Assen Groningen Groningen II En verder. men geen nieuwe bebouwing aan of in di recte omgeving moeten toestaan". In een adres aan B. en W. heeft Heemschut deze opvatting ten volle onderschreven. Maar: „de niettemin in het ontwerp bestemmings plan geboden mogelijkheid tot uitbreiding van de huisvesting t.b.v. Natuurmonumen ten is o.i. alleen dan toelaatbaar indien an dere oplossingen voor het opheffen van het ruimtegbrek niet realiseerbaar zijn". Het verlenen van een bouwvergunning dient volgens Heemschut tevens in toekomstper spectief bekeken te worden. Mocht de ge plande uitbreiding niet een afdoende oplos sing blijken te zijn, zodat na een aantal jaren toch een gehele of gedeeltelijke verhuizing of eventuele verder uitbreiding dient te vol gen, dan zou het voor Heemschut onaan vaardbaar zijn de bestaande situatie te door breken. Mocht echter tot uitbreiding wor den besloten dan zou onze bond plaatsing van de nieuwbouw zover mogelijk uit de as van de bebouwing, d.w.z. in de uiterste linkse hoek van het op de kaart aangegeven bebouwbare gedeelte, prefereren in verband met het zoveel mogelijk behouden van het visuele aspect van de symetrische bebou wing. Heemschut heeft bij de gemeenteraad be zwaar aangetekend tegen het bestemmings plan Schieven, een gebied van landschappe lijk grote waarde, dat aansluit bij het over gangsgebied van het stroomdal van het Deurzerdiep en dat deel uitmaakt van het stroomdallandschap van de Drentse Aa. Het gebied, waarop thans bebouwing is gepro jecteerd, zal, volgens Heemschut, zodanig worden aangetast dat het rijk geschakeerde landschap verloren gaat en onaanvaardbaar aan waarde inboet. Heemschut meent bo vendien, dat bebouwing van Schieven voor het opvangen van de bevolkingsgroei van Assen helemaal niet urgent is. Heemschut heeft er bij B. en W. van Gro ningen met kracht op aangedrongen het fraaie witte dubbelpand Viaductstraat 4-5 niet te slopen. Het dateert uit het einde van de 19e eeuw; het steekt zeer gunstig af tegen de troosteloze omgeving. Bovendien staat het zodanig dat sloop geenszins nodig is; een verbreding van de straat in de richting van het Herewegviaduct vindt Heemschut zinloos. Het is het enige bouwwerk dat nog enigszins historisch is en bij het gebouw van het gemeente-archief past. Indien het in zijn oude luister wordt hersteld en aan de zijkant van het archief de voorgenomen woonhui zen worden gerealiseerd, kan een stede bouwkundig goed geheel worden verkre gen; aldus Heemschut in zijn brief aan B. en W. Het ministerie van Justitie heeft plannen tot gedeeltelijke afbraak van de Mesdagkli niek, resp. tot nieuwbouw. Heemschut heeft hierover een brief aan de minister ge schreven, waarin er op wordt aangedrongen diepgaand te onderzoeken of afbraak van de gebouwen binnen de muur onontkoombaar is. „De symbolische waarde van het com plex, met name van de muur en ingangspar tij, spreekt sterk aan door zijn afsluitend en afwerend karakter. De 19eeeuwse architect koos daartoe bouwvormen die de suggestie oproepen van een middeleeuws kasteel. Door deze associatie heeft het bouwwerk voor vele Groningers een grote affectieve waarde'zo heeft Heemschut aan de minis ter geschreven. En verderheeft Heemschut de Kroon verzocht goedkeuring te onthouden aan de beslissing van Ged. Staten van Noord-Holland om goedkeuring te hechten aan het besluit van de gemeenteraad van Amsterdam tot vaststelling van het be stemmingsplan „Gaasperdam". Heem schut heeft indertijd principiële bezwaren aan G.S. kenbaar gemaakt; heeft onze bond bezwaar gemaakt tegen het ontwerp be stemmingsplan „De Stokhoek" in de ge meente St. Michiels-Gestel en wel met name tegen woonbebouwing langs het te verharden Kerkpad, welke bebouwing en verharding ernstige schade aan het huidige karakter van het desbetreffende gebied zou den berokkenen. heeft Heemschut zich tot Ged. Staten van Zuid-Holland gewend met het verzoek af te zien van de aanwijzing van Asperen als ves tigingsplaats voor een gering aantal woon wagens; redenen o.a.: het reeds bestaande woonwagenkamp ontsiert het fraaie land schap langs de Lingedijk en het gezicht op het oude stadje. heeft Heemschut aan B. en W. van Ezinge meegedeeld o.m. bezwaar te hebben tegen het plan in de boomgaard-moestuin van het onlangs gerestaureerde „Allersmaborg" plaats te bieden aan kampeer-activiteiten; blijkt de kwaliteit van de historische boerde rij „De Pelikaan" in Deume op zorgelijke wijze achteruit te gaan, redenen waarom Heemschut de gemeenteraad heeft verzocht het pand vóór de winter waterdicht te maken èn te werken aan een duidelijke bestem ming. 79

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 27