Nu kan wel worden gezegd dat oude fabrie ken en kerken niet zomaar mogen verdwij nen, aan de andere kant zit de gemeente Tilburg met een paar levensgrote proble men. In de eerste plaats moet de ontvolking een halt worden toegeroepen: Bevolking in 1960 138.546 1972 154.069 1978 150.125 En dan zullen er nieuwe arbeidsplaatsen moeten worden gecreëerd. Om aan deze problematiek het hoofd te kunnen bieden moet snel worden gehan deld. Bij dat „snelle handelen" krijgt het bedrijf der Publieke Werken het verwijt dat teveel in tekening en te weinig in sfeer wordt gedacht. Met geschikte bebouwing kan het stedebouwkundig patroon blijven gehandhaafd. Veel littekens kunnen worden weggewerkt, op voorwaarde dat als uit gangspunt de huidige situatie wordt geno men. Ook al zou Publieke Werken willen, veel tijd om nieuwe plannen op te zetten heeft men niet. Men moet woningen en werkge legenheid creëren Een nieuwe koning Sa lomo zal moeten opstaan om de vrede bij alle partijen te handhaven. Structuur Alvorens dieper in te gaan op de problemen die Tilburg teisteren eerst een korte be schrijving van de Oude Stad. Uit de nota Onderzoek Structuurplan Til burg Oude Stad (daterend van 1972/1973 en bijgewerkt in 1975) blijkt hoe de ruimtelijke structuur is ontstaan. Tilburg is opgebouwd uit meerkemige 2. De fabriek van Verbant en van Spaen donk aan de Schoolstraat hoek Korte Schijfstraat zal binnenkort plaats maken voor 35 woningen of kantoren. 3zo ziet een oud fabriekspand eruit na restauratie 4. Het omstreden Duvelhok; misschien wordt dit pand op de voorlopige Rijks monumentenlijst geplaatst. Het is echter niet uitgesloten dat Het Duvelhok wordt gesloopt en steenhouwerij Petit geres taureerd. 87

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 17