Het plateau van Margraten- Landschapspark of cementindustrieterrein? blijdat zich kopers aanmelddenHet enige, waar we angstvallig voor hebben gewaakt, is, dat gerestaureerde panden gebruikt zou den kunnen worden als tweede woning. Nu terugziende, durf ik eerlijk te zeggen, dat we hier knappe woningen hebben staan!" zo constateert de burgemeester, te recht wat trots. De synagoge, het eerste pand, dat gerestaureerd werd en waarmee alles eigenlijk is begonnen, wordt nu ge bruikt als opbaarcentrum. In Nieuweschans achtte men dat een goede bestemming voor een pand, dat herinnert aan zo veel leed, aan zoveel oorlogstragiek. Hooi en munitie op zolder „Nu zouden we dolgraag willen beginnen aan de restauratie van de kerk. Het is een garnizoenskerk uit 1751 met beneden een kerkruimte en boven een hooi- en munitie zolder! Maar voor dit gebouw, dat zo histo risch is verbonden met het dorp, ligt een restauratieplan van maar liefst vier ton. De kerkvoogdij heeft geen geld en restauratie in het kader van de aanvullende werkgelegen heid is nu ook bijna een onmogelijke zaak!" verzucht de heer Koek. Echter met de vie ring van het 350-jarig bestaan van de ves ting bestaat wellicht de mogelijkheid te star ten met een beginkapitaal voor de restaura tie van de kerk. De „Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans" geeft namelijk een ge legenheidspenning uit. Het is een beeldschone penning met aan de ene zijde de beeltenis van de stichter van de Nieuwe Schans, stadhouder Ernst Casimir, plus rechts achter zijn beeltenis een afbeel ding van het oudste gebouwtje van de ves ting, de Hoofdwacht. Aan de keerzijde van de penning staat het wapen van de gemeente Nieuweschans. De penningen worden uit gegeven in tombak a ƒ5,, in zilver a 42,50 en in goud a 375,-. Een cassette inhoudende de drie penningen tezamen kost 425,-. Het bezit van de werkelijk zeer fraai uitge voerde penningen is de moeite waard en bovendien geven de kopers hiermee de aan zet tot de noodzakelijke restauratie van de garnizoenskerk. Een beter jubileumge schenk aan Nieuwe Schans is nauwelijks denkbaar. Kanonsschot De festiviteiten rond het 350-jarig bestaan van de vesting worden op zaterdag 3 juni geopend door de Commissaris der Koningin 98 in de provincie Groningen, mr. E. H. Toxo- peus! Een peloton kanonniers in historische kostuums uit de vesting Naarden schiet daarna een zogenaamde zesponder af. In de feesttent zal vervolgens een raadsvergade ring anno 1850 worden gehouden en de jubi- door B. P. J. Beijk (prov. medewerker Na tuurbehoud Staatsbosbeheer Limburg). Wanneer men het aprilnummer van Heem schut van vorig jaar nog eens door leest, valt het op dat daarin nogal wat aandacht wordt besteed aan het landschap van Zuid-Lim burg. Er werd aandacht gevestigd op twee belang rijke zaken, nl. Actie voor het Geuldal teneinde enkele fraaie landschappen veilig te stellen door middel van aankoop door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de Stichting Het Limburgs Landschap. De plannen van de ENCI om 433 ha van het Plateau van Margraten af te graven. Het is misschien interessant om eens na te gaan wat er in een jaar tijd is gebeurd. Wat de actie voor het Geuldal betreft, deze kan geslaagd genoemd worden, want het streefbedrag van 2.000.000,- is over schreden. Een fraai gedeelte van Zuid-Lim burg kan daardoor voor ons nageslacht be waard blijven. Zullen we dit ook voor het Plateau van Margraten kunnen zeggen? De tijd zal het leren. Voor de ENCI liggen de zaken wel duide lijk. Zij wenst voortzetting van haar bedrijf. De St.Pietersberg is in 1991 zover afgegra ven dat er nog slechts enige wanden over eind staan en dus moet er een nieuw afgra- vingsgebied bij komen, anders gaat de fa briek dicht en worden in totaal 1350 mensen werkloos. Dat is dan ook een reden waarom de ENCI op 8 november 1976 bij Gedeputeerde Sta ten van Limburg een aanvraag hebben inge diend om 433 ha van het Plateau van Mar graten, gelegen tussen de dorpjes Terblijt, leumfeesten worden zondag 11 juni afgeslo ten met een taptoe. Met enige tentoonstel lingen zal Nieuwe Schans in dit jubileum jaar heden en verleden uitvoerig laten zien. Toos Bartelds Vilt, Sibbe, IJzeren, Groot-Wekden, Klein Weisden, Wolfshuis en Gasthuis - het hart van het proefgebied Nationaal Landschaps park „Mergelland" - af te mogen graven. Tegen het voornemen van de ENCI om dit gedeelte van het plateau - ter grootte van ruim 400 voetbalvelden of wel een opper vlakte van ruim 31/2 maal de afgraving van de St.Pietersberg - af te graven, werden 8300 bezwaarschriften ingediend, niet al leen van duizenden particulieren, doch ook van de ambtelijke en particuliere natuurbe scherming, gemeenten, recreatieschap, mi lieuwerkgroepen, Heemschut, landbouw organisaties en nog vele andere instanties. Vrijwel iedereen - die milieubewust denkt - is het er mee eens, dat de voorgestelde mer- gelwinning bij realisering een zeer ernstige en inherstelbare aantasting van wezenlijke kenmerken van het gebied betekent. Daar tegenover staat het werkgelegenheidsaspect en het veiligstellen van de cementproductie. Op 8 augustus 1977 verstreek de termijn van 9 maanden waarbinnen een beslissing van het provinciaal bestuur had moeten zijn ge vallen, waardoor op grond van art. 13 van de Ontgrondingenwet de vergunning geacht wordt te zijn geweigerd. Nu zou er verder niets aan de hand zijn, als de ENCI zich hierbij had neergelegd. Op 2 september 1977 is de ENCI echter in beroep gegaan bij de Kroon, zodat te zijner tijd een beslissing op Rijksniveau te ver wachten is of het Plateau van Margraten nu wèl of niet afgegraven mag worden. De wet laat Gedeputeerde Staten van Lim burg overigens de vrijheid op elk tijdstip alsnog de gevraagde vergunning te verlenen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 29