i HNH WÈSsÉsm jni W schouwd misschien niet alle even mooi zijn, maar ze zijn wel stuk voor stuk van cultuur historische waarde en beeldbepalend voor het dorpsgezicht. De oudheidkundige vereniging ,,De Graaf schap' wijst er in haar brief aan de minister van CRM op, dat de stationsgebouwen best voor andere doeleinden geschikt gemaakt kunnen worden. De heer van der Brandeler voegt daaraan toe te hopen, dat de desbe treffende gemeentebesturen bij voorkeur in verenigingalsnog een gesprek aangaan met de directie van de NS. Zij kunnen zich daar bij gesteund weten door de plaatselijke be volking en instellingen als „De Graaf schap". Het zal duidelijk zijn, dat Heemschut, die zich al eerder voor het behoud van „oude" stationsgebouwen heeft ingezet, graag de initiatieven tot behoud van de zes genoemde stationnetjes steunt. ,Het opruimen van deze stille getuigen van een zo belangrijke structuurontwikkeling in het snel in de herinnering verdwijnende ver leden van de vorige eeuw, zou een triest cultuurhistorisch verlies betekenen", zo meent jhr. Van der Brandeler. Inmiddels vernemen we van de zijde van het gemeentebestuur van Winterswijk, dat er gewerkt wordt aan een plan tot behoud van de gevel van het stationsgebouw. Hierover is al een bespreking geweest met de directie van de NS. In het stationsgebouw van Winterswijk is op het ogenblik ook nog een belastingkantoor Vorden ondergebracht. Volgens de voorlopige plannen van B. en W. wil men het stations gebouw deels een nieuwe bestemming gaan geven; dus precies in de geest van dhr. Van den Brandeler en „De Graafschap". Bedoeling is vooralsnog na verhuizing van het belastingkantoor in de vrijkomende ruimten kleine woningen te maken. Het sta tionsgebouw zou dan verder kunnen dienen Foto's: Henk Westerveld, Aalten. voor de NS èn de Gelderse Streekvervoers- maatschappij. De denkbeelden moeten nog worden uitge werkt, aldus deelde men ons op het gemeen tehuis mee, maar het streven is er in elk geval op gericht de gevel van het oude sta tionsgebouw niet aan te tasten. v.d.W. Ruurloi

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 17