Zilveren anjer voor jhr. mr. M.W.C. de Jonge Monumentenwacht vijf jaar Nog eens het grachtenhuisje in Lisse Symposium Floris V Jhr. mr. M. W. C. de Jonge, secretaris van het Wijnhuisfonds te Zutphen, is de zilveren anjer, onderscheiding van het Prins Bem- hard Fonds, toegekend. En dit op de vol gende gronden: „jhr. de Jonge besteedt alle tijd, die zijn advocatenpraktijk hem over laat, en meer dan dat, aan de schoonheid van zijn stad. Hij heeft daarvoor verschil lende taken op zich genomen, met als voor naamste het secretariaat van het Wijnhuis fonds, dat doof vele restauraties het stads beeld van Zutphen tot een der mooiste van oostelijk Nederland heeft gemaakt". We wensen jhr. mr. de Jonge gaarne van harte geluk met de eervolle onderscheiding, waarin we overigens ook een erkenning menen te mogen zien voor het vele werk, dat in de particuliere sector wordt verricht tot behoud van ons monumentenbezit. De Monumentenwacht bestaat vijfjaar; wel een feit om even bij stil te staan. Aanleiding tot oprichting was o.m. een lek kage in het koor van een kerk te Woudri- chem. Indertijd (1967) was er geen geld voor restauratie. Onlangs is de nodige res tauratie toch uitgevoerd; kosten bijna 400.000. Er zijn nu monumentenwachten in Fries land, Groningen, Drenthe, Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland in oprichting. Deze acht provinciale monumentenwachten inspecte ren nu ruim 1100 objecten. Met de reste rende provincies Overijssel/Gelderland en Limburg zijn contacten gelegd om ook daar een Monumentenwacht op te richten. Bij monumentenzorg denken velen meestal aan restauratie, maar of een monument nu ge restaureerd is of niet, het moet in beide gevallen worden onderhouden. De Monu mentenwacht signaleert tijdig gebreken, hetgeen niet altijd betekent dat die worden weggenomen. Waar het wèl gebeurt, kun nen in de meeste gevallen enorme bedragen worden bespaard. Helaas heeft het bestuur van de Monumentenwacht moeten constate- 106 ren, dat bij de doorsnee-bezitter van ge bouwen een verslapping in de waakzaam heid voor de technische staat van zijn bezit waarneembaar is. Monumenten behoren tot die categorie van gebouwen, waar dit ge brek aan waakzaamheid voor het onderhoud het grootst is. Dit is geen verwijt, zegt het bestuur, maar dit verschijnsel is veelal te wijten aan een gebrek aan deskundigheid. De Monumentenwacht heeft die deskun digheid. De provinciale monumentenwach ten beschikken nu in totaal over twaalf man en zes inspectiewagens. Naar schatting heeft de Monumentenwacht sedert haar op- Monumentenwacht op inspectie Foto: Jacques Akerboom richting voor meer dan zeven miljoen gld. aan bouwkosten bespaard. Wat aan cul tuur-historische en bouwkundige waarde is bespaard, is niet in geld uit te drukken. Er is sinds Kort - in Friesland, een opslag plaats vooroude materialen, een soort werf. Gestreefd wordt naar een viertal werven over het gehele land gespreid, voor restaura ties en onderhoud een noodzaak, want het verkrijgen van oude bouwmaterialen vormt een steeds groter wordend probleem. v.d.W. Men schrijft ons: De woontoren Dever in Lisse, waarvan melding is gemaakt in ons tijdschrijft 1966 (bldz. 11) en 1976 (bldz. 189), is onlangs feestelijk „geopend" door de commissaris der koningin. Dever is nu dagelijks te be zichtigen van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.; op zondag alleen des middags. Intussen is een achterliggend pand aange kocht, waardoor gracht en „torentuin" kunnen worden aangelegd, alsmede een klein parkeerterrein. Ook de stenen palen bij de inrit en het geheel vervallen en reeds lang gestutte poortwachtershuisje komen nu aan de beurt om gerestaureerd te worden. Het huisje wordt enigzins uitgebreid naar een kaart van 1645. Bij dit góede nieuws uit Lisse moet echter helaas opnieuw de aandacht worden geves tigd op het treurige lot van het Grachthuisje, waarover in ons tijdschrift van 1976 (bldz. 189) melding werd gemaakt. Uit de discus sies in de gemeenteraad moet steeds weer worden opgemaakt, dat men dit huisje niet wenst te rekenen tot een te restaureren wo ning. Met een kleine meerderheid heeft de gemeenteraad nu een voorstel van B. en W. aangenomen, waarmee het lot van het huisje is beslist. Voorstanders van behoud van het huisje vinden het onbegrijpelijk dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg hier geen stokje voor heeft willen steken. Vaak kan men er trots op zijn inwoner van Lisse te zijn; soms moet men zich erg schamen. Het onlangs aangekondigde symposium te Muiderberg, op 29 en 30 september a.s., heeft grote weerklank gevonden. Zowel vakhistorici als belangstellende in de archeologie en middeleeuwse geschiedenis blijken veel belangstelling te hebben voor een extra verdieping in het LEVEN, WO NEN EN WERKEN IN HOLLAND AAN HET EINDE VAN DE DERTIENDE EEUW. De voorbereidingscommissie van het sym posium, slaagde er in een reeks deskundi gen bereid te vinden tot het verzorgen van lezingen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 12