De ligging is uitermate gunstig tussen'voor zieningenaders (lintbebouwde hoofdstruc tuur) en woonbuurten (clusterbebouwing). De clusterbebouwing omvat 36% van de stadsgrond. Het merendeel (93%) dient als woongebied met voorzieningen als kerken en scholen. Hier en daar worden clusters doorsneden door doorgaande wegen, maar toch vindt men er voornamelijk bestemmingsverkeer. De clusters hebben een duidelijk stede- bouwkundige opzet. Straten en pleinen vormen een herkenbaar geheel en ook in de bebouwing zijn accenten aanwezig. De ligging in het totaal van de oude stad laat zich vaak moeilijk raden. Vooral de wat oudere clusters zijn als één „geritmeerd ge bouw" opgezet in een vrij intieme verkave ling (60 - 65 woningen per ha.) De latere clusters zijn ruimer van opzet (40 - 45 wo ningen per ha) en houden door woningstape ling ruimte vrij voor openbare groenvoor zieningen. In verband met de eigendomsverhoudingen treden vernieuwingen groepsgewijze op. De panden zij vrijwel alle van deze eeuw. De bouwtechnische kwaliteit is goed en neemt af met de toenemende ouderdom van de clusters. Over het algemeen gelden voor de clusters al dan niet herziene of gewijzigde uitbrei- dings- of bestemmingsplannen. Het stratenplan van rechte korte straten vormt een fijnmazig netwerk, waarvoor verschillende éénrichtingsverkeersplannen zijn ontwikkeld. Onder andere om een op lossing te vinden voor het parkeerprobleem. Ook zijn erop verschillende punten projek- ten in voorbereiding of uitvoering ter verbe tering van de woonomgeving. Problemen Tot zover de ontstaangeschiedenis en karak terisering van de oude stad. Tegen deze 5Wollenstojfenfabriek NV Beka aan deSt. Josephstraat. Plannen voorzien in res tauratie van het kazernegedeelte (oude kazerne van Willem II) en bouw van 150 woningen op de plaats van de fabriek. 6. Renovatie van arbeiderswoningen aan de Nieuw straat. Van het oorspronkelijke karakter is niet veel meer over. 89

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 19