Consolidatie en verbreding Jong Nederland In de inleiding tot het jaarverslag over 1976 van de Rijksdienst voor de Monumenten zorg wordt dat jaar er een van consolidatie en verbreding genoemd. Het woord conso lidatie heeft betrekking op het effect van het Europese Monumentenjaar. De belangstel ling voor behoud en herstel hield in 1976 aan, hetgeen o.m. bleek uit het sterk toege nomen aantal verzoeken om rijksbijdragen. Dit verschijnsel wijst er op, dat ook thans nog vele particulieren in principe bereid en in staat zijn, belangrijke bedragen ten be hoeve van de realisering van restauraties in hun monumentwaardig bezit te investeren. Betreurd wordt dat het grootste deel van de ingekomen subsidie-aanvragen niet konden worden gehonoreerd wegens gebrek aan fi nanciële middelen. Een welkome aanvul ling vormden ook ditmaal de door Sociale Zaken verstrekte subsidies ter verbetering van de arbeidsmarkt. De restauratiebouw markt zou naar het kostenpeil uit. 1976 een jaaromzet gehad kunnen hebben van naar schatting 500 miljoen met werk voor ca. 5000 personen. Het werkelijke bedrag is, omdat er te weinig overheidsmiddelen be schikbaar zijn, aanzienlijk kleiner. Bij een betere afstemming daarvan op de gebleken behoeften zou aan ca. 2000 personen méér werk kunnen worden geboden. Het jaarverslag constateert dat er nog steeds een grote achterstand op restauratiegebied is, die moet worden weggewerkt. Neemt men hiervoor een uitvoeringsperiode van ten minste tien en ten hoogste 25 jaren aan en voegt men daarbij de normale behoefte aan restauratiewerk (bijhouden van verval, stadsvernieuwing) dan zullen de jaarlijks aan beide doelen te besteden subsidiebedra gen variëren van 200 tot 250 miljoen gld. De verdeling van de door het Rijk ten be hoeve van de monumentenzorg in 1976 uit getrokken subsidies zag er als volgt uit: lopende restauraties 50 mi Ij. plankosten 0,1 milj. restauraties van woonhuizen in Amsterdam 5,- milj. restauraties van woonhuizen in andere gemeenten op basis van reserveringen/ 11,1 milj. molenrestauraties 1,2 milj. orgelrestauraties 0,9 milj. restauratie Nieuwe Kerk Amsterdam 3,2 milj. woonhuisrehabilitaties (CRM/VRO) 11,1 milj. Illustratie uit het jaarverslag 1976 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg: Speeltrommel in de Speeltoren te Monnic- kendam; gerestaureerd. De gezamenlijke bouwsom van de gesubsi dieerde werken beliep bij benadering 300 miljoen. Het totale beschermde monumentenbestand bedroeg uit. 1976 40.463 tegen 40.012 per 1-10-75. Van die 40.463 beschermde mo numenten hadden er 625 op overheidsge bouwen betrekking, 612 op verdedigings werken, 2376 kerkelijke gebouwen, ge bouwen en woonhuizen 28.159, molens 1043, kastelen 262. Amsterdam staat met het aantal beschermde monumenten nog steeds aan de top met 6790; daarna volgen Maastricht (1450), Leiden (1109), Middelburg (1062), Haar lem (990), Utrecht (916), Dordrecht (777), 's-Gravenhage (708) en van de kleinere plaatsen: Delft (574), Harlingen (500), Staphorst (328). Het jaarverslag is evenals het vorige keurig uitgevoerd - met veel foto's - en bevat een schat van gegevens. Men hoopt het verslag over 1977 eerder te kunnen laten verschij nen. v.d.W. totaal 82,6 milj. Jong Jong Nederland is een landelijke jeugdorganisatie met ongeveer 225 plaatse lijke afdelingen. Vrijwilligers trachten in de vrije tijd van kinderen tot 17 jaar op gevari eerde wijze „spel"-mogelijkheden aan te bieden. Begeleiding wordt gegeven door de publikatie van een kaderblad, kadermateri aal en kadercursussen. Jong Nederland (Koningslaan 101, Utrecht) laat van tijd tot tijd ook brochures verschijnen met onder werpen als: jeugd en kamperen; en verken ningen in de omgeving. Op laatst genoemde brochure werd speciaal onze aandacht ge vestigd, hetgeen begrijpelijk is, omdat er korte hoofdstukjes in worden gewijd aan (oude) dorpskerken, boerderijen, windmo lens en beschermde monumenten. In het laatste hoofdstukje komt ons de omschrij ving van een beschermd stads- of dorpsge zicht niet helemaal juist voor. Maar dat neemt niet weg dat we met zo'n brochure toch wel gelukkig zijn, omdat hiermee de belangstelling van de jeugd wordt gevestigd op ons monumentenbezit. Jong Nederland - zo komt ons voor - heeft een wat uitgebrei der arbeidsveld dan het Instituut voor na tuurbeschermingseducatie (IVN). Achterin de brochure wordt een aantal in stellingen vermeld, die liggen binnen de belangensfeer van Jong Nederland. Te be treuren is, dat die lijst niet volledig is. Zo ontbreken de Bond Heemschut, de Ned. Kastelen stichting, Menno van Coehoom en de Rijksdienst voorde Monumentenzorg. In een volgende oplage zou de lijst in elk geval met deze organisaties en instellingen uitge breid dienen te worden 80

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 28