'"■iii-iihiiii Afbraak van zes stations Lievelde (Lichtenvoorde-Groenlo) In de Achterhoek en in Twente worden zes de geschiedenis van deze dorpen en stadjes stationsgebouwen met afbraak bedreigd. een belangrijke rol gespeeld sinds hun bouw Het zijn de stationsgebouwen van Terborg, van af 1878, resp. 1885. Ze zijn bovendien Aalten, Winterswijk, Lievelde (Lichten- medebepalend geweest voor de vormgeving voorde-Groenlo), Ruurlo en Vorden. De van het'dorpsbeeld ter plaatse. Ned. Spoorwegen willen hiertoe overgaan De Oudheidkundige vereniging „De Graaf- nu er automatische beveiliging van de baan- schap" heeft zich over deze zaak eerst tot de vakken Arnhem-Winterswijk en Winters- Ned. Spoorwegen gewend met het verzoek wijk-Zutphen zal worden ingevoerd. De om vóór tot afbraak over te gaan eerst over- plaatselijke bevolking is met dit voornemen leg met de desbetreffende gemeentebestu- helemaal niet gelukkig en dat laat zich ver- ren te plegen over een eventueel andere be staan, omdat het te betreuren zou zijn als stemming van de gebouwen. De NS blijken deze stationsgebouwen uit het dorpsbeeld echter zo'n haast achter de zaak te zetten, zouden verdwijnen. Ze hebben immers in dat er nauwelijks tijd voor overleg bleek. Terborg 110 Om die reden heeft „De Graafschap" zich nu met een uitvoerig adres tot de minister van CRM gewend. We zijn doorjhr. A. L. van den Brandeler in Hengelo (Gld.) op deze zaak gewezen en die heeft zich toen de moeite getroost ons uitvoering over het dreigende verlies van die zes stationsgebouwen te informeren. Zo schreef hij ons o.m.dat de stationsgebouw tjes weliswaar alle in dezelfde periode zijn gebouwd (het laatste kwart van de vorige eeuw), maar niettemin variëren ze in vorm geving. Als bij weinig andere kleinschalige architectonische scheppingen is bij deze sta tionnetjes door middel van de plattegrond en de vormgeving zo gemakkelijk doel en functie af te lezen: de noodzakelijke dienst en ontvangstschakel tussen het reisbeluste en goederen verzendende-ontvangende pu bliek uit het plaatsje en het nieuwe ver voermiddel, dat zijn eigen afgesloten naar verre horizon leidende banen bereed. Het tracé van de spoorweg was meestal zo uitgelegd, dat deze stationnetjes, die ook huisvesting gaven aan personeel van de spoorwegen, oorspronkelijk buiten het te bedienen dorp lagen. Geheel volgens ver wachting groeiden deze dorpen met hun jonge uitleg naar het nieuwe vervoermiddel naar het station toe en verstrengelden ze zich architectonisch daarmee, zoals dat vroeger was gebeurd met „de" kerk en het gemeentehuis. Aldus jhr. v.d. Brandeler, die wel wil toe geven, dat die stationnetjes op zichzelf be- Aalten

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 16