4 Tilburg heeft welgeteld 51 beschermde monumenten op de rijkslijst staan: 1 (paleis-) raadhuis 1 fabriek 1 leerlooierij 23 wevershuisjes 3 kerken 1 kapel 2 bakhuisjes 11 (heren-) huizen 7 boerderijen 1 hek, incl. heiligenbeeld en kruis beeld op kerkhof pervlak, waarvan op grond van kooporiën- tatiecijfers ongeveer 18.500 m2 teveel blijkt te zijn. In het rapport „Tilburg, ana lyse van het winkelapparaat" (CIMK 1974) komt o.m. naar voren dat de kooporiëntatie van de stadsbevolking (50%) als die van de regio (43%) op het centrum gering is. In vergelijkbare steden is de oriëntatie van de stadsbevolking en die van de regio respec tievelijk 79% en 75%. Als troost voor veel winkeliers mag mis schien gelden dat de gemeente verwacht dat de koopkraht als gevolg van de bestedings toename in de loop van de tijd op het niveau jé van de winkelcapaciteit zal komen. Problemen ook bij de herstructurering van het kleuter- en basisonderwijs. Uitgaande van de in het kader van het structuurplan Oude Stad becijferde leeftijdsopbouw zijn in 1985 totaal 203 lokalen voor het basison derwijs en 61 voor het kleuteronderwijs no dig. Beschikbaar zijn nu respectievelijk 285 en 127 lokalen. Met andere woorden: in de toekomst is een totale leegstand van 82 les lokalen bij het basisonderwijs en 66 bij het kleuteronderwijs te verwachten. Tenslotte de traditionele werkgelegenheid: textiel, lederen confectie. Het totale aantal arbeidsplaatsen bedroeg in de Oude Stad in 1972 ongeveer 6120 manDe vermindering van het aantal arbeidsplaatsen kan tot 1985 geraamd worden op maximaal 3500. Zoals bekend gaat het deze industrietak nu niet bepaald goed. Door het vertrek van 3500 man rekent de gemeente op het vrijkomen van een ruimte van maximaal 50 hectare (uitgaande van een gemiddelde terreinindex van 150 m2 per werknemer). De ruimte die vrijkomt door verplaatsing van industriën uit woongebieden naar speci fieke werkterreinen als het industrieterrein Vossenberg wordt geraamd op 35 hectare (verhuizing van ongeveer 5800 arbeids plaatsen met een terreinindex van zo'n 60 m2 Verder verwacht men één dezer jaren de verhuizing van een aantal grote instellin gen, waarmee 10 hectare en 3000 arbeids plaatsen zijn gemoeid. Tesamen met een reeds aanwezige leeg stand van 5 hectare aan grote complexen - en wat hiermee wordt bedoeld heeft U in het begin van dit verhaal kunnen lezen - korrit er tot 1985 dus 50+ 35 10 J 5 100 hectare vrij. Grond waarvan de bestemming reeds vastligt (woningbouw) leefbaarheid Op zijn zachtst uitgedrukt blijkt uit boven staande dat de gemeente Tilburg tot over haar oren in de problemen zit. Dat hiervoor een oplossing wordt gezocht is vanzelfspre kend, doch het is ronduit vreemd te noemen dat de levendigheid en leefbaarheid van de stad is afgenomen omdat een aantal gebou wencomplexen thans leeg staan of voor op slag worden gebruikt (5 ha). Toch hand haaft de gemeente deze stellingname en meent dat deze leegstand een onlogische barrière is tussen de woongebieden en de voorzieningenaders. In het structuurplan Tilburg Oude Stad schrijft zij dat het door gankelijk maken van grote bouwblokken kan leiden tot integratie van thans geïso leerde delen van woongebieden en tot ver hoging van de bereikbaarheid. Oók staat in dit boekwerk echter te lezen dat de wijze waarop de verschillende onderde len van de stad tot één geheel zijn samenge steld, een eigen karakter geeft. „Dit karak ter maakt dat de bewoners zich al dan niet thuis voelen, de stad „herkennen" en zich ermee identificeren. Het bepaalt voor een belangrijk deel het „Tilburger zijn", aldus het structuurplan. Verkeer Om het enorme aanbod van verkeer te kun nen verwerken is in de Oude Stad een aantal parkeergarages gepland. Tevens is er een stelsel van éénrichtingsverkeer ingevoerd, dat menige vreemdeling zijn haren van wanhoop te berge doet rijzen. Stankover last, de mogelijkheid om omver te worden gereden, schots en scheef geparkeerd staande voertuigen zouden het gemeentebe stuur er eigenlijk toe moeten doen besluiten om de binnenstad alleen open te houden voor bestemmingsverkeer. Het afsluiten van de binnenstad, het parkeren aan de rand van de stad, verbetering van het openbaar vervoer zijn echter factoren die in het hui dige structuurplan niet terug te vinden zijn. Doelstellingen Om de moeilijkheden in de Oude Stad op te vangen moet voor 1985: 1de woningvoorraad worden gebracht op 28.920 stuks. Het inwoneraantal stabiliseert dan op 71.500 mensen, waarmee de ontvol king vooreen groot gedeelte is opgevangen. Dit betekent uitgaande van een woning voorraad in 1974 van 24.000 en een ont trekking aan woonbestemming van 1430 91

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 22