur L. Molhuy- sen in zijn jaarverslag opmerkt, dat lang niet aan alle aanvragen zal kunnen worden vol daan. Hij noemt dat verheugend, want noodzake lijk voor het goed functioneren van het stadshart. De (jaarlijkse) Nationale Munumenten- studiedag zal in 1979 worden gehouden in Utrecht in het Jaarbeurscongrescentrum; onderwerp: „Functie en bestemming van monumenten". In Delft is het museum Paul Tétar van Elven heropend. Dit museum is dit jaar nog geopend tot medio oktober a.s. van dinsdag t/m zaterdag van 11-17 uur. Het is genoemd naar de kunstschilder en (hoog)leraar hand tekenen aan de Polytechnische School te Delft, die leefde van 1823-1896 en het is gevestigd in een royaal grachtenhuis uit de 18e eeuw: Koommarkt 67. Het museum bevat o.m. een aantal stijlkamers en er be vindt zich een collectie schilderijen in. van Tétar van Elven en zijn tijdgenoten; voorts Chinees porselein, Delfts aardewerk, klok ken, costuums, enz. Onlangs is opgericht de Vereniging van Vrienden van Brabantse kastelen; secr.: Gildebroedersstraat 67,5017 BB Tilburg. In het juli/aug. nr. werd het ledental, nu tien jaar geleden, verkeerd vermeld. Het was ruim 5200. Ing. H. J. Zantkuijl is benoemd tot hoofd van het bureau monumentenzorg van Amsterdam.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 14