Heemschut in actie Amsterdam iSte^S Met de Jordaan als uitgangspunt heeft Heemschut zich met een uitvoerige brief gericht tot de Vaste commissie voor CRM van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de brief herinnert de bond eraan, dat Heemschut in 1972 van het ter visie lig gende ontwerp-bestemmingsplan voor de Jordaan met voldoening had kennis geno men, constaterende, dat aan een aantal bij Heemschut levende wensen inzake het be houd van het eigen historisch gegroeide - karakter en inzake de leefbaarheid in dit met totaal verval bedreigde deel van de Amster damse binnenstad, was tegemoet gekomen. Een dergelijk bestemmingsplan immers er kent de waarde die aan een uit historisch oogpunt belangrijk stadsdeel als de Jordaan moet worden toegekend. In het kader van een globaal binnenstadsbeleid werd voor de woonfunctie en voor een betrekkelijk grote spreiding van het winkelapparaat een be langrijke plaats ingeruimd; deze doelstel lingen, zo vervolgt de brief, vormden te recht essentiële uitgangspunten van dit be stemmingsplan. Het indertijd vastgestelde bestemmingsplan hield rekening met wensen uit de buurt, met die van organisaties en groeperingen die zich inzetten voor het behoud van het karak ter van de Amsterdamse binnenstad en met een in november 1971 door de Amster- Het herstel in de Jordaan is vrijwel tot stil stand gekomen. Een blik op de Tweede Tuindwarsstraat. Foto: M. Brinkgreve, Amsterdam (zie JordaanOpen plek in de Jordaan (Palmgracht); al meer dan vier jaar. Wan neer volgt bebouwing? Foto: Sabel en Daniels, Amsterdam HfM damse Raad voor de Stedebouw uitgebracht advies inzake hetbestemmingsplan Jor daan. In 1977 stelden B. en W. een sober opgezet werkprogramma 1977-78 vast. Thans constateert het bestuur van de Bond Heemschut met grote verontrusting: a) dat als gevolg van inmiddels getroffen en nog te treffen bezuinigingsmaatregelen zo wel bij CRM als bij VRO, het subsidiebeleid t.a.v. rehabilitatie en restauratie zodanig wordt gefrustreerd, dat de stadsvernieuwing in oude binnensteden tot stilstand dreigt te komen of reeds tot stilstand gekomen is; b) dat de onder a) vermelde omstandighe den stellig van toepassing zijn op het herstel van de Jordaan; c) dat de Jordaan nog steeds niet is aange wezen als beschermd stadsgezicht; Op grond van deze constateringen heeft het bestuur van Heemschut zich tot de Vaste commissie CRM in de Tweede kamer ge wend met het verzoek: 1. de aandacht van de minister c.q. de staatssecretaris van CRM te vestigen op de onder a)b) en c) genoemde punten; 2. deze minister c.q. deze staatssecretaris in overweging te geven persoonlijk aan dacht te schenken aan de, door het doorvoe ren van bezuinigingsmaatregelen, te ver wachten zeer ernstige negatieve gevolgen voor de rehabilitatie en restauratie van oude binnensteden en met name voor het herstel van de Jordaan; 3. deze minister c.q. deze staatssecretaris er attent op te maken dat een intreden van stilstand met betrekking tot de rehabilitatie en restauratie van de Jordaan tot gevolg zal hebben de onmogelijkheid de doelstellingen van het bestemmingsplan voor dit gebied tenuitvoer te brengen; 4. er bij de bewindslieden op aan te dringen zo spoedig mogelijk een aanwijzing tot be schermd stadsgezicht van de Jordaan te be vorderen; 5. er bij de bewindslieden ook op aan te dringen maatregelen te treffen die leiden tot een duidelijke afspraak tussen het ministerie van CRM, het ministerie van VRO èn de gemeente Amsterdam inzake het voortzet ten, resp. starten van de realisering van ge noemde doelstellingen en tot afspraken in zake reserveringen en budgetering van de hiertoe benodigde middelen. De Bond Heemschut heeft er in zijn brief 100

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 31