achtergrond moeten wij de problemen zien waarvoor de gemeente zich ziet geplaatst. Deze zijn: bevolking: Oorzaak van de sterke ontvolking is het afnemen van 110.000 naar 68.000 van de gemiddelde woningbezetting. In 1960 woonden nog 4,5 personen in één woning, in 1972 nog maar 3,3! Bij een gelijkblij vende woningvoorraad neemt de bevolking op deze manier af in aantal. Liefst 95% van de totale bevolkingsafname is hiermee cij fermatig verklaard. De gevolgen zijn een zeer onevenwichtige bevolkingsverdeling met een sterke over vertegenwoordiging van bejaarden en jon geren en een bedreiging van vele voorzie ningen als kerken, scholen en winkels. De prognose is dat weinig verandering in de ontvoking optreedt, wanneer géén verre gaande maatregelen worden genomen. Verwacht wordt dat de gemiddelde wo ningbezetting verder afneemt en in 1985 ongeveer 2,5 zal bedragen, hetgeen dan neerkomt op een bevolking van 57.800 mensen. Tel bij deze problematiek het overschot aan grote woningen - er zijn nog maar weinig grote huishoudingen, terwijl juist de groep van kleine woningbehoevende eenheden sterk groeit, dan blijkt dat alleen door het creëren van voldoende aangepaste woon ruimte de stad Tilburg is te redden, werkgelegenheid; De economische voorzieningen zijn voor een groot gedeelte gesitueerd in de histori sche lintbouwing. Het centrale kerngebied (Heuvelstraat e.o.) vormt het hoogtepunt van het stedelijke leven van Tilburg en fun geert als centrale ontmoetingsplaats. Het funktioneren van de overige oorspronkelijk gelijkwaardige kernen wordt thans door kruist door economische hiërarchievor ming, hetgeen heeft geleid tot overlapping van de verzorgingsgebieden van de econo mische functies. Dit probleem is duidelijk zichtbaar bij het huidige hoofdwinkelappa- raat. Dit omvat 54.500 m2 winkelvloerop- 7. Zusters van Liefde aan de Oude Dijk. 8. Spoorlaan met op de achtergrond het station. De brede avenue past in het ge heel niet bij de oude sfeer die de binnen stad uitademt. 90

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 20