BOND HEEMSCHUT Oproep aan de leden en donateurs van de HET BESTUUR Op 18 april 1968 nam dr. R. Hoegen het voorzitterschap van de Bond Heemschut op zich. Nadat de heer Hoegen tijdens de Al gemene Ledenvergadering op 29 juni 1978 zijn voorzitterschap al officieel heeft neer gelegd, zal ter afsluiting van de aanstaande Heemschutdag, die op zaterdag 9 september in Amsterdam zal worden gehouden, het af scheid plaatsvinden. Met dit afscheid komt niet alleen voor de heef Hoegen een einde aan een zeer werkzame periode, maar wordt ook voor de Bond Heemschut een belang rijk tijdvak afgesloten. In de tien jaren, dat de heef Hoegen de leiding van het bestuur in handen had, is er veel veranderd. In de eer ste-.plaats werd het ledental verdubbeld tot ca. 10 000. Deze groei is mede aan de activi teiten van de heef Hoegen te danken, die er toe bijdroegen dat in ons land een toegeno men belangstelling voor monumentenbe scherming ontstond. Gedurende zijn voorzitterschap zijn vele initiatieven ontwikkeld: Het leggen van de organisatorische grondslag voor een beter instrumentarium van de Bond Heemschut in het gehele land. Op provinciaal niveau kan Heemschut nu reeds grotere activiteiten ontwikkelen dan voorheen en mogelijkerwijs zullen deze in de toekomst door een grotere zelfstandig heid van de Provinciale Commissies nog kunnen toenemen. Tevens werd een net van plaatselijke correspondenten in het leven geroepen teneinde velen bij het werk van de Bond te betrekken. Dank zij deze corres pondenten is de waakzaamheid van Heem schut ten opzichte van bedreigde monumen ten en landschapsschoon verhoogd. Reorganisatie van het bureau van de Bond. Aanstelling van een directeur, een zaak waarvoor de heef Hoegen zich vrijwel van het begin af heeft ingezet. Het maandelijks verschijnen van het tijd schrift. De heef Hoegen heeft een zeer werkzaam aandeel gehad in het stadsherstel van Wou- drichem, waartoe ca. tien jaar geleden door Heemschut het initiatief werd genomen. De heef Hoegen heeft van het begin af gestreefd naar een nauwe samenwerking met organisaties die op min of meer het zelfde terrein als Heemschut werkzaam zijn. Een aantal van die organisaties is nu in het Algemeen Bestuur van de Bond verte genwoordigd. Bovendien kwam de Nationale Contact commissie Monumentenbescherming (NCM) tot stand, mede dank zij de inzet van de heef Hoegen, die verdero.a. een zeer be langrijk aandeel heeft gehad in de organisa tie van het Europese Monumentenjaar 75. Als initiatiefnemer van diverse acties is de heef Hoegen meermalen erin geslaagd de financiële middelen van de Bond aanzien lijk te versterken. Dit alles is voor enige leden van de Bond aanleiding geweest een klein comité te vor men, dat het voornemen heeft op 9 septem ber a.s. in Amsterdam de heef Hoegen een feestelijk afscheid te bereiden. Het Bestuur steunt van harte dit initiatief. Het comité is als volgt samengesteld: H. J. L. Vonhoff, voorzitter G. K. J. M; Hamm Mevrouw P. A'. Hengeveld-Brand H. Knijtijzer J:U. Priesman G. Prins Mr. J. Roelse J. E. van der Wielen Het comité heeft zich ervan vergewist, dat de heef Hoegen geen persoonlijk geschenk wenst, maar dat hij wel zou kunnen in stemmen met de stichting van een fonds voor bijzondere doekinden ter bevorde ring van het werk van de Bond Heem schut, een fonds waaraan de naam van de heef Hoegen verbonden wordt. Het Comité wil de leden van de Bond gaarne in de gelegenheid stellen de financiële basis voor dit Hoegen Fonds te leggen door vóór 15 augustus 1978 een bijdrage te storten^op het speciale postgironummer 3998050 ten name van de Bond Heemschut, rekening Hoegen Fonds of bij Bank Mees Hope NV op rekening 21 32 72 776 ten name van de Bond Heemschut, rekening Hoe gen Fonds. Het is de bedoeling de mogelijkheid te ope nen ook in de toekomst donaties aan het Hoegen Fonds te doen. Het comité roept alle leden op eraan mee te werken dat op 9 september aan de heef Hoe gen een aanzienlijk bedrag kan worden overhandigd dat door hem als Hoegen Fonds in beheer zal worden gegeven aan het Bestuur'. Het comité spreekt de verwachting uit dat door Uw toedoen een groot „monu ment" voorde scheidende voorzitter wordt opgericht. 105

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 11