Borssele: Viskot II Werkendam: dijkwoningen Hl Beetsterzwaag: Harinxma State foto's Raad der Europese Gemeenten, sec tie Nederland, Maastricht. Na deze inleidende woorden overhandigde drs. Wolters het eerste exemplaar van de derde discussie-nota van de Raad der Euro pese Gemeenten, sectie Nederland, hande lend over „Monument en landelijk gebied" aan de staatssecretaris van CRM, G. C. Wallis de Vries. Er heerst in ons land onge rustheid over de voortgang van de monu mentenzorg, aldus de heer Wolters. Het is bekend, dat er ook op dit gebied financiële zorgen zijn. Niettemin wilde de heer Wol ters vertrouwen in de staatssecretaris uit spreken, dat deze van de mogelijkheden die er zijn, een goed gebruik zal maken. Naar elkaar toegroeien Staatssecretaris Wallis De Vries noemde het opvallend, dat in het Monumentenjaar M 75 de categorie boerderijen niet als zodanig in de schijnwerpers was geplaatst. Toch is er altijd veel belangstelling geweest voor de opvallende monumenten in het landschap: kastelen en molens en ook de historische boerderijen werden bepaald niet over het hoofd gezien. Bijna vijfduizend boerderijen en andere landschappelijke gebouwen zijn inmiddels wettelijk beschermd. Het is tot nu toe echter wel erg incidenteel geweest. Na enkele decennia als het ware gescheiden en niet-gecoördineerd te hebben geopereerd, groeien de monumentenzorg en de natuur- en landschapsbescherming de laatste tijd steeds meer naar elkaar toe. De natuurbescherming ontwikkelde zich van een aankoop- en beheersbeleid van na tuurreservaten tot het veiligstellen van gro te, waardevolle landschapseenheden, waarin de cultuurhistorische waarden een belangrijk gegeven vormen. Vooral de his torische geografie speelt een grote rol bij deze ontwikkeling. Herinnerend aan de drie zgn. groene nota's van de (vorige) regering, deelde de staatssecretaris mee, dat de in de structuurvisie (landelijke gebieden in de derde nota voor de ruimtelijke ordening) gedane beleidsaanbevelingen thans verder worden uitgewerkt in een structuurschema Natuur- en landschapsbehoud. Hierin zal ook de monumentenzorg in het landelijk gebied uitvoerig aan de orde moeten ko men, aldus de heer Wallis de Vries, die vervolgens een groeiend besef consta teerde, dat natuur en cultuur onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden, eikaars waarde versterken en daarom in nauwe relatie tot elkaar bezien en eventueel veiliggesteld moeten worden. De economische en finan ciële problematiek zal nauwkeuriger boven tafel moeten komen. Zonder het hanteren van een adequaat instrumentarium van wet telijke en financiële aard voor de realisering van de fraai geformuleerde beleidsvoorne mens komt daarvan in de praktijk weinig terecht. De realiteit De staatssecretaris kwam vervolgens te spreken over de actuele situatie op het mo numentenfront. Hij gaf volmondig toe, dat Monumentenzorg met voortdurend geldge brek worstelt. Vooral de laatste jaren is de subsidiekraan niet in staat geweest alle dorst te lessen. Het reservoir van niet gehono reerde subsidie-aanvragen (stuwmeer) is 113

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 19