5iH heemschut Belangstelling vcon khquo van sieoeiike en iandschwpsioke Jaargang 55 nr. 5 mei 1978 Maandblad van de Bond Heemschut Opgericht in 1911 Beschermvrouwe H.M. Koningin Juliana Eindredacteur: J.E. van der Wielen HEEMSCHUT verschijnt 10 keer per jaar Alle correspondentie betreffende de redactie van het tijdschrift: aan Secretariaat van de Bond Heem schut Korenmetershuis Nieuwezjjds Kolk 28 1012 PV Amsterdam Postbus 10525 1001EM Amsterdam Postgiro 124326 Tel. (020)22 52 92 Alle correspondentie betreffende ad vertenties: aan B.V. 't Koggeschip Nieuwe Achtergracht 104 1018 WT Amsterdam Postbus 1198 1000 BD Amsterdam Tel. (020-)22 97 21 BOND HEEMSCHUT Lidmaatschap per jaar: individuele leden 40, mogelijkheid van reductie voor 65+ en 25- 20, donateurs niet-indiv. leden ƒ55, losse nummers (incl. porto) 3,70 Uit de inhoud 82 Tien jaren stadsherstel in Deventer 84 Tilburg: zorgenkind in het zuiden 93 Heemschutdag 9 september 94 Filosofie en theorie van het restaureren 96 Nieuweschans 350 jaar 98 Plateau van Margraten 99 Natuurbeschermingswerk kampen 100 Heemschut in actie Foto omslag: Het zgn. „Zandpad" in jubilerend Nieuweschans Het mag dan waar zijn, dat er nog veel zorg over Monumentenzorg bestaat, niet te ont kennen valt, dat er veel over wordt gepraat. Met een tikkeltje overdrijving kunnen we wel zeggen, dat onze agenda in de laatste twee maanden bol heeft gestaan van bijeen komsten, vergaderingen, manifestaties e.d. die op de een of andere manier met monu mentenzorg te maken hadden. Goed be schouwd moeten we daarover verheugd zijn. Immers, er kan niet genoeg belangstel ling voor het behoud van het architectoni sche erfgoed worden getoond. Hét is daarbij uitermate plezierig te kunnen constateren, dat jongeren in die belangstelling niet achter blijven. Opvallend groot van die kant was bijv. het aantal jongeren op de Monumen tenstudiedag in Utrecht. Niet minder be langstelling hebben de jongeren aan de dag gelegd voor de manifestaties tegen de steeds meer reëel wordende bedreiging van het pla teau van Margraten. De Limburgers ver woorden hun zorg over de voorgenomen ontgraving van het plateau misschien wat emotioneel, maar hun bewogenheid met het lot van dit prachtige stuk landschapsschoon is niet alleen oprecht maar ook terecht. En het moet de Limburgers, die nog wel eens klagen over „die lui daar boven de Moer dijk", goed doen te weten, dat men in het gehele land oog heeft voor de gevaren, die het landschap in het zuiden van Limburg bedreigen. Van het zuiden naar het oosten des lands: Deventer. Daar heeft men een bescheiden feestje gebouwd om tien jaar herstel van het Bergkwartier te vieren. Daarvoor was inderdaad reden. Al zijn er fouten gemaakt en kan er kritiek op be paalde zaken zijn, hier is een goed voor beeld van stadsvernieuwing, verklaarde de heer J. Jessurun, hoofddirecteur van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, in de koekstad. Een opmerking waarmee we op deze plaats gaarne instemmen. Met instemming beluisterden we de heer Jessurun ook, toen hij de belangrijke rol schetste, die het particulier initiatief in het Bergkwartier heeft gespeeld en in Deventer nog speelt waar het restauratie betreft. In tussen liet hij ook een waarschuwing horen: in Deventer was er bij het herstel van het Bergkwartier geen sprake van een monopo lie-positie. Voor de heer Jessurun reden om in dat verband op te merken, dat het streven naar het mat zetten van de al dan niet ver meende tegenstander vaak een patstelling oplevert, die het spel dood legt. We hopen dat deze waarschuwing niet aan dovemansoren is gezegd. Staatssecretaris Wallis de Vries heeft in de afgelopen weken eveneens een waarschu wing laten horen, zij 't niet onder die titel. Op de Monumentenstudiedag in Utrecht he rinnerde hij aan het „stuwmeer" van 500 miljoen gulden (een bedrag waarvan al ver scheidene jaren niets afgaat, maar eerder wel bijkomt, mogen we tussen haakjes wel even constateren). Nou, dat noemde de staatssecretaris een probleem, dat zeker niet dooréén financiële injectie is „weg te wer ken". De realiteit gebood hem dit te zeg gen, ook al omdat daarvoor de beschikbaar heid van goed geschoolde restauratievak lieden ontbreekt. Hij voegde er aan toe te streven naar,een duidelijk en goed gestruc tureerd restauratieproces, dat de continuïteit verzekert en reële grenzen stelt aan ver wachtingspatronen Zo'n instelling getuigt o.i. inderdaad van realiteitszin. Op vele plaatsen in ons land, waar men worstelt met stadsherstel (men denke bijv. aan de Amsterdamse Jordaan) en met de financiering van de restauratie van waardevolle monumenten zal men voorlopig om die realiteit niet heen kunnen. Na zoveel sombere geluiden heeft men in april toch ook nog wat beters kunnen beluis teren. Zoals in Vianen, waar aannemer Woudenberg, die zoveel restauraties in zijn werkportefeuille heeft, het zeer toe te jui chen initiatief nam voor de oprichting van een opleidingsschool voor vaklieden ten behoeve van restauraties. Men zal hierover nog nader in ons tijdschrift kunnen lezen. En tenslotte: de KNOB en de Vereniging van Nederlandse kunsthistorici hebben er goed aan gedaan eens een studie-bijeen komst te wijden aan de problematiek van de architectuurrestauratie. Daarvoor was een keur van deskundige inleiders uitgenodigd, die, zoals men in dit nummer kan lezen, een groot aantal facetten van het restauratiebe- leid uit hun eigen visie hebben belicht. Dat daarbij de meningen wel eens botsten, liet zich gemakkelijk verstaan. Dat is ook hele maal niet erg. Het feit, dat men er eens terdege zijn gedachten over heeft willen la ten gaan, is al belangrijk, vooral ook, omdat in het licht van de restauratie-historie de opvattingen over de vraag hoe het nu eigen lijk moet, nog altijd uiteenlopen. De restau ratie van het paleismuseum is daarvan een recent, maar bovenal boeiend voorbeeld. v.d. W. 81

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 11