Heemschutdag 1978 Orangerie Broekhuizen wordt gerestaureerd De volgende onderwerpen zullen tijdens het symposium ter sprake komen: Een Vorst als Floris de Vijfde - prof. dr. F. W. N. Hugenholtz; Tafel in Floris' tijd - Jvr. dr. J. M. van Winter; Leven, wonen en werken in een Hollands stadje - prof. dr. E. H. P. Cordfunke; Bouwen in Floris' dagen - dr. J. G. N. Renaud; Het Paasspel van Egmond - Dr. C. Velle- koop; Erfgooiers - dr. A. C. J. de Vrankrijker; Vieren en feesten in kerk en wereld - KI. Sierksma. De heer H. J. L. Vonhoff, burgemeester van Utrecht zal de lezingen samenvatten en de eindconclusie van het symposium formule ren. Een der lunches zal het karakter dragen van een middeleeuwse maaltijd, met gerechten naar authentieke receptuur. Het symposium wordt besloten met een ex cursie per touringcar langs de route van graaf Floris' fatale valkenjacht in 1296. Onderweg wordt het gezelschap ontvangen op Kasteel Nijenrode. Geïnteresseerden kunnen een informatie folder aanvragen bij de secretaris van de stichting „Comité Oud-Muiderberg", Van Ostadelaan 15, aldaar. De kosten vooreen tweedaagse deelneming bedragen slechts 65,-. In nr. 11/12 van jrg. 1977 hebben we uit voerig aandacht besteed aan de trage gang van zaken bij de plannen tot uitvoering van een noodzakelijke restauratie van de Oran gerie van Kasteel Broekhuizen in Leersum, in gebruik bij het Rijksinstituut voor Na tuurbeheer. Die plannen lagen er al zo'n vijf jaar. Het doet ons nu genoegen te kunnen melden, dat deze kwestie thans haar beslag heeft gekregen. De Rijksgebouwendienst heeft de opdracht voor deze restauratie ver strekt en dezer dagen is of wordt al met het werk begonnen. Naar schatting zal de res tauratie zestien maanden duren. Architect van het werk is de heer J. W. C. Besemer van de Rijksgebouwendienst. Aannemer is het aannemingsbedrijf Van Hoogevest BV te Amersfoort. Zaterdag 9 september in Amsterdam Zoals reeds in het meinummer werd aangekondigd, zal de Heemschutdag 1978 in Amster dam worden gehouden. Deze Heemschutdag staat niet alleen in het teken van Amsterdam: het is tevens de dag waarop de Bond Heemschut afscheid zal nemen van zijn voorzitter, Dr. R. Hoegen, nadat deze ruim 10 jaar het voorzitterschap zal hebben bekleed. VOORLOPIG PROGRAMMA ca. 9.30 uur: aankomst bij het Centraal Station (voor auto's zal een parkeerterrein in de onmiddellijke na bijheid worden aangewezen). ca. 10.30 uur: vertrek van de rondvaartboten. Onderweg zal worden uitgestapt om onder deskundige leiding diverse projecten te bezichti gen zoals: de Zuiderkerk (17e eeuw) restauratie nagenoeg voltooid nieuwe functie rehabilitatie van de omgeving Het Huis de Pinto (17e eeuw) restauratie voltooid nieuwe functie rehabilitatie van de omgeving de Amstelhof (17e eeuw) restauratie nagenoeg voltooid panden van restaurerende instellingen (Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel enz.) zo mogelijk ook de interieurs van voltooide en in restauratie zijnde panden bebouwing in de stijl van de Amsterdamse School De lunch wordt geserveerd tijdens de rondvaart. ca. 15.00 uur zullen de boten hun onderling verschillende routes beëindigen bij de steiger van de Ronde Lutherse Kerk, alwaar gedurende een feestelijke bijeenkomst het voorzitter schap zal worden overgedragen. Het Centraal Station is na afloop in 5 minuten te voet be reikbaar vanaf de Ronde Lutherse Kerk. Indien men gezamenlijk en voor eigen rekening een hapje zal willen eten, wordt men ver zocht hiervan opgave te doen aan het Secretariaat opdat voor reservering kan worden zorg gedragen. De kosten voor deze dag zijn voor leden en introducé's begroot op 35,— per persoon. Aan de deelnemers zal een reductiebon van de Nederlandse Spoorwegen worden toegezon den, waarmede men op 9 september 20% reductie kan krijgen op de reiskosten. INSCHRIJVING U wordt dringend verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven, doch uiterlijk vóór 1 au gustus a.s. Uw giro-overschrijving, uitsluitend op postgiro 124326 onder vermelding van Heem schutdag 1978, kan als aanmelding dienen. Slechts na ontvangst van uw giro-overschrijving kan uw aanmelding definitief worden geno teerd. Eind augustus ontvangt u ter bevestiging een deelnemerskaart en nadere informatie. Secretariaat: Nieuwe Zijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam, tel. 020 - 22 52 92 107

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 13