panden, nieuwbouw van ruim 6000 wonin gen! Hiermee is ongeveer 47 hectare ge moeid. 2. de werkgelegenheid niet verder teruglo pen. Derhalve wordt 15 ha gereserveerd voor de dienstensector en 10 ha voor on derwijs. 3de woon- en voorzieningengebieden worden verruimd. Deze verruiming vraagt ongeveer 4 m2 per inwoner, hetgeen neer komt op 30 hectare. De 30 wordt in de praktijk 28 omdat het optelsommetje 100 ha moet zijn, precies zoveel als de gemeente ter beschikking heeft. Monumenten De betekenisvolle elementen zijn in Tilburg met zijn rijke verleden in grote getale aan wezig. Het onderscheid dat de gemeente in haar structuurplan heeft gemaakt is: - agrarisch. Van betekenis vindt men een aantal boerderijen, woningen, stallen e.d. in de lintbebouwde structuur van de Oude Stad. Voorts twee molenonderstukken. De stedebouwkundige hoofdstruktuur en de driehoekige pleintjes getuigen van de agra rische oorsprong (veeteelt, wol) van de stad. - kerkelijk. De kerken, vroeger de middel punten van de parochies, brachten de maat schappelijke opbouw en samenhang tot uit drukking. Nog steeds vormen de kerken de herkenningspunten, althans voor zover nog aanwezig. - industrieel. Van belang zijn de wevers huizen en fabrikantenhuizen. De gemeente vindt dat de fabrieken géén opvallende plaats innemen in het stadsbeeld. - overig. Het feodale verleden heeft weinig sporen achtergelaten met uitzondering van de jagershuisjes en de kasteelhoeve aan de Hasseltstraat. Op het gebied van bestuur, handel en militair bedrijf is weinig van bete kenis met uitzondering van het paleis-raad huis en de oude lancierskazeme in de St. Josephstraat. In het struktuurplan vertelt de gemeente dat van oudere elementen wordt nagegaan 9. Verlaten fabrieksgebouw. 10. De Schouwburgring. Dit is moder ne" Tilburg. Links de Stadsschouw burg. 92 welke bescherming nodig is. „Het feit", zo schrijft men, „dat zo'n element op een mo numentenlijst wordt geplaatst houdt een ze kere bescherming in. Derhalve zal de ge meente slechts in die gevallen waarin be scherming via de Rijks- of Provinciale mo numentenlijst niet gewaarborgd kan worden via plaatsing op een gemeentelijke monu mentenlijst met de daaraan verbonden con sequenties de bescherming garanderen!" Tot slot nog de volgende aardige opmerking uit hetzelfde structuurplan: ,Als een woning door de gemeenteraad on bewoonbaar wordt verklaard, dient deze binnen zes maanden ontruimd te worden. Omdat er toch al sprake is van niet voldoen aan de bouwverordening - dit kan ook het geval zijn bij bouwwerken die géén woning zijn - en opknappen niet lonend is, zal het gebouw binnen korte tijd nog ernstiger in verval komen; vooral wanneer het ge bouw zo slecht is dat ook ander gebruik dan bewoning wordt verboden. Als dan gevaar ontstaat of ernstige ontsiering kunnen bur gemeester en wethouders de keuze laten val len tussen herstellen of slopen, wat meestal neerkomt op slopen, omdat in Tilburg ZELDEN SPRAKE IS VAN EEN MO NUMENT".

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 23