heemschut Haagse Koekamp gered V OttbEHÜl'FjVMÜTfiHIIJKE ENIAND'.CMAlVfUjitF'Ul'OOWHE® Jaargang 55 no. 6, juni 1978 Maandblad van de Bond Heemschut Opgericht in 1911 Beschermvrouwe: H.M. Koningin Juliana Eindredacteur: J.E. van der Wielen HEEMSCHUT verschijnt 10 keer perjaar Alle correspondentie betreffende de redactie van het tijdschrift: aan Secretariaat van de Bond Heem schut Korenmetershuis Nieuwezjjds Kolk 28 1012 PV Amsterdam Postbus 10525 1001 EM Amsterdam Postgiro 124326 Tel. (020)22 52 92 Alle correspondentie betreffende ad vertenties: aan B.V. 't Koggeschip Nieuwe Achtergracht 104 1018 WT Amsterdam Postbus 1198 1000 BD Amsterdam Tel. (020-)22 97 21 BOND HEEMSCHUT Lidmaatschap per jaar: individuele leden 40, mogelijkheid van reductie voor 65+ en 25- 20, donateurs niet-indiv. leden 55, losse nummers (incl. porto) 3,70 Uit de inhoud 105 Oproep aan leden en donateurs van de Bond Heemschut 107 Heemschutdag 100 Ieder huis heeft een overlevings kans 110 Afbraak van zes stations 112 Monumentenstudiedag 114 Monument en landelijk gebied 118 Heemschut in actie Foto omslag: MonumentenstudiedagBeetsterzwaag Harinxma State foto: Raad der Europese Gemeenten sectie Nederland, Maastricht. Na heel veel strijd heeft de Haagse gemeen teraad ervan afgezien een tramviaduct door of langs de Koekamp te bouwen. Aan deze nogal verrassende beslissing ligt misschien een politieke motivering ten grondslag. De gemeenteraadsverkiezingen stonden im mers voorde deuren wellicht zijn de fracties op de valreep tot de overtuiging gekomen, dat de aanleg van de zgn. Koekamplus niet zó best bij de Haagse burgerij zou vallen. Dat men deze conclusie op het nippertje heeft getrokken, moet eigenlijk verwonder lijk worden genoemd, want uit alle lagen der bevolkingen ver daar buiten is eigenlijk van het begin af - toen het plan werd gepubli ceerd - heftig geprotesteerd. Aan het ver weer heeft ook de Bond Heemschut in volle overtuiging meegedaan en ook in dit blad zijn ernstige bezwaren tegen nóg een vi aduct in deze zo kwetsbare omgeving geuit. Wanneer we dan ook nu onze blijdschap over de gevallen beslissing uitspreken, is dat niet om ons zelf een klapje op de schou der te geven. We zijn alleen oprecht ver heugd, omdat een stukje vermaard stads- en natuurschoon in Den Haag gespaard blijft. We zijn eveneens verheugd, dat door de gevallen beslissing het uitzicht op het nieuwe CS niet zal worden belemmerd, waarbij we wel de opmerking willen plaat sen, dat men van mening kan verschillen over de architectonische schoonheid van de gevel van dit moderne stationsgebouw. Ook het zicht op het Babylon-complex zal volle dig behouden blijven en het nog te bouwen ministerie van Buitenlandse Zaken zal niet door het lawaai van een tram viaduct worden gehinderd. Allemaal pluspunten dus. We zijn ons intus sen bewust, dat er ook een negatieve kant aan de gemeenteraadsbeslissing zit. Ten minste als men kiest vooreen tramkruising a niveau over de Bezuidenhoutseweg. Ver keerstechnisch is zo'n tramkruising zeker niet gelukkig, maar in elk geval verre te verkiezen boven een ernstige verstoring van het stadsbeeld, waarin de Koekamp is gele gen. De NS en het Haagse trambedrijf zijn niet gelukkig met de beslissing, dat er geen tramviaduct zal komen. Begrijpelijk in de filosofie van deze vervoersondernemingen, die zo'n efficiënt stationsgebouw met tram- en busplateau tot stand hebben gebracht. Men zegt nu, dat er geen goede stadsverbin ding tussen CS en Scheveningen komt. Die verbinding had via dat verhoogde trampla teau moeten leiden. Dat die mogelijkheid er nu niet (meer) in zit, betwijfelen we echter. Er is immers al een dergelijke verbinding. Tramlijn 7 heeft zijn begin- en eindpunt op het tram- en busplateau van het stationsge bouw. Alleen die lijn 7 rijdt niet via het traject van lijn 9, die over het nu verworpen viaduct had moeten gaan rijden, maar via het traject van lijn 8 naar Scheveningen. Als men dan met alle geweld een verbinding tussen CS en Scheveningen via het traject oed, we erkennen, dat de door ons voorge stane oplossing geen rechtstreekse verbin ding tussen CS en de badplaats zal geven, maar de omweg is zó gering, dat die toch niet als een doorslaand bezwaar kan en mag gelden. Zeker, er kunnen verkeerstechni sche bezwaren tegen ons voorstel worden aangevoerd (Spui en Vijverdam), maar la ten we wel wezen, de bocht die lijn 9 had moeten maken om van de Koningskade op de Princessegracht te komen, zou ook en wellicht een nog groter knelpunt hebben opgeleverd. Men gaat nu opnieuw studeren. Laten we hopen, dat men daarbij ook onze oplossing van het probleem in die studie zal willen betrekken. Dit alles lijkt sterk plaatselijk gericht; m.a.w. alleen van betekenis voor het Haagse stadsbeeld. Maar zo is het niet. Ten eerste zouden we nog willen opmerken, dat een landelijke organisatie als Heemschut zich ook sterk voor het ongeschonden hou den van de eeuwenoude Koekamp heeft in gezet. De hele actie is gevoerd door Haagse organisaties, architecten èn nationale instel lingen. Deze grote belangstelling voor het behoud van de Koekamp uit het gehele land was zeer begrijpelijk. Het ging immers om een volkomen uniek stuk stadsschoon. Het ging ook om blijvend de (buitenlandse) toerist onmiddellijk bij zijn aankomst in Den Haag met het vermaarde ongeëven aarde groene milieu van de residentie te confronteren. De Koekamplus was een typisch voorbeeld van nationaal actie-voeren, gelijk aan dat t.a.v. het plateau van Margraten het geval is. v.d.W.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 9