Koffiehuis in bouwing op en nabij het metrocaisson drie functies een plaats dienen te krijgen: horeca, VVV en Gem. Vervoersbedrijf. De gekozen lokatie is voor de horeca-functie geschikt, doch in feite niet voor de VVV en het G.V.B. Het architectenbureau Quist stelt nu, blijkens het rapport voor een scheiding te maken tussen voetgangersverkeer en openbaar vervoer, taxi vervoeren privé au toverkeer, waarbij een architectonische re latie tussen boven- en benedenruimte tot stand wordt gebracht. Tevens wordt in dit plan rekening gehouden met het eventueel doortrekken van de westlijn van de metro. De stichting meent, dat de h.i. noodzake lijke scheiding van vervoersstromen van verschillend karakter bereikt kan worden door de voetgangersstroom uit de stad over het Damrak met een helling te verbinden met de lager liggende ruimte van het me- tro-voetgangersverkeer. Het knooppunt dat aldus ontstaat, herbergt de voor hetG.V.B. en de VVV benodigde ruimte ruimschoots en brengt die daar, waar hun optimale func tie tot hun recht komt, nj. in de voetgangers- stroom. Door middel van een opening in het straat niveau kan het contact met het station en het Stationsplein worden gerealiseerd, waarbij voldoende daglicht gewaarborgd wordt door het uitzicht vanaf het lagere niveau over het water. De veiligheid van.de voet gangers wordt hiermee ook gewaarborgd. Er kunnen eveneens winkelvoorzieningen worden gerealiseerd naast de ruimten voor VVV en G.V.B. Met deze aanpak kan wor den voorkomen, dat een gebouw van grote afmetingen voor het station wordt geplaatst. Tenslotte wordt, volgens het plan-Quist, de mogelijkheid geschapen het busvervoer ge heel terug te brengen naar het Stationsplein, zodat handhaving van het parkje t.o. het Victoriahotel gehandhaafd kan blijven. Aanzicht; aangepast aan het verkeersplan van de gemeente Amsterdam. De Bond Heemschut streeft ernaar ook bij jeugdigen belangstelling te wekken voor zijn activiteiten. Heemschut nam een initiatief tot samenwerking met de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (N.J.G.B.) en het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (I.V.N.), waaruit de organisatie va,jenkele natuurbe schermingswerkkampen voor de jeugd voortvloeide. Het zijn de kampen: Aamsveen I 7 t/m 12 augustus en Aamsveen II 14 t/m 19 augustus. Natuur en cultuur gaan samen in een kamp waar ook werkzaamheden in deze samen gaan. Deelname is mogelijk voor jongens en meisjes van 15 t/m 25 jr. In het kamp worden eenvoudige beheerswerkzaamheden verricht zoals het rooien van berken op het hoogveen en de omliggende heide. De berken worden gerooid omdat ze de heide en het hoogveen dreigen te overgroeien. Voor het hoogveen is dat rooien van groot belang, omdat berken veel water aan het hoogveen onttrekken. Door deze wateronttrekking dreigt het veen geheel uit te drogen. Verder zal een aantal in het Aamsveen voorkomende „kluunplaatsen" blootgelegd en eventueel hersteld worden. Kluunplaatsen zijn met hout en keien „bestrate" plaatsen in het reservaat waar tijdens het vergraven van het hoogveen het veen vermalen, gesneden en gedroogd werd. Kluunplaatsen zijn typische cultuurelemen ten die verder in Nederland waarschijnlijk niet voorkomen. Voor één van de natuurbeschermingswerkkampen in het Aamsveen kan men zich bij één van de genoemde organisaties opgeven. Leden van de Bond Heemschut geven zich op bij Bond Heemschut, betaling via het I.V.N. volgt daarna; postbus 10525, Amsterdam. Leden van de N.B.J.G. kunnen zich bij de NBJG opgeven, waar ook de betaling geregeld moet worden. Van het l.V.N. (Plantage Middenlaan 41A'dam, tel. 020 - 228 115) ontvangt men bericht betreffende de definitieve inschrijving. (Na ontvangst van 15,-op postgiro 347 147.) Ongeveer 14 dagen voordat het kamp begint verzendt het l.V.N. de deelnemerslijs ten met een routebeschrijving, het kampadres en andere belangrijke kampmedede lingen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1978 | | pagina 25